BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eu­ro­bank Tek­fen’e ye­ni ge­nel mü­dür yar­dım­cı­sı

Eu­ro­bank Tek­fen’e ye­ni ge­nel mü­dür yar­dım­cı­sı

Bü­lent Nur Öz­kan, Eu­ro­bank Tek­fen’de Kı­dem­li Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­ti­ril­di.Bü­lent Nur Öz­kan, Eu­ro­bank Tek­fen’de Kı­dem­li Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­ti­ril­di. Ban­ka­cı­lık ka­ri­ye­ri­ne 1987 yı­lın­da baş­la­yan Öz­kan, 13 yıl Ya­pı Kre­di’de ti­ca­ri ban­ka­cı­lık ve ku­rum­sal ban­ka­cı­lık alan­la­rın­da bö­lüm baş­kan­lı­ğı ve Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lun­du. For­tis Tür­ki­ye’de ti­ca­ri ban­ka­cı­lık­tan so­rum­lu Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev ya­pan Bü­lent Nur Öz­kan, ka­ri­ye­ri­ni bu yıl Tem­muz ayın­da Meh­met Sön­mez’in Ge­nel Mü­dür ola­rak atan­dı­ğı Eu­ro­bank Tek­fen’de, Kı­dem­li Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı ola­rak sür­dü­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT