BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fe­ner ge­li­yor

Fe­ner ge­li­yor

F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ara­go­nes, risk­li bir kad­roy­la sa­ha­ya çık­tı. İlk kez tek ön li­be­ro­lu sis­te­mi de­ne­yen İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, ka­fa­sın­da ka­zan­mak­tan baş­ka bir şey ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di. Ön li­be­ro­da tek ba­şı­na sa­va­şan Sel­çuk, sa­ha­nın yıl­dı­zıy­dı. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler en bü­yük si­la­hı olan du­ran top­tan yi­ne go­lü bul­du. Mus­ta­fa De­niz­li sa­nı­rım bu se­zon hiç F.Bah­çe ma­çı iz­le­me­miş! Be­şik­taş, F.Bah­çe’nin “en sa­kat” böl­ge­si sol ka­nat ye­ri­ne “en sağ­lam” böl­ge­si sağ ka­nat­tan sal­dır­dı. Mus­ta­fa De­niz­li‘nin bu tak­ti­ği sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin sağ ka­nat­tan po­zis­yon bul­ma­sı­nı bü­yük öl­çü­de en­gel­le­di. Özel­lik­le Ek­rem Dağ ilk ya­rı bo­yun­ca Gök­han Gö­nül‘ü çok zor­la­dı. Gök­han‘ın önün­de oy­na­yan Ka­zım, F.Bah­çe’nin en kö­tü­süy­dü.F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ara­go­nes, risk­li bir kad­roy­la sa­ha­ya çık­tı. İlk kez tek ön li­be­ro­lu sis­te­mi de­ne­yen İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, ka­fa­sın­da ka­zan­mak­tan baş­ka bir şey ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di. Ön li­be­ro­da tek ba­şı­na sa­va­şan Sel­çuk, sa­ha­nın yıl­dı­zıy­dı. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler en bü­yük si­la­hı olan du­ran top­tan yi­ne go­lü bul­du. Mus­ta­fa De­niz­li sa­nı­rım bu se­zon hiç F.Bah­çe ma­çı iz­le­me­miş! Be­şik­taş, F.Bah­çe’nin “en sa­kat” böl­ge­si sol ka­nat ye­ri­ne “en sağ­lam” böl­ge­si sağ ka­nat­tan sal­dır­dı. Mus­ta­fa De­niz­li‘nin bu tak­ti­ği sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin sağ ka­nat­tan po­zis­yon bul­ma­sı­nı bü­yük öl­çü­de en­gel­le­di. Özel­lik­le Ek­rem Dağ ilk ya­rı bo­yun­ca Gök­han Gö­nül‘ü çok zor­la­dı. Gök­han‘ın önün­de oy­na­yan Ka­zım, F.Bah­çe’nin en kö­tü­süy­dü. Sü­per Li­gin “iki sü­pe­ri­nin” oy­na­dı­ğı maç, bol po­zis­yon­lu ve zevk­li bir mü­ca­de­le ol­du. An­cak bir şey­den bah­set­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim. Be­şik­taş’ın ilk, F.Bah­çe’nin ikin­ci gol­le­ri ka­le­ci­le­rin asis­tiy­le ol­du. Bu tip po­zis­yon­lar “sü­per” li­gi­mi­zin ka­li­te­si­nin ne ka­dar dü­şük ol­du­ğu­nu göz­ler önü­ne se­ri­yor! Av­ru­pa’da böy­le gol­ler gör­mek müm­kün de­ğil. Böy­le ko­lay atı­lan ve ye­ni­len gol­ler, “En iyi” de­di­ği­miz iki ta­kı­mı­mı­zın Edir­ne’den dı­şa­rı çık­tı­ğın­da ne­den bir tür­lü ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­ğı­nın açık bir gös­ter­ge­si. F.Bah­çe de­fan­sı ilk ya­rı bo­yun­ca Be­şik­taş­lı oyun­cu­la­rın at­tı­ğı ters top­lar­la ade­ta da­ğıl­dı. Sa­vun­ma den­ge­si ta­ma­men bo­zul­du­ğu an­da Güi­za‘nın müt­hiş go­lü gel­di. Bu gol sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin oyun üs­tün­lü­ğü­nü ye­ni­den ele ge­çir­me­si­ni sağ­la­dı. Bu ara­da Güi­za‘nın Be­şik­taş ka­le çiz­gi­si­nin üze­rin­den ka­çır­dı­ğı bir gol var ki, fi­zik ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı! Ha­re­ket et­me­yip dur­sa, top ona “çar­pıp” gol ola­cak! İs­pan­yol fut­bol­cu, yi­ne her­ke­se saç-baş yol­dur­du. Cis­se‘nin “hak­lı” ola­rak oyun­dan atıl­ma­sı­nın ar­dın­dan F.Bah­çe oyu­nu iyi­ce Be­şik­taş ya­rı ala­nı­na yık­tı. Ta­ri­hi fark ola­cak maç, sa­rı-la­ci­vert­li oyun­cu­la­rın be­ce­rik­siz­li­ği yü­zün­den kı­sır kal­dı. Bu ara­da Mus­ta­fa De­niz­li‘nin ne­den oyu­na ha­re­ket­li, adam ek­sil­te­bi­len Ho­los­ko‘yla baş­la­ma­dı­ğı­nı an­la­ya­ma­dım. Ta­bi Ara­go­nes‘in de ne­den Ka­zım‘a 90 da­ki­ka ta­ham­mül et­ti­ği­ni de... Sa­rı la­ci­vert­li­ler, pu­an cet­ve­lin­de üze­rin­de bu­lu­nan ra­kip­le­ri­ni bir bir ye­ne­rek şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­da, “Ben de va­rım” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT