BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bunlar da organik kurbanlıklar!..

Bunlar da organik kurbanlıklar!..

Sam­sun Ga­zi Be­le­di­ye­si Eko­lo­jik Ya­şam Pa­za­rı’nda, Tür­ki­ye’de bir ilk ola­rak sa­tı­şa su­nu­lan or­ga­nik kur­ban­lık­lar il­gi gö­rü­yor.Sam­sun Ga­zi Be­le­di­ye­si Eko­lo­jik Ya­şam Pa­za­rı’nda, Tür­ki­ye’de bir ilk ola­rak sa­tı­şa su­nu­lan or­ga­nik kur­ban­lık­lar il­gi gö­rü­yor. Fir­ma sa­hi­bi Ümit Ay­la, köy­de­ki çift­lik­le­rin­de eko­lo­jik üre­tim için ulus­la­ra­ra­sı ser­ti­fi­ka­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şöy­le ko­nuş­tu: “Sa­de­ce kur­ban­lıkları değil, ko­yun­la­rın ye­di­ği yem­ler, ara­zi­miz­de ye­tiş­tir­di­ği­miz ot­lar ta­ma­men or­ga­nik­tir. Ko­yun­la­rı 350, koç­la­rı ise 450 YTL’den sa­tı­şa sun­duk. Bu bay­ram­da 180 adet or­ga­nik ko­yun sa­ta­ca­ğız.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT