BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > La­gen­di­jk’dan DTP’ye des­tek

La­gen­di­jk’dan DTP’ye des­tek

AB-Tür­ki­ye Kar­ma Par­la­men­to Ko­mis­yo­nu Eş­baş­ka­nı Jo­ost La­gen­dijk, önü­müz­de­ki haf­ta Av­ru­pa Par­la­men­to­su’na Tür­ki­ye’de­ki göz­lem­le­ri­ne iliş­kin ye­ni bir ra­por su­na­cak.AB-Tür­ki­ye Kar­ma Par­la­men­to Ko­mis­yo­nu Eş­baş­ka­nı Jo­ost La­gen­dijk, önü­müz­de­ki haf­ta Av­ru­pa Par­la­men­to­su’na Tür­ki­ye’de­ki göz­lem­le­ri­ne iliş­kin ye­ni bir ra­por su­na­cak. Üni­ter dev­let ya­pı­sı­nı eleş­ti­ren ve DTP’nin ta­lep­le­ri­ni hak­lı bul­du­ğu­nu be­lir­ten La­gen­di­jk, hü­kü­me­ti baş­la­dı­ğı işin de­va­mı­nı ge­tir­me­mek­le suç­la­dı. An­ka­ra’da­ki te­mas­la­rı­nın bi­ti­min­de İHA’nın so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran La­gen­di­jk, “Ben­ce sa­de­ce Kürt me­se­le­si için de­ğil, ül­ke­nin uy­gun şe­kil­de yö­ne­til­me­si için ge­rek­li. Böy­le­si­ne bü­yük bir ül­ke­yi sa­de­ce An­ka­ra’dan ida­re ede­mez­si­niz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT