BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Li­der bi­ti­ririz

Li­der bi­ti­ririz

T­rab­zons­por’un yıl­dız­la­rı Ri­go­bert Song ve Sel­çuk İ­nan, Kay­se­ri be­ra­ber­li­ğiy­le mo­ra­li bo­zu­lan ta­raf­ta­ra mo­ral ver­di‘1-0 OL­SUN Bİ­ZİM OL­SUN’ Trab­zons­por’un tec­rü­be­li sa­vun­ma oyun­cu­su Ri­go­bert Song ve Sel­çuk İnan, Kay­se­ri be­ra­ber­li­ğiy­le üzü­len ca­mi­aya ses­len­di. Si­vas ve Kay­se­ris­por kar­şı­sın­da top­lam 4 pu­an kay­bet­tik­le­ri­ni an­cak bu­nu te­la­fi ede­cek­le­ri­ni söy­le­yen Song, “Özel­lik­le sa­ha­mız­da oy­na­ya­ca­ğı­mız maç­la­rı ka­za­na­rak iler­le­me­miz ge­re­ki­yor. Ka­lan maç­la­rı 1-0 da ol­sa alıp ka­yıp­sız gi­de­rek, üst sı­ra­lar­da­ki ye­ri­mi­zi ko­ru­ya­ca­ğız. Kay­se­ris­por ma­çı­nı ka­zan­mak is­ti­yor­duk an­cak ol­ma­dı. Bu­na ha­va­nın çok so­ğuk ol­ma­sı da se­bep ol­du” şek­lin­de ko­nuş­tu. YA­NAL 2 GÜN İZİN VER­Dİ Or­ta alan oyun­cu­su Sel­çuk İnan ise Kay­se­ris­por ma­çı­nı ka­za­na­ma­dık­la­rı için üz­gün ol­duk­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “On­lar da ka­za­na­bi­lir­di ama biz ga­li­bi­ye­te da­ha ya­kın olan ta­kım­dık. He­de­fi­miz ilk ya­rı­yı li­der ola­rak bi­tir­mek. Ka­lan 3 ma­çı ka­za­na­rak bu he­de­fi­mi­zi tut­tu­ru­ruz” de­di. Bu ara­da Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal fut­bol­cu­la­ra Kay­se­ris­por ma­çı son­ra­sı 2 gün izin ver­di. Bor­do-ma­vi­li­ler, Ko­ca­elis­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na ya­rın 20.00’de Meh­met Ali Yıl­maz Te­sis­le­ri’nde ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la baş­la­ya­cak. BE­RA­BER­LİK­LER CAN SI­KI­YOR Zir­ve ya­rı­şı­nı bir mağ­lu­bi­yet­le de­vam et­ti­ren Trab­zons­por’da be­ra­ber­lik­ler can sık­ma­ya baş­la­dı. Ka­ra­de­niz tem­sil­ci­si, evin­de 3 be­ra­ber­lik el­de eder­ken, dış sa­ha­da da Kay­se­ri kar­şı­sın­da ilk iki pua­nı bı­rak­tı. Trab­zons­por’un top­lam­da 4 be­ra­ber­lik yü­zün­den kay­bet­ti­ği pu­an sa­yı­sı 8’e yük­sel­di.
Kapat
KAPAT