BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mi­ting gi­bi bay­ram­lık yar­dı­mı!

Mi­ting gi­bi bay­ram­lık yar­dı­mı!

Yü­re­ğir Be­le­di­ye­si, yar­dı­ma muh­taç ai­le­le­rin ço­cuk­la­rın­dan se­çi­len 2 bin öğ­ren­ci­yi Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de ayak­ka­bı ve ti­şört he­di­ye ede­rek se­vin­dir­di.> Meh­met Kay­mak ADA­NA İHA Yü­re­ğir Be­le­di­ye­si, yar­dı­ma muh­taç ai­le­le­rin ço­cuk­la­rın­dan se­çi­len 2 bin öğ­ren­ci­yi Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de ayak­ka­bı ve ti­şört he­di­ye ede­rek se­vin­dir­di. Be­le­di­ye­nin önü­ne ai­le­le­riy­le bir­lik­te ge­len ve ço­ğun­lu­ğu öğ­ren­ci olan ço­cuk­lar, ko­li­ler­le be­le­di­ye bah­çe­si­ne ge­ti­ri­len bay­ram­lık­la­rın da­ğı­tı­mı­nı he­ye­can­la bek­le­di. İki ço­cu­ğa bay­ram­lık­la­rı­nı ken­di eliy­le giy­di­ren Baş­kan Ömer Top­çu, im­kan­la­rı öl­çü­sün­de her yıl bay­ram­lı­ğın ya­nı sı­ra mad­di du­ru­mu iyi ol­ma­yan ai­le­le­re çe­şit­li yar­dım­lar­da bu­lun­duk­la­rı­nı söy­le­di. “Se­ni se­vi­yo­ruz Ömer Top­çu” ve “Ömer ba­ba sa­ğol” ya­zı­lı dö­viz­ler ta­şı­yan ço­cuk­lar, baş­ka­nın ko­nuş­ma­sı­nı da sık sık “Ömer ba­ba” slo­gan­la­rıy­la kes­ti­ler. Da­ha son­ra ço­cuk­la­ra ayak­ka­bı ve giy­si­le­rin bu­lun­du­ğu pa­ket­ler da­ğı­tıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT