BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kart mağ­dur­la­rı ya­pı­lan­dır­ma talep ediyor

Kart mağ­dur­la­rı ya­pı­lan­dır­ma talep ediyor

Tü­ke­ti­ci­ler Bir­li­ği Ge­nel Baş­ka­nı Na­zım Ka­ya, 36 mil­yar YTL’ye u­la­şan k­re­di kar­tı borç­la­rı­nın hü­kü­met ta­ra­fın­dan ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­la­rak, mağ­dur­la­ra yüz­de 18 fa­iz o­ra­nıy­la 24 ay tak­sit im­ka­nı sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.Tü­ke­ti­ci­ler Bir­li­ği Ge­nel Baş­ka­nı Na­zım Ka­ya, 36 mil­yar YTL’ye u­la­şan k­re­di kar­tı borç­la­rı­nın hü­kü­met ta­ra­fın­dan ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­la­rak, mağ­dur­la­ra yüz­de 18 fa­iz o­ra­nıy­la 24 ay tak­sit im­ka­nı sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. K­ri­zin tü­ke­tim ve ya­tı­rımda is­raf­tan kay­nak­lan­dı­ğı­nı iddia eden Ka­ya, “Ö­zel­lik­le pe­ra­ken­de sek­tö­rü ve a­lış­ve­riş mer­kez­le­rin­de­ki dur­gun­lu­ğun te­mel se­be­bi, k­re­di kar­tı li­mit­le­ri­nin bi­ti­şi­dir. Li­mit­ler dol­du, tü­ke­ti­ci­ler de te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­maz du­ru­ma gel­di” de­di. Ka­ya, Tür­ki­ye’deki 41 mil­yon 500 bin k­re­di kartının 25 mil­yo­nunun bor­cu se­be­biy­le p­rob­lem­li ol­du­ğu­nu i­fa­de etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT