BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FENER’DEN DEV ADIM 2-1

FENER’DEN DEV ADIM 2-1

Derbide ilk gol Selçuk’tan geldi. Nobre dengeyi sağladı. Hakem Gezer sahada gezen Cisse’yi oyundan atarak sayısal eşitliği, Güiza golü atarak skor eşitliğini bozduBEŞİKTAŞ 49 DAKİKA ON KİŞİ OYNADI F.Bah­çe-­Be­şik­taş der­bi­sin­de Sel­çuk, 11. da­ki­ka­da kor­ner­den ge­len to­pa İb­ra­him To­ra­man’a rağ­men vur­du­ğu ka­fa i­le ta­kı­mın ö­ne ge­çir­di: 1-0. Nob­re, sol­dan Ek­rem’in ta­şı­yıp or­ta­la­dı­ğı to­pa do­ku­na­rak be­ra­ber­li­ği bul­du: 1-1. 27. da­ki­ka­da ka­le­ci Vol­kan’ın a­sis­tin­de Gü­i­za i­ki Be­şik­taş­lı sa­vun­ma­cı­nın ba­kış­la­rı a­ra­sın­da ha­ri­ka bir a­şırt­ma i­le Fe­ner’i üs­tün­lü­ğe ta­şı­dı: 2-1. Ve 41. da­ki­ka­da i­kin­ci sa­rı kar­tı gö­ren Cis­se Be­şik­taş’ı 10 ki­şi bı­rak­tı. HAYAT ÖPÜCÜĞÜ Tartışılan isim Aragones’in imdadına yine bir derbi galibiyeti yetişti. İspanyol hoca, “Lig uzun bir maraton. Mayıs’ta görüşürüz” diyerek iddiasını ortaya koydu ARAGONES’TEN YENİ TAKTİK A­na­do­lu ta­kım­la­rı kar­şı­sın­da al­dı­ğı mağ­lu­bi­yet ve be­ra­ber­lik­ler­le lig­de sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­yan F.Bah­çe’ye yi­ne bir ta­ri­hi ra­ki­bi de­va ol­du. G.Sa­ray ga­li­bi­ye­tiy­le ra­hat bir ne­fes a­lan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, A.Gü­cü be­ra­ber­li­ği ve Por­to mağ­lu­bi­ye­ti­ni de Be­şik­taş’ı de­vi­re­rek u­nut­tu. Tek­nik Di­rek­tör A­ra­go­nes Em­re’nin sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le der­bi­de sa­ha­ya tek ön li­be­ro­lu bir sis­tem­le çı­ka­rak her­ke­si şa­şırt­tı. Gö­be­ğe Sel­çuk’u ko­yan İs­pan­yol, sağ ka­nat­ta Ka­zım’a gö­rev ve­rir­ken A­lex i­le De­i­vid’i yan ya­na oy­nat­tı. İs­pan­yol’un ilk kez de­ne­di­ği bu sis­tem sa­vun­ma­da sı­kın­tı­ya se­bep ol­sa da hü­cum­da bek­le­nen et­ki­yi sağ­la­dı. AYNI YOLDA İLERLEMELİYİZ Lig­de­ki i­niş­li çı­kış­lı g­ra­fi­ğin ya­nı sı­ra Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne hav­lu a­tan sa­rı-­la­ci­vert­li ta­kım­da tar­tı­şı­lan i­sim ha­li­ne ge­len A­ra­go­nes ra­hat bir ne­fes a­lır­ken, “Ma­yıs’ta gö­rü­şü­rüz” di­ye­rek ken­di­si­ni e­leş­ti­ren­le­re mey­dan o­ku­du. Maç­ta üs­tün oy­na­dık­la­rı­nı söy­le­yen İs­pan­yol ho­ca, “Ay­nı yol­da i­ler­le­me­li­yiz. Lig u­zun bir ma­ra­ton. Ma­yıs­ta ge­niş bir de­ğer­len­dir­me ya­pa­rız. 7 maç­lık lig­de ye­nil­mez­lik se­ri­miz var. Gü­i­za to­pu boş ka­le­ye gön­de­re­bil­sey­di s­kor 3-1’e ge­lip da­ha da ra­hat­la­ya­bi­lir­dik. A­ma bü­tün bü­yük gol­cü­ler gol­ler ka­çı­ra­bi­lir. Gü­i­za’nın yap­tı­ğı i­şe ba­kar­sak, çok i­yi bir iş çı­kar­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz” de­di. İLK KI­ZA­RAN CİS­SE Be­şik­taş’ta bu se­zon ilk kır­mı­zı kar­tı gö­ren fut­bol­cu Cis­se ol­du. Fran­sız oyun­cu, 2. sa­rı kart­tan 41. da­ki­ka­da oyun dı­şın­da ka­lır­ken, 13. haf­ta­da Be­şik­taş adı­na bir fut­bol­cu kır­mı­zı kart­la ta­nış­mış ol­du. Öte yan­dan Cis­se, kır­mı­zı kart gör­me­se da­hi, 4. sa­rı kart ne­de­niy­le ce­za­lı du­ru­ma dü­şe­cek ve ge­le­cek haf­ta­ki An­ka­ra ma­çın­da oy­na­ya­ma­ya­cak­tı. Car­los: Der­bi­ler yet­mez Bre­zil­ya­lı yıl­dız Ro­ber­to Car­los, “Şam­pi­yon ol­mak için sa­de­ce der­bi­le­ri de­ğil, di­ğer maç­la­rı da ka­zan­mak la­zım. Ra­kip­le­ri­miz kar­şı­mı­za çık­tı­ğın­da da­ha faz­la sa­vun­ma­yı dü­şü­nü­yor­lar ama G.Sa­ray ve Be­şik­taş gi­bi fut­bol oy­na­ma­ya, ka­zan­ma­ya ça­lı­şan ekip­le­re kar­şı da­ha iyi fut­bol oy­nu­yo­ruz’’ de­di. Tribünlerde gerginlik İ­ki ta­kım ta­raf­tar­la­rı a­ra­sın­da maç bi­ti­min­de kü­für­leş me­ler ya­şan­dı. Gü­ven­lik ge­rek­çe­siy­le t­ri­bün­de bek­le­ti­len Be­şik­taş­lı ta­raf­tar­lar­la, ma­ra­ton t­ri­bü­nün kö­şe­sin­de top­la­nan bir g­rup F.Bah­çe­li ta­raf­tar a­ra­sın­da ya­şa­nan ger­gin­lik sı­ra­sın­da Be­şik­taş­lı ta­raf­tar­la­rın ki­mi kol­tuk­la­rı sö­ke­rek at­tık­la­rı göz­len­di. Bu arada PAF maçını 4-1 Beşiktaş kazandı. So­nu­na ka­dar F.Bahçe’deyim 6 hafta sonra golle tanışan Güiza, “4 yıllık sözleşmemi bu kulüpte tamamlayacağım” dedi ÇOK GOL KA­ÇIR­DIM En son 7. haf­ta­da­ki Ko­ca­e­li dep­las­ma­nın­da gol a­tan Gü­i­za, 6 haf­ta son­ra Be­şik­taş kar­şı­sın­da gol­le bu­luş­tu. U­zun sü­re son­ra gol at­tı­ğı i­çin çok mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen İs­pan­yol fut­bol­cu, ‘’Ben, sa­ha i­çin­de her za­man e­lim­den ge­le­nin en i­yi­si yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Maç­ta gü­zel bir gol at­tım a­ma bir­çok fır­sa­tı da ka­çır­dım. Şans ya­nım­da de­ğil­di. Ya­şa­dı­ğım şans­sız­lık bü­tün gol­cü­le­rin ba­şı­na ge­le­bi­lir’’ de­di. HOŞ GEL­DİN GÜ­İ­ZA Be­şik­taş ga­li­bi­ye­ti­nin ken­di­le­ri i­çin çok ö­nem­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen Gü­i­za, at­tı­ğı go­lün ar­dın­dan Şük­rü Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı’n­da ya­pı­lan, ‘’Hoş gel­din Gü­i­za’’ a­non­su i­çin de te­şek­kür et­ti. Ken­di­si­ne bü­yük des­tek ve­ren ta­raf­tar­la­ra min­net­tar ol­du­ğu­nu i­fa­de e­den Ok­çu, ‘’F.Bah­çe’den ay­rıl­mak is­te­di­ğim yö­nün­de ba­sı­na yan­sı­yan ha­ber­ler doğ­ru de­ğil. 4 yıl­lık söz­leş­mem var ve so­nu­na ka­dar bu­ra­da kal­mak is­ti­yo­rum’’ de­di. KENAN ÖNER UMUT DAĞITTI Be­şik­taş Ge­nel Sek­re­te­ri Ke­nan Ö­ner, mağ­lu­bi­ye­te rağ­men or­ta­ya koy­duk­la­rı fut­bol­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ö­ner, “Cis­se a­tıl­ma­say­dı gör­kem­li bir Be­şik­taş iz­let­ti­re­cek­tik. Biz bu i­şi so­nu­na ka­dar gö­tü­re­ce­ğiz. Se­zon so­nun­da da mut­lu so­na u­la­şa­ca­ğı­mı­za i­na­nı­yo­rum” de­di. FENER DERBİ SEVER ASİST­LER KA­LE­Cİ­LER­DEN Dev maç­ta ilk gol teh­li­ke­si F.Bah­çe’den gel­di. 10. da­ki­ka­da Za­po­tocny’den sıy­rı­la­rak sağ çap­raz­dan ce­za sa­ha­sı­na gi­ren Güi­za, Rüş­tü ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı po­zis­yon­da to­pu tec­rü­be­li el­di­ve­ne tes­lim et­ti. Bir da­ki­ka son­ra son­ra ise Ka­dı­köy “gol” se­siy­le in­le­di. Alex’in kö­şe vu­ru­şun­dan ce­za sa­ha­sı­na gön­der­di­ği to­pa ön di­rek­te ka­fa­yı vu­ran Sel­çuk to­pu fi­le­ler­le bu­luş­tur­du: 1-0. 13’te Za­po­tocny’nin vu­ru­şun­da sa­vun­ma­dan se­ken top ha­va­la­na­rak üst di­rek­ten dön­dü. 21’de Rüş­tü’nün uzun pa­sın­da sol ka­nat­ta bom­boş du­rum­da to­pu önün­de bu­lan Ek­rem, son çiz­gi­ye ka­dar in­di ve or­ta­ya çe­vir­di­ği me­şin yu­var­la­ğı ka­le­ye gön­der­mek Nob­re için zor ol­ma­dı: 1-1. UĞUR CİS­SE’Yİ KI­ZART­TI 26’da Ser­dar Öz­kan’ın or­ta­sın­da Nob­re’nin to­puk pa­sı­nı ar­ka di­rek­te ta­mam­la­yan Si­vok to­pu ağ­la­ra yol­la­dı an­cak po­zis­yo­nu of­sayt­tı. 27’de yıl­lar­dır ar­ka­sın­da bek­le­di­ği us­ta­sı Rüş­tü’ye öze­nen Vol­kan, uzun pa­sın­da to­pu Güi­za’yla bu­luş­tur­du; Za­po­tocny’nin de ha­ta­sın­dan fay­da­la­nan Güi­za, çok klas bir vu­ruş­la to­pu ağ­la­ra yol­la­dı: 2-1. 29’da Ek­rem’in sol­dan or­ta­sın­da Nob­re to­pu ce­za sa­ha­sı için­de önün­de bul­du, an­cak iyi vu­ra­ma­dı. 40’da Güi­za ina­nıl­maz bir gol ka­çır­dı. Ro­ber­to Car­los’un sol­dan “al da at” der­ce­si­ne ver­di­ği to­pu İs­pan­yol gol­cü bom­boş du­rum­da fi­le­le­re ite­me­ye­rek ıs­ka­la­dı. 41’de Uğur Bo­ral’a ikin­ci kez sert gi­ren Cis­se, kır­mı­zı kart­la oyun dı­şın­da kal­dı. İKİN­Cİ YA­RI­DA SES YOK Po­zis­yo­nu bol ilk ya­rı­ya gö­re ikin­ci 45 da­ha du­ra­ğan­dı. 62’de Güi­za’nın sol­dan yap­tı­ğı or­ta­ya Dei­vid pe­nal­tı nok­ta­sı üze­rin­den rö­va­şa­ta vur­du, Rüş­tü son an­da kor­ne­re to­kat­la­dı. 79’da Gök­han Gö­nül’ün or­ta­sın­da ar­ka di­rek­te­ki Ve­der­son ge­li­şi­ne sert vur­du; ken­di­si­ni to­pun önü­ne atan İb­ra­him To­ra­man mut­lak bir go­le set çek­ti. 82’de Ka­zım’ın ar­ka di­re­ğe or­ta­sı­na Ro­ber­to Car­los sol aya­ğıy­la ge­li­şi­ne vur­du, top ön­ce di­re­ğe son­ra Rüş­tü’ye çarp­tı; ham­le yap­mak is­te­yen Güi­za, bu po­zis­yon­da Gök­han Zan’ın ken­di­si­ni it­ti­ği ge­rek­çe­siy­le pe­nal­tı is­te­di. 90+2’de Bo­bo’nun pa­sın­da Ho­los­ko’nun ka­fay­la ağ­la­ra gön­der­di­ği top of­sayt ge­rek­çe­siy­le sa­yıl­ma­yın­ca F.Bah­çe, bu se­zon ikin­ci der­bi­sin­den de za­fer­le ay­rıl­dı. TORAMAN: HATALIYIM Be­şik­taş’ın sa­vun­ma­cı­sı İb­ra­him To­ra­man, F.Bah­çe’nin ilk go­lün­de Sel­çuk’u tut­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ka­bul ede­rek, “Adam pay­la­şı­mın­da onu be­nim tut­mak ge­re­ki­yor­du. Ha­ta yap­tım ama Cis­se atıl­ma­say­dı ka­za­nır­dık. Kötü bir futbol sergilemedik” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. DENİZLİ’NİN PLANLARI DEĞİŞTİ Tel­lo oy­na­ma­yın­ca AK­Sİ­LİK­LER BİT­MEK BİL­ME­Dİ Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le haf­ta i­çe­ri­sin­de­ki tak­tik id­man­la­rı­na ka­tı­la­ma­yan Tel­lo’yu ‘oy­na­tı­rım’ dü­şün­ce­siy­le 18 ki­şi­lik kad­ro­ya da­hil e­den Mus­ta­fa De­niz­li, Şi­li­li dü­ze­le­me­yin­ce, ta­kım­da gö­rev bağ­la­mın­da son an­da re­viz­yo­na git­ti, çok sev­di­ği hü­cum fut­bo­lun­dan da vaz­geç­ti. Ka­ğıt üs­tün­de­ki p­lan­la­rın bo­zul­ma­sı­na, ar­dı ar­dı­na de­fans ha­ta­la­rıy­la Cis­se’nin kır­mı­zı kar­tı da ek­le­nin­ce si­yah-­be­yaz­lı­lar, son 7 ma­çın­da 10 pu­an kay­bet­miş ol­du. Mağ­lu­bi­ye­tin fa­tu­ra­sı i­se Cis­se’y­le, Me­ta­list, Ko­ca­e­li ve Si­vas maç­la­rın­da saç baş yol­du­ran, F.Bah­çe kar­şı­sın­da da ben­zer ha­ta­lar ya­pan Za­po­tocny’e ke­sil­di. ÜM­RA­Nİ­YE’DE BÜ­YÜK ZİR­VE Kar­şı­laş­ma­nın dev­re a­ra­sın­da E­do­u­ard Cis­se’ye a­teş püs­kü­ren De­niz­li, F­ran­sız fut­bol­cu­ya “Se­nin gi­bi tec­rü­be­li bir o­yun­cu na­sıl bu ka­dar dik­kat­siz o­la­bi­li­yor an­lam ve­re­mi­yo­rum” di­ye­rek sert tep­ki gös­te­rir­ken, maç­tan son­ra i­se ta­kı­mı Üm­ra­ni­ye’ye top­la­dı. Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın bu­ra­da da fut­bol­cu­la­rı­na, “Çok şans­sız bir ge­ce ge­çir­dik. Si­zin gi­bi üst dü­zey o­yun­cu­lar şart­lar ne o­lur­sa ol­sun en a­zın­dan fi­nal pas­la­rı­nı tam ya­pa­bil­me­li. Ar­tık pu­an kay­bı­na ta­ham­mü­lü­müz kal­ma­dı” de­di­ği öğ­re­nil­di. ‘O­YUN­DAN DÜŞ­MÜŞ­LER­Dİ’ Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, der­bi­ye ya­kı­şan bir mü­ca­de­le ser­gi­len­di­ği­ni, an­cak ye­nil­dik­le­ri için üz­gün ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Maç 1-1 de­vam eder­ken oyu­nun ken­di­le­ri­ne dön­dü­ğü­nü id­di­a eden tec­rü­be­li tek­nik adam, “Esa­sın­da kur­tul­muş bir maç­tı. F.Bah­çe, oyun­dan düş­tü­ğü sı­ra­da gol ye­dik. Oyu­nun mut­lak ha­ki­mi biz gö­rü­nü­yor­duk” vur­gu­su yap­tı. “İlk gol id­man­lar­da en az 50 ke­re ça­lış­tı­ğı­mız bir po­zis­yon­dan gel­di” di­yen De­niz­li, “Çok ba­sit ha­ta­lar­dan ma­çı kay­bet­tik. İkin­ci ya­rı­da risk al­dık. Güç­lü bir ta­kı­ma kar­şı uzun sü­re ek­sik oy­na­mak ko­lay de­ğil. F.Bah­çe de ar­tık ya­rı­şın için­de­dir” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. 7 yıl son­ra Ka­dı­köy Mus­ta­fa De­niz­li, 7 yıl son­ra Ka­dı­köy’de sa­ha­ya çık­ma­nın he­ye­ca­nı­nı ya­şa­dı. 2000-01 ve 2001-02 se­zon­la­rın­da gö­rev yap­tı­ğı F.Bah­çe’nin ba­şın­da ilk se­zo­nun­da şam­pi­yon­luk ya­şa­yan De­niz­li, es­ki ta­kı­mı­na kar­şı 7 yıl son­ra Sa­ra­coğ­lu’nda yer al­dı. Rüş­tü de Be­şik­taş’a trans­fer ol­duk­tan son­ra ilk de­fa F.Bah­çe’ye kar­şı oy­na­dı. ­Ka­fa­cı Sel­çuk G.Sa­ray der­bi­sin­de ta­kı­mı­nın ilk go­lü­ne im­za a­tan Sel­çuk, Be­şik­taş kar­şı­sın­da da ta­kı­mı a­dı­na per­de­yi a­çan ilk go­lün sa­hi­bi ol­du. Bu se­zon da­ha ön­ce de Si­vass­por ma­çın­da gol a­tan Sel­çuk, 3. go­lü­nü de ka­fay­la at­tı. Mil­li o­yun­cu, “Şim­di­ye ka­dar 3 ta­ne du­ran top­tan gol at­tım. Bun­dan son­ra da u­zak­tan at­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım’’ şeklinde konuştu. Nobre: Biz iyiydik Es­ki ta­kı­mı F.Bah­çe’ye kar­şı 2. go­lü­nü dün ge­ce a­tan Nob­re, ga­li­bi­ye­ti hak e­den ta­ra­fın ken­di­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. B­re­zil­ya a­sıl­lı o­yun­cu, ‘’Ga­li­bi­ye­ti bi­zim hak­kı­mız­dı a­ma fut­bol­da her za­man i­yi oy­na­yan ka­za­na­cak di­ye bir şey yok. Der­bi­ler her tür­lü so­nu­ca a­çık. Bun­dan son­ra da­ha dik­kat­li o­la­ca­ğız’’ de­di. Uğur: Der­bi­ler­de ra­ha­tız G.Sa­ray’dan son­ra Be­şik­taş’ı da ra­hat yen­dik­le­ri­ni söy­le­yen Uğur Bo­ral, ‘’Be­şik­taş’ın, üze­ri­mi­ze ge­le­ce­ği­ni ve kon­tra­ya çı­ka­bi­le­ce­ği­mi­zi bi­li­yor­duk. On­lar da iyi mü­ca­de­le et­ti­ler. Da­ha ra­hat bir skor ala­bi­lir­dik. Za­ten bi­zim der­bi­ler­le il­gi­li bir sı­kın­tı­mız yok. Uma­rım di­ğer maç­la­rı da der­bi­ler gi­bi ka­za­nı­rız’’ di­ye ko­nuş­tu. Beşiktaş ge­ri­de kal­dı F.Bah­çe dün ge­ce al­dı­ğı ga­li­bi­yet­le ta­ri­hi re­ka­bet­te­ki den­ge­yi boz­du. 119. ga­li­bi­ye­ti­ni alan F.Bah­çe, Be­şik­taş’ın 1 adım önü­ne ge­çer­ken, son 5 ma­çı da ka­zan­ma­yı ba­şar­dı. Lig­de­ki ga­li­bi­yet far­kı­nı 2’ye çı­ka­ran F.Bah­çe, Ka­dı­köy’de 1 ga­li­bi­yet faz­la­sı olan Be­şik­taş’ı ya­ka­la­ma­yı da ba­şar­dı. Kar­tal’ın bor­cu çok Be­şik­taş’ın Ola­ğan Di­van Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı dün ger­çek­leş­ti­ril­di. Si­yah-be­yaz­lı­la­rın top­lam bor­cu 132 mil­yon 491 bin 450 YTL ola­rak açık­la­nır­ken, bu­nun 52 mil­yon YTL’lik bö­lü­mü­nün Baş­kan Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’e ait ol­du­ğu be­lir­til­di. > ­Şük­rü Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı, 29 Ka­sım 2008 > F.BAHÇE - 2 ­Vol­kan 6.5 ­Gök­han 7 E­du 6.5 ­Lu­ga­no 6.5 ­Ro­ber­to Car­los 6.5 ­Ka­zım 6 ­Sel­çuk 7 ­De­i­vid 6.5 (A­li Bil­gin dk.83) ? U­ğur Bo­ral 7 (Ve­der­son dk.69) 6 A­lex 6 (Jo­si­co dk.60) 6 ­Gü­i­za 6.5 Vol­kan Ba­ba­can Em­re Ön­der ­De­niz T.D: Lu­is A­ra­go­nes > BEŞİKTAŞ - 1 ­Rüş­tü 6 İ. To­ra­man 5.5 ­Gök­han Zan 5.5 ­Za­po­tocny 5 (Ho­los­ko dk.71) 5 ­İ. Ü­zül­mez 5 ­Si­vok 5.5 ­Cis­se 4 Ek­rem 6.5 (U­ğur dk.84) ? ­Del­ga­do 6 ­Ser­dar Öz­kan 5 ­Nob­re 6 (Bo­bo dk.75) 4 Ha­kan ­Ser­dar Kur­tu­luş ­Se­ric ­Tel­lo T.D: Mus­ta­fa De­niz­li > ­GOL­LER: Sel­çuk (dk.11), Nob­re (dk.21), Gü­i­za (dk.27) ­HA­KEM­LER: Bün­ya­min Ge­zer, Ser­kan Ok, Cem Sat­man >> PU­AN DU­RU­MU TAKIMLAR O G B M A Y P T­rab­zon 13 8 4 1 19 10 28 ­Be­şik­taş 13 7 4 2 23 11 25 ­Si­vas 13 7 4 2 21 10 25 F.Bah­çe 13 7 2 4 26 17 23 An­ka­ra 13 7 2 4 18 10 23 G.Sa­ray 12 6 3 3 25 15 21 ­Kay­se­ri 13 5 5 3 12 7 20 G.An­tep 13 5 3 5 16 19 18 ­Bur­sa 12 5 2 5 18 20 17 Es­ki­şe­hir 13 4 4 5 18 22 16 ­Kon­ya 12 4 3 5 14 18 15 B.Be­le­di­ye 12 4 3 5 12 16 15 M­KE A.Gü­cü 13 3 5 5 13 18 14 ­De­niz­li 13 4 2 7 21 27 14 An­tal­ya 12 2 4 6 14 20 10 G.Bir­li­ği 12 2 4 6 13 20 10 ­Ha­cet­te­pe 12 2 3 7 7 15 9 ­Ko­ca­e­li 12 1 3 8 13 28 6
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT