BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gü­nün p­rog­ra­m›

Gü­nün p­rog­ra­m›

BANK ASYA 1.Lig 13.00 Or­du-­Gi­re­sun 19 Ey­lül S­ta­dı 14.00 Bo­lu-­Kar­tal­ A­ta­türk S­ta­dı 14.00 K.Ka­ra­bük-­Sa­kar­ya N.Şey­hoğ­lu S­ta­dı 14.00 Ma­lat­ya­-A­da­na­ İ­nö­nü S­ta­dı 14.00 Gün­gö­ren Bld.-­Di­yar­ba­kır M.Yah­ya Baş S­ta­dı 14.00 Al­tay-G.An­tep BB­ Al­san­cak S­ta­dı 14.00 Ç.Ri­ze­-Er­ci­yes­ A­ta­türk S­ta­dıBANK ASYA 1.Lig 13.00 Or­du-­Gi­re­sun 19 Ey­lül S­ta­dı 14.00 Bo­lu-­Kar­tal­ A­ta­türk S­ta­dı 14.00 K.Ka­ra­bük-­Sa­kar­ya N.Şey­hoğ­lu S­ta­dı 14.00 Ma­lat­ya­-A­da­na­ İ­nö­nü S­ta­dı 14.00 Gün­gö­ren Bld.-­Di­yar­ba­kır M.Yah­ya Baş S­ta­dı 14.00 Al­tay-G.An­tep BB­ Al­san­cak S­ta­dı 14.00 Ç.Ri­ze­-Er­ci­yes­ A­ta­türk S­ta­dı TFF 2.LİG 1.Grup 13.30 Da­rı­ca GB-­Bo­zü­yük­ İl­çe S­ta­dı 13.30 G.O.Pa­şa-­Pen­dik G.O.Pa­şa S­ta­dı 13.30 Sa­rı­yer-­BUG­SAŞ ­Ça­yır­ba­şı S­ta­dı 13.30 Dar­da­nel-­Geb­ze 18 Mart S­ta­dı 13.30 Bey­ler­be­yi­-E­yüps­por 75.Yıl S­ta­dı 2.Grup 13.30 Af­yon-­De­niz­li Bld. A­ta­türk S­ta­dı 13.30 A­da­na De­mir-­Tar­sus İY 5 O­cak (se­yir­ci­siz) 13.30 Al­tı­nor­du­-Ak­hi­sar Bld. A­ta­türk S­ta­dı 13.30 Tur­gut­lu-­Mar­ma­ris Bld. 7 Ey­lül S­ta­dı 13.30 A­lan­ya-­Bu­ca ­Mil­li E­ge­men­lik S­ta­dı 3.Grup 13.30 Bey­koz 1908-­Mal­te­pe ­Bey­koz S­ta­dı 13.30 ­İs­tan­buls­por-­Kır­şe­hir B.Ev­ler S­ta­dı 13.30 A­li­bey­köy-T.Te­le­kom­ A­li­bey­köy S­ta­dı 13.30 E­ti­mes­gut Ş.-­Kon­ya Şe­ker­ OS­TİM S­ta­dı 13.30 Mer­sin İY-Z.Bur­nu ­Tev­fik Sır­rı Gür 4.Grup 13.30 ­Ço­rum-­To­kat T.Kı­lıç­çı­oğ­lu S­ta­dı 13.30 Pa­zar-­Çan­kı­rı Bld. İl­çe S­ta­dı 13.30 Ka­ra­de­niz­-Er­zu­rum ­Ya­vuz Se­lim S­ta­dı 13.30 Kars­-Of ­Şe­hir S­ta­dı 13.30 Y.Yoz­gat­-A.Se­bat ­Şe­hir S­ta­dı 5.Grup 13.30 ­İs­ken­de­run DÇ-­Şan­lı­ur­fa Bld. 5 Tem­muz S­ta­dı 13.30 Mar­din­-E­la­zığ 21 Ka­sım S­ta­dı 13.30 GAS­Kİ-­DİS­Kİ ­GAS­Kİ Te­sis­le­ri 13.30 ­Şan­lı­ur­fa­-A­dı­ya­man 11 Ni­san S­ta­dı TFF 3.LİG 1.Grup 13.30 O­YAK Re­na­ult-­Ya­lo­va ­Ve­led­rom İç Sa­ha 13.30 Or­han­ga­zi GB-­Ka­ra­güm­rük­ İl­çe S­ta­da­ı 13.30 Te­pe­cik Bld.-­Kü­çük­köy ­Tepe­cik S­ta­dı 13.30 Y.Bos­na-­Lü­le­bur­gaz B.Pa­şa S­ta­dı 13.30 Göl­cük­-A.Üs­kü­dar 1908­ İh­sa­ni­ye S­ta­dı 2.Grup 13.30 Me­me­nen Bld.-­Ba­lı­ke­sir­ İl­çe S­ta­dı 13.30 Na­zil­li Bld.-Ay­dın­ İl­çe S­ta­dı 13.30 Ban­dır­ma­-Is­par­ta 17 Ey­lül S­ta­dı 3.Grup 13.30 Pur­sak­lar-­Ke­çi­ö­ren Bld. İ­nö­nü S­ta­dı 13.30 ­İ­ne­göl­-U­şak­ İl­çe S­ta­dı 13.30 Ke­çi­ö­ren­gü­cü­-Or­han­ga­zi­ Ak­te­pe S­ta­dı 13.30 Düz­ce-­Ni­lü­fer 18 Tem­muz S­ta­dı 4.Grup 13.30 DÇ Div­ri­ği-­Baf­ra Bld. ­DİV­HAN A­ta­türk 13.30 A­rak­lı­-Ank.De­mir­ İl­çe S­ta­dı 13.30 Er­zin­can­-Ün­ye 13 Şu­bat S­ta­dı 13.30 Bu­lan­cak-­Gü­müş­ha­ne­ İl­çe S­ta­dı 5.Grup 13.30 Bat­man Pet­rol-­Ha­tay 16 Ma­yıs S­ta­dı 13.30 K.Ma­raş-­Ki­lis Bld. H.Mah­çi­çek S­ta­dı
Kapat
KAPAT