BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ö­lü­müm dar­be­ci­le­ri si­lip sü­pü­re­cek

Ö­lü­müm dar­be­ci­le­ri si­lip sü­pü­re­cek

Tür­ki­ye si­ya­si ta­ri­hi­ne ka­ra bir le­ke ola­rak ge­çen Ad­nan Men­de­re­sin’in ida­mı­nın ar­dın­dan sır per­de­le­ri bir bir ara­la­nı­yor. Kü­tah­ya’nın Tav­şan­lı il­çe­sin­de­ki bir es­na­fın eli­ne ge­çen bel­ge­de Men­de­res, ölü­mü­nün dar­be­ci­le­ri si­lip sü­pü­re­ce­ği­ni söy­lü­yor.> Ya­sin Ba­kı­rel­li KÜ­TAH­YA İHA Tür­ki­ye si­ya­si ta­ri­hi­ne ka­ra bir le­ke ola­rak ge­çen Ad­nan Men­de­re­sin’in ida­mı­nın ar­dın­dan sır per­de­le­ri bir bir ara­la­nı­yor. Kü­tah­ya’nın Tav­şan­lı il­çe­sin­de­ki bir es­na­fın eli­ne ge­çen bel­ge­de Men­de­res, ölü­mü­nün dar­be­ci­le­ri si­lip sü­pü­re­ce­ği­ni söy­lü­yor. İş­te, Ad­nan Men­de­res’in son söz­le­ri­nin yer al­dı­ğı bel­ge­nin met­ni: ‘’Siz­le­re dar­gın de­ği­lim, si­zin ve di­ğer za­va­tın ip­le­ri­nin han­gi efen­di­ler ta­ra­fın­dan ida­re edil­di­ği­ni bi­li­yo­rum. On­la­ra dar­gın de­ği­lim. Kel­le­mi on­la­ra gö­tür­dü­ğü­nüz­de, de­yi­niz ki Ad­nan Men­de­res hür­ri­yet uğ­ru­na koy­du­ğu ba­şı­nı 17 se­ne ev­vel al­ma­dı­ğı­nız için mü­te­şek­kir­dir. İdam edil­mek için or­ta­da hiç­bir se­bep yok. Ölü­me ka­dar me­ta­net­le git­ti­ği­mi si­lah­la­rın göl­ge­sin­de ya­şa­yan kah­ra­man efen­di­ni­ze aca­ba söy­le­ye­bi­le­cek mi­si­niz? Şu­nu da söy­le­ye­yim ki mil­let­çe ka­za­nı­la­cak hür­ri­yet mü­ca­de­le­sin­de si­zi ve efen­di­ni­zi yi­ne de 1950’de ol­du­ğu gi­bi kur­ta­ra­bi­lir­dim. Di­rim­den kork­ma­ya­cak­sı­nız. Ama şim­di mil­let­le el ele ve­re­cek Ad­nan Men­de­re­sin ölü­mü ebe­di­ye­te ka­dar si­zi ta­kip ede­cek ve bir gün si­zi si­lip sü­pü­re­cek­tir. Am­ma bu­na rağ­men mer­ha­me­tim siz­ler­le be­ra­ber­dir. İn­faz Saa­ti: 13.27”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT