BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tüz­men: Tek pa­za­r bağ­lı­lı­ğı bitiyor

Tüz­men: Tek pa­za­r bağ­lı­lı­ğı bitiyor

Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, ih­ra­cat­ta Av­ru­pa pa­zar­la­rın­da­ki da­ral­ma­yı, kom­şu ve çev­re ül­ke pa­zar­la­rın­da yo­ğun­la­şa­rak aşa­cak­la­rı­nı söy­le­di.Ba­kan Kürşad Tüz­men, Çin ile ye­ni ih­ra­cat an­laş­ma­la­rı ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, ih­ra­cat­ta Av­ru­pa pa­zar­la­rın­da­ki da­ral­ma­yı, kom­şu ve çev­re ül­ke pa­zar­la­rın­da yo­ğun­la­şa­rak aşa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Tüz­men, “Bu, bi­zim açı­mız­dan sağ­lık­lı bir du­rum. Tek pa­za­ra bağ­lı­lık­tan kur­tu­lu­yo­ruz, pa­zar­la­rı­mız her ge­çen yıl çe­şit­le­ni­yor. Özel­lik­le Av­ru­pa ül­ke­le­ri pa­zar­la­rın­da dur­gun­luk ya­şan­dı­ğı bu dö­nem­de pa­zar çe­şit­len­dir­me­mi­zin bü­yük ya­rar­la­rı­nı gö­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu. ÇİN’E YENİ İHRACAT Çin, Hin­dis­tan, İran, Irak, Su­ri­ye, Kör­fez ül­ke­le­ri, Ku­zey Af­ri­ka ül­ke­le­ri, Or­ta As­ya Türk Cum­hu­ri­yet­le­ri gi­bi ül­ke­le­re ih­ra­cat ar­tış­la­rı­nın önü­müz­de­ki ay­lar­da sür­dü­rü­le­ce­ği­ni kay­de­den Ba­kan Tüz­men, son ay­lar­da çok sa­yı­da alım he­ye­ti­nin gel­di­ği Çin ile fın­dık, ak­ri­lik ip­lik, zey­tin­ya­ğı, krom cev­he­ri, mer­mer, ba­kır kon­san­tre­le­ri, yün, ay­çi­çek ya­ğı, çe­lik gi­bi ürün­ler­de ye­ni ih­ra­cat kon­trat­la­rı im­za­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Tüz­men, son ola­rak gö­rüş­tük­le­ri Çin iş adam­la­rı he­ye­ti­ne, “Tür­ki­ye’den da­ha faz­la it­ha­lat ya­pın, Tür­ki­ye-Çin ti­ca­ret açı­ğı­nı ka­pa­tın” çağ­rı­sın­da bu­lun­duk­la­rı­nı da di­le ge­tir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT