BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Em­ni­yet’te eği­tim çı­ta­sı yük­se­li­yor

Em­ni­yet’te eği­tim çı­ta­sı yük­se­li­yor

Son 6 yıl­da 15 bin 500 üni­ver­si­te me­zu­nu­nu Em­ni­yet Teş­ki­la­tı­na alan İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, 2009 yı­lın­da da 8 bin 500 üni­ver­si­te­li­yi da­ha po­lis yap­mayı plan­lı­yor.Sü­ley­man De­mir - AN­KA­RA Son 6 yıl­da 15 bin 500 üni­ver­si­te me­zu­nu­nu Em­ni­yet Teş­ki­la­tı­na alan İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, 2009 yı­lın­da da 8 bin 500 üni­ver­si­te­li­yi da­ha po­lis yap­mayı plan­lı­yor. Bu şe­kil­de eği­tim çı­ta­sı­nı da yük­sel­ten Em­ni­yet, üni­ver­si­te me­zu­nu ol­ma­yan­la­rı da hiz­met içi eği­tim­ler­den ge­çi­re­rek “ça­ğın po­li­si” kon­sep­ti­ni ge­liş­ti­ri­yor. Her yıl bün­ye­sin­deki 200 bin po­li­sin ya­rı­sı­nı hiz­met içi eği­tim­ler­den ge­çi­ren Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, 2 yıl­da bir teş­ki­la­tın ta­ma­mı­nı re­viz­yon­dan ge­çir­miş olu­yor. Ba­zı se­mi­ner­le­ri ta­til böl­ge­le­rin­de ya­pa­rak eği­tim ça­lış­ma­la­rı­nı teş­vik eden Em­ni­yet, ki­mi se­mi­ner­le­re ya­ban­cı uz­man da ça­ğı­rı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT