BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zehir tacirleri EN­GEL ta­nı­mı­yor

Zehir tacirleri EN­GEL ta­nı­mı­yor

Te­ker­lek­li san­dal­ye­sin­de u­yuş­tu­ru­cu sa­tan felç­li genç, po­li­sin sı­kı ta­ki­bi so­nu­cu su­çüs­tü ya­ka­lan­dı. E­ro­in­ler zan­lı­nın iç ça­ma­şı­rın­da bu­lun­duAda­na’da yü­rü­me en­gel­li bir ki­şi, uyuş­tu­ru­cu sat­mak is­ter­ken su­çüs­tü ya­ka­lan­dı. Da­ha ön­ce de uyuş­tu­ru­cu sa­tı­şın­dan ya­ka­la­na­rak hak­kın­da iş­lem ya­pı­lan Lez­gin B’nin (32), Ye­ni­bey Ma­hal­le­si Emi­na­ğa Cad­de­sin­de uyuş­tu­ru­cu sa­tı­cı­lı­ğı yap­tı­ğı­nı be­lir­le­yen Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri, zan­lı­yı ta­ki­be al­dı. Te­ker­lek­li san­dal­ye ile cad­de­de ge­zen Lez­gin B, kim­se fark et­me­den iç ça­ma­şı­rın­dan çı­kar­dı­ğı ero­ini sat­ma­ya ça­lı­şır­ken ekip­ler ta­ra­fın­dan ya­ka­lan­dı. Yan­lış iğ­ne so­nu­cu ço­cuk­lu­ğun­da ayak­la­rı felç olan Lez­gin B, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­nün ikin­ci ka­tın­da­ki Nar­ko­tik Bü­ro Amir­li­ği­ne po­lis­le­rin yar­dı­mıy­la çık­tı. İki po­lis te­ker­lek­li san­dal­ye üze­rin­de­ki Lez­gin B.’yi mer­di­ven­ler­den güç­lük­le çı­kar­dı. Zan­lı­nın üze­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da, iç ça­ma­şı­rı­nın için­de sa­tı­şa ha­zır 12 pa­ket ha­lin­de 1 gram ero­in ele ge­çi­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT