BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Köyde hanımlara Almanca dersi

Köyde hanımlara Almanca dersi

Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel’in ge­çen yıl­dan bu ya­na uy­gu­la­ma­ya baş­lat­tı­ğı “Ye­ni Göç Ya­sa­sı” ile va­tan­daş­la­rıy­la ev­le­nip, ül­ke­le­ri­ne gel­mek is­te­yen­le­re “Te­mel Al­man­ca bil­gi­si­ni öğ­ren­me şar­tı” koş­ma­sı Bo­zo­va il­çe­si­ne bağ­lı 3 köy­de ya­şa­yan ai­le­le­re zor gün­ler ya­şa­tı­yor.TEK KORKULARI VİZE ALAMAMAK Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü’nün aç­tı­ğı kursta, 42 genç kız ve ka­dın Al­man­ca öğ­re­ni­yor. Ki­mi 2 yıl­lık ev­li ki­mi ise he­nüz ni­şan­lı... Gün­le­ri­nin bü­yük bö­lü­mü­nü kurs­ta ya da ev­de ders ça­lı­şa­rak ge­çi­ren bu ha­nım­la­rın en bü­yük kor­ku­su, me­zun ol­duk­tan son­ra konsoloslukta girecekleri im­ti­han­da ba­şa­rı­sız ol­mak. Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel’in ge­çen yıl­dan bu ya­na uy­gu­la­ma­ya baş­lat­tı­ğı “Ye­ni Göç Ya­sa­sı” ile va­tan­daş­la­rıy­la ev­le­nip, ül­ke­le­ri­ne gel­mek is­te­yen­le­re “Te­mel Al­man­ca bil­gi­si­ni öğ­ren­me şar­tı” koş­ma­sı Bo­zo­va il­çe­si­ne bağ­lı 3 köy­de ya­şa­yan ai­le­le­re zor gün­ler ya­şa­tı­yor. Al­man­ya’da­ki ni­şan­lı­la­rı­na ve eş­le­ri­ne ka­vuş­mak is­te­yen Ha­cı­lar, De­li­ler ve Sı­ğır­cık köy­lü­le­ri, Al­man­ca öğ­ren­mek için açı­lan kurs­la­ra ka­tı­lı­yor. İl­çe Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ilk ola­rak Ha­cı­lar kö­yün­de baş­la­tı­lan kur­sa ka­tı­lan 30 ki­şi­den 9’u me­zun ola­rak An­ka­ra Kon­so­los­lu­ğu’nda açı­lan sı­na­va gir­me­ye hak ka­zan­dı. Bun­la­rın 6’sı­na vi­ze ve­ril­me­si üze­ri­ne Sı­ğır­cık ve De­li­ler köy­le­rin­de de kurs açıl­dı. Al­man­ca’yı öğ­re­nip, sev­dik­le­ri­ne ka­vuş­mak is­te­yen ka­dın­lar, bu işi zor da ol­sa ba­şa­ra­cak­la­rı­nı söy­le­di­ler. > Fer­hat Özer ŞAN­LI­UR­FA İHA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT