BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ga­ran­ti’ye “İn­san Yö­ne­ti­mi Ödü­lü” Ga­ran­ti’ye “İn­san Yö­ne­ti­mi Ödü­lü”

Ga­ran­ti’ye “İn­san Yö­ne­ti­mi Ödü­lü” Ga­ran­ti’ye “İn­san Yö­ne­ti­mi Ödü­lü”

Ga­ran­ti Ban­ka­sı’nın in­san kay­na­ğı ih­ti­ya­cı­na ce­vap ver­mek ama­cıy­la ge­liş­tir­di­ği Yıl­dız İn­san Kay­nak­la­rı Mo­de­li, Tür­ki­ye Per­so­nel Yö­ne­ti­mi Der­ne­ği (PER­YÖN) ta­ra­fın­dan ilk de­fa ve­ri­len İn­san Yö­ne­ti­mi Ödü­lü’ne la­yık gö­rül­dü.Ga­ran­ti Ban­ka­sı’nın in­san kay­na­ğı ih­ti­ya­cı­na ce­vap ver­mek ama­cıy­la ge­liş­tir­di­ği Yıl­dız İn­san Kay­nak­la­rı Mo­de­li, Tür­ki­ye Per­so­nel Yö­ne­ti­mi Der­ne­ği (PER­YÖN) ta­ra­fın­dan ilk de­fa ve­ri­len İn­san Yö­ne­ti­mi Ödü­lü’ne la­yık gö­rül­dü. Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Gök­han Erün, “Hız­lı bü­yü­me­nin ge­tir­di­ği in­san kay­na­ğı ih­ti­ya­cı­mı­zı, ça­lı­şa­nın bağ­lı­lı­ğı­nı ar­tı­ran ve on­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak en­teg­re bir in­san kay­nak­la­rı mo­de­li ta­sar­la­dık” de­di. İn­san Yö­ne­ti­mi Ödül­le­ri kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­len 48 fir­ma; İşe Alım, Per­for­mans Yö­ne­ti­mi, Eği­tim ve Ge­li­şim, Fark Ya­ra­tan Uy­gu­la­ma­lar ol­mak üze­re 4 ana ka­te­go­ri­de ya­rış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT