BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gezer’e no­tum 8.4

Gezer’e no­tum 8.4

To­pu o­yun­da tut­ma is­te­ği, po­zis­yon­la­ra ya­kın ol­mak i­çin faz­la koş­ma­sı Ge­zer’in ar­tı­la­rı. Si­vok‘un ip­tal e­di­len go­lün­de­ki of­sayt ka­ra­rı doğ­ru.To­pu o­yun­da tut­ma is­te­ği, po­zis­yon­la­ra ya­kın ol­mak i­çin faz­la koş­ma­sı Ge­zer’in ar­tı­la­rı. Si­vok‘un ip­tal e­di­len go­lün­de­ki of­sayt ka­ra­rı doğ­ru. Yar­dım­cı Cem Sat­man‘ı kut­la­mak ge­re­kir. Ser­kan Ok‘u da Gü­i­za‘nın at­tı­ğı gol­den do­la­yı kut­la­ma­lı. Ö­nem­li bir po­zis­yo­nu oy­nat­tı ve gol ol­du. Son da­ki­ka­da Ho­lo­so’nun gol ip­ta­li doğ­ru. Cis­se‘ye ilk sa­rı kart ge­rek­siz­di. İ­kin­ci sa­rı kart doğ­ru. Lu­ga­no, Nob­re’yi dü­şür­dü. Fa­u­lu ver­di, sa­rı­yı gös­ter­me­di. Lu­ga­no‘ya bu sa­rı kar­tı gös­ter­me­yin­ce Cis­se‘ye gös­te­ri­len i­ki sa­rı kart tar­tı­şı­lır ha­le gel­di. 22.da­ki­ka s­kan­dal­dı. Bir Sü­per Lig ha­ke­mi­nin böy­le bir po­zis­yon­da o­yu­nu dur­du­rup, sa­ha­dan i­kin­ci to­pu dı­şa­rı at­tır­ma­sı ge­re­kir­di. Maç­ta i­ki de­fa da­ha o­yu­na i­kin­ci top gir­di. İ­kin­ci ya­rı­da sa­ha­da ha­kem yok­tu. Maç ken­di ha­lin­de oy­nan­dı. Bu, ha­ke­min sa­ha­da kur­du­ğu o­to­ri­te­nin e­se­riy­di. Hiç ta­viz ver­me­den bil­di­ği doğ­ru­la­rı uy­gu­la­dı. Cis­se’ye gös­ter­di­ği kır­mı­zı­dan son­ra maç­la oy­na­ma­dı. Dik dur­du. 7 ta­ne FI­FA ha­ke­mi du­rur­ken Ge­zer’in 13 haf­ta­da ku­pa da­hil 3 bü­yük ma­ça çık­ma­sı çok ma­ni­dar.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT