BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Di­lo­va­sı’n­da çev­re i­çin SE­FER­BER­LİK

Di­lo­va­sı’n­da çev­re i­çin SE­FER­BER­LİK

Böl­ge­de­ki sa­na­yi te­sis­le­ri se­be­biy­le önem­li çev­re prob­lem­le­riy­le bo­ğu­şan Di­lo­va­sı’na, Mec­lis el atın­ca ‘ye­şil pro­je­ler’ tek tek ha­ya­ta geç­me­ye baş­la­dı> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Sa­na­yi te­sis­le­ri se­be­biy­le bü­yük çev­re kir­li­li­ği­nin ya­şan­dı­ğı Geb­ze-Di­lo­va­sı’nda ha­va­nın te­miz­len­me­si, sa­na­yi atık­la­rı­nın da su­ya ka­rış­ma­ma­sı için önem­li dü­zen­le­me­ler ha­ya­ta ge­çi­ril­me­ye baş­lan­dı. TBMM’de geç­ti­ği­miz dö­nem­de ku­ru­lan Mec­lis Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’nun ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, çev­re kir­li­li­ği­nin önü­ne ge­çil­me­si için plan­la­nan pro­je­ler tek tek ger­çek­leş­me­ye baş­la­dı. Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı AK Par­ti­li Eyüp Ayar, be­le­di­ye­le­rin çev­re­yi et­ki­le­ye­cek te­sis­ler için ve­re­cek­le­ri ruh­sat­lar­da ko­mis­yon ra­po­run­da­ki uya­rı­lar doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. BA­CA­LAR GÖ­ZAL­TIN­DA Böl­ge­de bü­yük bir atık arıt­ma te­si­si yap­mak için ha­re­ke­te ge­çil­di­ği­ni açık­la­yan Eyüp Ayar, bu mer­kez­de sa­de­ce sa­na­yi de­ğil ev­sel atık­la­rın da ber­ta­raf edi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. Yi­ne alı­nan ted­bir­ler kap­sa­mın­da, böl­ge­ye bi­ri TÜ­Bİ­TAK, iki­si de Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı’nca ol­mak üze­re top­lam üç ha­va öl­çüm ci­ha­zı yer­leş­ti­ril­di. Böy­le­ce Di­lo­va­sı ve böl­ge­nin ha­va­sı sü­rek­li kon­trol edi­le­bi­li­yor. Ay­rı­ca sa­na­yi te­sis­le­ri­nin ba­ca­la­rın­dan çı­kan ze­hir­li gaz­lar bir mer­kez­den kon­trol edi­le­rek, fil­tre sis­tem­le­ri­ni ça­lış­tır­ma­yan te­sis­ler uya­rı­la­bi­li­yor. Sa­na­yi böl­ge­si için­de ka­lan iki ma­hal­le­nin de Tav­şan­cıl böl­ge­sin­de yap­tı­rı­la­cak ko­nut­la­ra ta­şın­ma­sı plan­la­nı­yor. İz­mit kör­fe­zin­de de­ni­ze sı­fır bir nok­ta­da bu­lu­nan bü­yük bir çi­men­to fab­ri­ka­sı da bu­lun­du­ğu te­pe­nin ar­ka ta­ra­fı­na ta­şı­na­cak ve böl­ge ağaç­lan­dı­rı­la­cak. Ko­ca­eli’nin ku­ze­yin­den İs­tan­bul’da ya­pı­la­cak 3. Köp­rü­ye doğ­ru ye­ni bir yol ya­pı­la­rak mev­cut oto­yo­lun yü­kü ha­fif­le­ti­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT