BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dem­sa, k­ri­ze rağ­men ye­ni ­mar­ka­lar­la ge­li­yor

Dem­sa, k­ri­ze rağ­men ye­ni ­mar­ka­lar­la ge­li­yor

Dem­sa Grup Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li De­met Sa­ban­cı, dün­ya­ca ün­lü 13 mar­ka­nın tem­sil­ci­li­ği­ni yap­tık­la­rı­nı, kriz­de ye­ni mar­ka­la­rı Türk tü­ke­ti­ci­siy­le bu­luş­tu­ra­cak­la­rı­nı söy­le­diO­YUN­CAK MA­ĞA­ZA­LARI YOL­DA İz­mir ve İs­tan­bul’da ço­cuk­la­ra yö­ne­lik zi­hin­ a­çı­cı p­rog­ram­la­rı olan o­yun­cak ma­ğa­za­sı­nın hizmete girdiğini be­lir­ten De­met Sa­ban­cı, bu­nu Tür­ki­ye ge­ne­li­ne yay­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di Sa­ban­cı Hol­ding’te­ki gö­re­vin­den 2000 yı­lın­da ay­rı­la­rak DEM­SA Grup’u ku­ran De­met Sa­ban­cı Çe­tin­do­ğan, pe­ra­ken­de­ci ola­rak baş­la­dı­ğı teks­til sek­tö­rün­de 8 yıl­da 80 ma­ğa­za­ya ulaş­tı. Sa­ban­cı ai­le­si­nin üçün­cü ku­şak tem­sil­ci­le­rin­den ve mer­hum Ha­cı Sa­ban­cı’nın kı­zı olan Sa­ban­cı Çe­tin­do­ğan, gi­yim pe­ra­ken­de­sin­de Ey­lül 2000’den bu ya­na dün­ya­ca ün­lü mar­ka­la­rı güç­lü hiz­met an­la­yı­şıy­la Türk tü­ke­ti­ci­si­nin be­ğe­ni­si­ne sun­duk­la­rı­nı söy­le­di. Sa­ban­cı Çe­tin­do­ğan, ha­len 13 ulus­la­ra­ra­sı mar­ka­nın Tür­ki­ye tem­sil­ci­li­ği­ni yap­tık­la­rı­nı bu mar­ka­la­rın D&G, Gi­an­fran­co Fer­re, Fer­re, GF Ferr, Just Ca­val­li, Ge­rard Da­rel, Gu­ess, For­na­ri­na, Ice Ice­berg, Etam, Mot­her­ca­re, Lau­ra Ash­ley ve Char­les& Ke­ith ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Sa­ban­cı Çe­tin­do­ğan, fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­dık­la­rı 2000 yı­lın­dan bu ya­na ge­çen 8 yıl­lık sü­re içe­ri­sin­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 80 ma­ğa­za­ya ulaş­tık­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Kriz ne­de­niy­le yıl so­nu ci­ro he­de­fi­miz­de yüz­de 10 bir sap­ma ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. An­cak, ya­şa­dı­ğı­mız kri­ze rağ­men ye­ni mar­ka­lar­la sek­tö­re gir­me­ye de­vam ede­ce­ğiz” de­di. Pe­ra­ken­de işin­de Tür­ki­ye’de bu­gü­ne ka­dar indirim dönemi ve normal dönem diye yaşanan problemin de çözülmeye çalışıldığına dikkat çekti. DEVLETE RAPOR HAZIRLANIYOR DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, alışverişin canlandırılması için Birleşmiş Markalar Derneği ve diğer bazı derneklerin bir araya gelerek devlete bir rapor hazırlama çalışması yaptıklarını söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT