BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kor­ku­la­rın ter­ci­hi SEZARYEN

Kor­ku­la­rın ter­ci­hi SEZARYEN

Ba­kan­lık nor­mal do­ğum is­ti­yor, ö­zel has­ta­ne­ler se­zar­yen ya­pı­yor... Dok­tor da­va e­dil­mek­ten, an­ne a­da­yı a­cı­dan kor­ku­yor...Os­man Sa­ğır­lı- Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu os­man.sa­gir­li@tg.com.tr cu­neyt.bi­tik­ci­og­lu@tg.com.tr Tür­ki­ye’de son za­man­lar­da se­zar­yen do­ğum­la­rın art­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Türk Ji­ne­ko­lo­ji ve Obs­tet­rik Der­ne­ği İs­tan­bul Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ateş Ka­ra­te­ke, tıb­bi zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça se­zar­ye­nin ter­cih edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Bir sü­re ön­ce Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın dik­kat çek­ti­ği se­zar­yen­le do­ğum ar­tış­la­rı­nın ken­di­le­rini de en­di­şe­len­dir­di­ği­ni be­lir­ten Ka­ra­te­ke, “Ne ya­zık ki he­kim­ler mah­ke­me­ler­de he­sap ver­mek­ten, an­ne aday­la­rı da acı­dan kor­kun­ca se­zar­yen fi­kir bir­li­ğiy­le ter­cih edi­li­yor” de­di. Prof. Dr. Ka­ra­te­ke, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü; “Nor­mal do­ğum se­be­biy­le be­bek­te ve­ya an­ne­de olu­şa­bi­le­cek en kü­çük so­run, do­ğum he­kim­le­ri­ni ya­sa­lar kar­şı­sın­da ça­re­siz bı­ra­kı­yor, eli­ni ko­lu­nu bağ­lı­yor. O za­man ne olu­yor? He­kim, do­ğu­mu mi­ni­mum risk ala­bi­le­ce­ği yön­tem­le, se­zar­yen­le son­lan­dır­ma­yı ter­cih edi­yor. Se­zar­yen ar­tın­ca da nor­mal do­ğum mü­da­ha­le­le­ri­ni öğ­ret­me im­ka­nı kal­mı­yor. Bir son­ra­ki ne­sil bun­la­rı öğ­re­ne­mi­yor. Me­se­la be­be­ğin an­ne kar­nın­day­ken ma­kas­la ba­şı­nı çe­vi­rip do­ğurt­tu­ğu­muz tek­nik­ler uy­gu­lan­maz ha­le gel­di.” CİD­Dİ BİR AME­Lİ­YAT Bu ra­kam­la­rın kı­sa sü­re­de iki­ye kat­lan­ma­sı­nın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Prof. Dr. Ka­ra­te­ke, “Ye­tiş­tir­di­ği­miz uz­man­lar ho­ca olun­ca bu oran yüz­de 80 ola­cak. Çün­kü nor­mal do­ğum yön­tem­le­ri­nin hiç­bi­ri­ni öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze öğ­re­te­mi­yo­ruz” de­di. He­kim­le­rin üze­rin­de­ki bas­kı­lar, an­ne aday­la­rı­nın da ra­hat do­ğum is­te­ği ya da kor­ku­la­rı se­be­biy­le ter­cih edi­len se­zar­yen do­ğum­la­rın an­ne sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye at­tı­ğı­nı ifa­de eden Ka­ra­te­ke şun­la­rı söy­le­di; “Se­zar­ye­nin bir ame­li­yat ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı. Üs­te­lik cid­di bir ame­li­yat. An­ne­nin iyi­leş­me sü­re­ci ge­ci­ki­yor. Be­be­ğin an­ne sü­tü al­ma­sı bir­kaç gün son­ra­ya er­te­le­ne­bi­li­yor. Be­bek sağ­lı­ğı açı­sın­da da cid­di bir du­rum. Se­zar­ye­ni bir de­fa­ya mah­sus bir ope­ras­yon ola­rak da dü­şün­me­mek ge­rek. İlk do­ğum se­zar­yen ola­rak ger­çek­leş­tiy­se di­ğer do­ğum­la­rın da an­ne­nin ve be­be­ğin sağ­lı­ğı açı­sın­dan ke­sin­lik­le se­zar­yen ol­ma­sı ge­re­ki­yor.” Dün­ya­nın da son za­man­lar­da se­zar­ye­ne yö­nel­di­ği­ni an­la­tan Ka­ra­te­ke, Tür­ki­ye’de ger­çek­le­şen do­ğum­la­rın yüz­de 40 ora­nın­da se­zar­yen­le ya­pıl­dı­ğı­nı bu ora­nın; İs­tan­bul’da yüz­de 37, İz­mir’de yüz­de 45 , Amas­ya ve Or­du’da ise yüz­de 68 ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Prof. Dr. Ka­ra­te­ke, Tür­ki­ye’de­ki özel has­ta­ne ra­kam­la­rı­nın ise ür­kü­tü­cü se­vi­ye­ler­de ol­du­ğu­na de­ği­ne­rek şöy­le de­di; “Özel has­ta­ne­ler­de­ki do­ğum­la­rın yüz­de 80’i se­zar­yen. Ka­mu­ya, dev­let has­ta­ne­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğın­da yüz­de 40. Ba­tı­da­ki has­ta­ne­ler­de ise oran yüz­de 40’la­rın da üze­rin­de. En dü­şük oran yüz­de 9 ile Gü­ney ve Do­ğu Ana­do­lu’da. Ka­dı­nın ya­şı, eği­ti­mi, eşi­nin eği­tim dü­ze­yi art­tık­ça se­zar­yen de ar­tı­yor. Se­zar­yen ar­tış­la­rın­dan med­ya da, bi­lir­ki­şi­ler de, yar­gı ka­ra­rı­nı ve­ren yar­gıç­lar da so­rum­lu. Bu iş el­bir­li­ğiy­le bu­ra­la­ra ta­şın­dı. Eğer ted­bir al­maz­sak, her­kes so­rum­lu­lu­ğu­nu bil­mez­se yüz­de 80’le­re ta­şı­na­cak. Son­ra dön­me nok­ta­sın­da, do­ğum he­kim­le­ri­nin iş yap­ma an­la­yı­şı­nı de­ğiş­tir­mek için bi­ze iki ne­sil la­zım.” Bir a­vuç FINDIK iyi gelir Ken­di kü­çük, ma­ri­fe­ti bü­yük be­sin­ler için­de yer alan fın­dı­ğın en bi­lin­dik fay­da­sı, verdiği enerji.. An­cak fın­dık, böb­rek ra­hat­sız­lık­la­rın­da, güç ve dik­kat ge­rek­ti­ren du­rum­lar­da da ol­duk­ça ya­rar­lı­dır. Böb­rek­te­ki kum ve taş­la­rı dö­ker, vü­cu­du­nu­zun ih­ti­ya­cı olan pro­te­ini ra­hat­lık­la kar­şı­lar. Fın­dık vü­cut­ta ar­tık mad­de bı­rak­ma­dan pro­te­in ve­rir ve vü­cu­dun nor­mal ça­lış­ma­sı­na, za­yıf düş­me­me­si­ne yar­dım­cı olur. ÇOCUKLAR İÇİN BİRE BİR Ge­liş­me ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­ra hem ener­ji ve­rip hem de bes­le­yi­ci ol­ma­sı sebebiyle ge­liş­me­le­ri­ni da­ha iyi sağ­la­mak için fın­dık ver­me­li­yiz. Has­ta­lık ar­dın­dan ne­ka­het dö­nem­le­ri için ve ay­rı­ca bü­tün gün be­de­ni ve zih­ni yıp­ran­ma­lar­la kar­şı kar­şı­ya olan­lar için fın­dık ge­rek­li bir be­sin kay­na­ğı­dır. Af­ro­diz­yak ol­du­ğu tar­tı­şı­la­bi­lir an­cak, yük­sek tan­si­yon­dan pros­ta­ta, kalp şi­ka­ye­tin­den me­no­poz dö­ne­mi problemlerine ka­dar bir çok ra­hat­sız­lık­lar­da fın­dık vü­cu­du güç­len­di­ri­ci ve sağ­lı­ğı­mı­zı ko­ru­yu­cu bir iş ya­par. FAYDALARI: > Ome­ga 3 kay­na­ğı ola­rak kalp ve da­mar dos­tu bir be­sin­dir. > İçin­de bu­lu­nan Ome­ga 3 kan pıh­tı­laş­ma­sı­nı ve da­mar sert­li­ği­ni ön­ler > Tan­si­yo­nu dü­şü­rür, şe­ker has­ta­la­rın­da kalp has­ta­lı­ğı ris­ki­ni azal­tır. > E vi­ta­mi­ni ba­kı­mın­dan zen­gin ol­ma­sı ne­de­niy­le an­ti­ok­si­dan ve yaş­lı­lık en­gel­le­yi­ci bir gı­da­dır, adet dö­ne­min­de kan şe­ke­ri dü­şük­lü­ğü­ne fay­da­lı­dır. > Fın­dık­ta bu­lu­nan B5 vi­ta­mi­ni stre­si gi­de­ri­ci özel­li­ği olan bir vi­ta­min­dir. > İçer­di­ği B6 vi­ta­mi­ni ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­lü tut­ma­ya ya­rar, kan şe­ke­ri dü­şük­lü­ğü­ne fay­da­lı­dır. > Ge­be­lik­te mut­la­ka tak­vi­ye­si ge­re­ken B9 vi­ta­mi­ni içe­rir. B9 vi­ta­mi­ni da­mar sert­li­ği ya­pı­cı mad­de­yi azalt­tı­ğı gi­bi kalp kri­zi, felç ve bu­na­ma ris­ki­ni de azal­tır. > Muh­te­va­sın­da­ki D vi­ta­mi­ni kan hüc­re­le­ri­nin ya­pı­mın­da rol alır, cilt ya­ra­la­rı­nın iyi­leş­me­si­ni hız­lan­dı­rır. Göz ren­gi­ne gö­re far > Ye­şil göz­lü­ler: Göz­le­ri­niz ye­şil­se, ba­kış­la­rı­nı­zı kes­kin­leş­tir­mek için, pem­be ve la­van­ta ton­la­rı­nı kul­la­nın. > Kah­ve­ren­gi göz­lü­ler: Zen­gin bir ko­balt, par­lak bir gök ma­vi­si ve­ya uçuk bir be­bek ma­vi­si kul­la­na­bi­lir­si­niz. > Ma­vi göz­lü­ler: Göz­le­ri­ni­zin do­ğal gü­zel­li­ği­ni or­ta­ya çı­kar­mak için, tu­run­cu ai­le­sin­den bir ton se­çin. Top­rak renk­le­rin­den olu­şan tu­run­cu­lar gru­bu, çi­ko­la­ta kah­ve­si ve bej­le­rin ya­nı sı­ra, man­da­li­na ren­gi gi­bi da­ha can­lı ton­la­rı da içe­rir. > Gri göz­lüler: Je­an ma­vi­si, gri göz­le­ri ön pla­na çı­ka­rır. > Ela göz­lüler: Kah­ve­ren­gi ton­la­rı bu göz ren­gi­ni be­lir­gin­leş­ti­rir. Yal­nız, göz ka­pa­ğı ve kaş ke­na­rı­na doğ­ru fark­lı ton­lar­da kul­lan­mak doğ­ru olur. Ha­re­ket­siz­lik öl­dü­rü­yor! Uz­man­lar, sağ­lık­lı ol­ma­nın bi­rin­ci şar­tı­nı “S­por yap­mak ve ha­re­ket­li ol­mak” di­ye a­çık­lı­yor. Dr. M. E­min Dinç­çağ, ha­re­ket­siz bir ha­ya­tın has­ta­lık­la­ra da­ve­ti­ye çı­kar­dı­ğı­nı söy­ler­ken, “Ha­re­ket­siz ha­yat i­le yağ­lı ve ko­les­te­rol­lü bes­len­me­nin in­san öm­rü­nü kı­salt­tı­ğı, kalp da­mar has­ta­lık­la­rı­na da­ve­ti­ye çı­kar­tı­yor. Her gün s­por yap­ma­nın kalp da­mar has­ta­lık­la­rın­dan ko­ru­du­ğu, di­ya­be­ti ön­le­di­ği ve kan­ser has­ta­lık­la­rın­dan ko­ru­yu­cu ol­du­ğu tıb­bi o­la­rak ispat­lan­mış­tır. Eg­zer­siz yap­mak, kan­da­ki ko­les­te­rol ve di­ğer yağ­la­rın mik­ta­rı­nı dü­şür­dü­ğü, in­sü­lin di­ren­ci de­nen şe­ker has­ta­lı­ğı­nın ne­de­ni­ni or­ta­dan kal­dır­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­muş­lar­dır” de­di. Cel­li­ni’den rü­ya kol­tuk! Ja­pon tek­no­lo­jik mo­bil­ya ta­sa­rım­cı­sı Tos­hi­yu­ki Ki­ta ta­ra­fın­dan di­zayn edi­len, İtal­yan­ca’da Rü­ya an­la­mı­na ge­len Sog­no ma­saj­da ka­li­te­nin ta­nı­mı­nı de­ğiş­ti­ri­yor. Dün­ya dev­let baş­kan­la­rı­nın tek ter­ci­hi olan Cel­li­ni’nin Sog­no mo­de­li, üs­tün ma­saj ye­te­ne­ği ile si­ze ra­hat ve hu­zu­ru ga­ran­ti edi­yor. Yo­ğun bir ça­lış­ma so­nu­cun­da ge­liş­ti­ri­len Sog­no ma­saj kol­tu­ğu; ‘Tüm Kol Ma­sa­jı, To­tal Body Strech (tüm vü­cut es­net­me) ve Dre­am­wa­ve tek­no­lo­ji­si gi­bi özel­lik­le­riy­le ha­yal et­ti­ği­ni­zin çok öte­sin­de bir ra­hat­la­ma sağ­lı­yor. İNCİ “-­Ben yi­ne es­ki ka­fa­lı bir his­le ken­di kı­zımı da o ya­şa gel­di­ğin­de bı­rak­mam so­ka­ğa, bı­ra­ka­mam... Ba­na çok yan­lış ge­li­yor. Bir an­da çok mo­dern­leş­tik biz. İç­ki­ler i­çi­li­yor, si­ga­ra­lar i­çi­li­yor 15-16 ya­şın­da... Ben­ce bir ga­rip­lik var...” (...Ni­lü­fer / Sa­nat­çı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Der­dah’ın da­mak zev­ki) MAN­TAR KU­RA­Bİ­YE MALZEMELER: > 500 gr ni­şas­ta > 1 pa­ket mar­ga­rin > 1 su bar­da­ğı un > 1 su bar­da­ğı pud­ra şe­ke­ri > 2 a­det yu­mur­ta > 1 pa­ket ka­bart­ma to­zu > 1 pa­ket va­nil­ya ­Süs i­çin:1 çor­ba ka­şı­ğı ka­ka­o HAZIRLANIŞI: ­Mar­ga­ri­ni e­ri­tip so­ğu­ma­ya bı­ra­kı­yo­ruz. So­ğu­duk­tan son­ra i­çi­ne yu­mur­ta­yı ve pud­ra şe­ke­ri­ni ko­yu­yo­ruz. Ko­yu kı­vam al­dık­tan son­ra ni­şas­ta, un, ka­bart­ma to­zu­nu ve va­nil­ya­yı ek­le­yip ha­mur ya­pı­yo­ruz. Yu­var­lak o­la­rak şe­kil ve­ri­yo­ruz. Tep­si­ye di­zi­yo­ruz. Ü­ze­ri­ne; ko­la ka­pa­ğı­nı ilk ön­ce ka­ka­ko­ya son­ra şe­kil ver­di­ği­miz ku­ra­bi­ye­le­rin ü­ze­ri­ne bas­tı­rı­yo­ruz. Bu şe­kil man­ta­ra ben­zi­yor. 170 de­re­ce­de pi­şi­ri­yo­ruz. Afiyet olsun AY­ŞE­NUR AK­ÇA ­Dün­ya­lar gü­ze­li artık 2 ya­şın­da... (...Mus­ta­fa Ka­ra) Şiiriniz (...Ö­mer Ka­la­fat’ın sa­tır­la­rı) O­LA­BİL­DİK Mİ? ­Sev­gi di­ye koş­tuk i­le­ri ge­ri, ­Bir yu­dum sev­gi­yi bu­la­bil­dik mi? ­Sak­la­ma ger­çe­ği gel­miş­ken ye­ri, ­Yu­nu­sun göl­ge­si o­la­bil­dik mi? ... ­Her­kes kaz­dı bi­ri i­çin bir ku­yu ­Gö­re­vi­ni yap­maz ol­du beş du­yu ­Sev­gi­nin ya­nın­da nef­ret diz bo­yu ­Yu­nu­sun göl­ge­si o­la­bil­dik mi? FEY­ZA­GÜL NAS­LI­CA K­ra­li­çe po­zu i­le gö­rü­yor­su­nuz... (...A­dem Nas­lı­ca) Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT