BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DENİZ TİCARET ODASI BAŞKANI KALKAVAN: 15 milyar dolarlık ­ge­mi si­pa­ri­şi­miz var

DENİZ TİCARET ODASI BAŞKANI KALKAVAN: 15 milyar dolarlık ­ge­mi si­pa­ri­şi­miz var

K­riz­le bir­lik­te ge­mi in­şa sa­na­yiin­de ba­zı ip­tal­ler ya­şan­sa da Tür­ki­ye’nin 9 mil­yar do­ları yurt dı­şın­dan, 6 mil­yar do­ları da yurt i­çin­den bekleyen si­pa­ri­şi var> Hay­ret­tin Tu­ran - Öz­can Genç İS­TAN­BUL Türk gemi inşa sanayi, açılan yeni tersanelerle birlikte ekonominin lokomotif sektörü olma yolunda De­niz Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı Me­tin Kal­ka­van, Tür­ki­ye’nin de­niz­ci­lik dün­ya­sın­da ulus­la­ra­ra­sı oyun­cu­lar­dan bi­ri ha­li­ne gel­di­ği­ni bil­dir­di. Hyatt Re­gency Otel’de dü­zen­le­nen “Nor­veç-Tür­ki­ye De­niz­ci­lik Fo­ru­mu 2008”de bir ko­nuş­ma ya­pan Kal­ka­van, sek­tör­de son 5 yıl­da yüz­de 400’lük bir ge­liş­me ya­şan­dı­ğı­nı, 30 olan ter­sa­ne sa­yı­sı­nın 84’e çık­tı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’nin özel­lik­le kü­çük, or­ta öl­çek­li ve kim­ya­sal tan­ker­le­rin in­şa­sı ko­nu­sun­da li­der ko­nu­mu­na gel­di­ği­ni be­lir­ten Kal­ka­van, “Şu an­da ya­pı­lan ya­tı­rım ora­nı çok iyi ol­ma­ya­bi­lir ama yurt dı­şın­dan 9 mil­yar do­lar­lık, yurt için­den de 6 mil­yar do­lar­lık ge­mi si­pa­ri­şi var. Top­lam Tür­ki­ye’ye ve­ri­len ge­mi si­pa­ri­şi 15 mil­yar do­lar dü­ze­yi­ne gel­miş du­rum­da. Tür­ki­ye dün­ya­da bu açı­dan ilk 8 ül­ke­den bi­ri ha­li­ne ge­li­yor” de­di. Kriz­le bir­lik­te ba­zı si­pa­riş­ler­de ip­tal­ler ya­şan­dı­ğı­nı kay­de­den Me­tin Kal­ka­van şun­la­rı söy­le­di: “5 Ka­sım­da 650’den faz­la ge­mi si­pa­ri­şi var­dı eli­miz­de. 5 Ka­sım son­ra­sın­da 122 ip­tal ve er­te­le­me em­ri gel­di. 2 gün ön­ce ise bir baş­ka top­lan­tı­da 161 ip­tal ol­du­ğu bil­gi­si­ni al­dım ama Al­lah’tan 2 gün ön­ce 6 yol­cu ge­mi­si si­pa­ri­şi al­dık Hol­lan­da’dan. 2 ta­ne de tan­ker si­pa­ri­şi al­dık. Fi­nan­sal açı­dan bak­tı­ğı­mız­da çok ted­bir­li dav­ran­ma­mız ge­re­ki­yor.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT