BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2010’u i­yi du­yu­ra­lım

2010’u i­yi du­yu­ra­lım

TU­ROB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ti­mur Ba­yın­dır, “İs­tan­bul’un 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti ol­ma­sı­na yö­ne­lik du­yu­ru­la­rın yurt dı­şın­da et­ki­li şe­kil­de ya­pıl­ma­sı ge­re­kir” de­di.> İS­TAN­BUL Tu­ris­tik Otel­ci­ler, İş­let­me­ci­ler ve Ya­tı­rım­cı­lar Bir­li­ği (TU­ROB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ti­mur Ba­yın­dır, sek­tör ola­rak İs­tan­bul’un 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­kent­li­ği­ne ha­zır ol­duk­la­rı­nı bil­dir­di. “Biz sek­tör ola­rak ha­zı­rız, ama 2010’u çok iyi du­yur­mak la­zım” di­yen Ba­yın­dır, İs­tan­bul’un 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti ol­ma­sı­na yö­ne­lik du­yu­ru­la­rın yurt için­de ye­ni baş­la­dı­ğı­nı, da­ha son­ra yurt dı­şı du­yu­ru­la­rın baş­la­ya­ca­ğı­nı kay­de­de­rek, bu­nun için et­kin­lik prog­ram­la­rı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. “Ma­ale­sef prog­ram­lar­da bi­raz za­yıf ka­lı­yo­ruz. Bir yıl ön­ce­sin­den, bir yıl son­ra­sı­nın prog­ra­mı­nı be­lir­le­ye­mi­yo­ruz” di­ye ko­nu­şan Ba­yın­dır, “İs­tan­bul’un 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti ol­ma­sı se­be­biy­le ilk ön­ce İs­tan­bul ka­za­na­cak. Çok tu­rist ge­lir mi, gel­mez mi? İşe, bu yön­den bak­mı­yo­ruz açık­ça­sı. Bi­zim is­te­di­ği­miz, 2010 fır­sa­tıy­la İs­tan­bul’da ka­lı­cı bir şey­ler ya­pa­bil­mek. İs­tan­bul’da kül­tür var­lık­la­rı aya­ğa kal­dı­rı­lı­yor. Ye­ni mü­ze­le­ri­miz açıl­dı ve 2010 so­nu­na ka­dar da­ha faz­la­sı ya­pı­la­cak. Bi­zim ta­nıt­ma ve müş­te­ri­yi cez­bet­mek için eli­mi­ze da­ha çok ma­ter­yal ge­çe­cek” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT