BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÜLKÜ ADATEPE: New York’ta öğ­ren­ci­le­re A­ta­türk’ü an­lat­tı

ÜLKÜ ADATEPE: New York’ta öğ­ren­ci­le­re A­ta­türk’ü an­lat­tı

Ata­türk’ün ma­ne­vi kı­zı Ül­kü Ada­te­pe, New York’ta, Ata­türk Oku­lu­nun öğ­ren­ci­le­riy­le bir ara­ya gel­di ve on­la­ra Ulu Ön­der’i an­lat­tı.Ata­türk’ün ma­ne­vi kı­zı Ül­kü Ada­te­pe, New York’ta, Ata­türk Oku­lu­nun öğ­ren­ci­le­riy­le bir ara­ya gel­di ve on­la­ra Ulu Ön­der’i an­lat­tı. Ada­te­pe, Tür­ke­vi’nde, New York’ta ya­şa­yan Türk öğ­ren­ci­le­re eği­tim ve­ren Ata­türk Oku­lu ve Ame­ri­kan-Türk Ka­dın­lar Bir­li­ği’nin da­ve­ti üze­ri­ne New York’a gel­di. Türk Ame­ri­kan Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ka­ya Boz­te­pe ta­ra­fın­dan su­nu­lan prog­ram­da, Ata­türk ko­nu­lu kom­po­zis­yon ya­rış­ma­sın­da so­nuç­lar da açık­lan­dı ve ilk 3’e gi­ren Ata­türk Oku­lu öğ­ren­ci­le­ri kom­po­zis­yon­la­rı­nı oku­du ve ödül­le­ri­ni al­dı. “Ata­türk’ü ders ola­rak öğ­ren­me­yin, onu kal­bi­niz­de his­se­din” di­yen Ada­te­pe, “Her şe­yi­mi­zi O’na borç­lu­yuz” de­di. Ada­te­pe, Ata­türk’ü an­lat­tı­ğı DVD’yi de öğ­ren­ci­ler için im­za­la­dı ve on­lar­la bir­lik­te fo­toğ­raf çek­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT