BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OTO DÜNYASI

OTO DÜNYASI

Şim­di­ye ka­dar 8.5 mil­yon a­det ü­re­ti­len ve Tür­ki­ye’de Sym­bol’den son­ra en çok sa­tan mo­del o­lan Me­ga­ne a­i­le­si­nin ye­ni­le­nen ü­ye­le­ri Hatch­back ve Cou­pe, Ni­sanda Tür­ki­ye’de> İNAN AR­VAS ÖZ­GÜN VE Dİ­NA­MİK Ye­ni Me­ga­ne Hach­back hat­la­rı ona güç­lü bir ki­şi­lik ka­zan­dı­rı­yor. ­Pa­ris’te yü­zü­nü gös­ter­di Mad­rid’de ‘baş­tan çı­kar­dı’ > İS­PAN­YA / MAD­RİD Re­na­ult’nun, Symbol’den son­ra Tür­ki­ye’de en çok sa­tan mo­de­li olan Me­ga­ne için yo­ğun bir ça­lış­ma içi­ne gir­di­ği bi­li­ni­yor­du. 1995 yı­lın­dan iti­ba­ren dün­ya­da 8.5 mil­yon adet üre­ti­len Me­ga­ne’a ye­ni kar­deş­ler gel­di. Bü­yük giz­li­lik içe­ri­sin­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­dan son­ra ilk de­fa Pa­ris Oto­mo­bil Fua­rı’nda ser­gi­le­nen Ye­ni Hatc­hback ve Ye­ni Cou­pe; Re­na­ult’ya C seg­men­tin­de bü­yük güç ka­ta­cak. Geç­ti­ği­miz haf­ta İs­pan­ya’nın baş­ken­ti Mad­rid’te ya­pı­lan Ulus­la­ra­ra­sı Ba­sın De­ne­me Sü­rü­şü’nde test edi­len araç­lar ga­ze­te­ci­ler­den tam not al­dı­lar. Fran­sa’da sa­tı­şa baş­la­nan Ye­ni Me­ga­ne Hatc­hback ve Ye­ni Cou­pe Tür­ki­ye’de Ni­san ayı­nın son­la­rın­da sa­tı­şa su­nu­la­cak. SEG­MEN­TİN TAŞ­LA­RI OY­NA­YA­CAK Re­na­ult ye­ni­le­nen bu iki mo­del ile pa­zar­da­ki pa­yı­nı yük­selt­me­yi he­def­li­yor. Ye­ni Me­ga­ne dik­kat çe­ki­ci di­na­mik ka­pa­si­te­le­ri, yük­sek kon­for dü­ze­yi, özen­li er­go­no­mi­si ve üst gam­dan ge­len do­na­nım­la­rıy­la ön pla­na çı­kı­yor. Di­na­mik hayatın iz­le­riy­le oto­mo­bil tut­ku­su­nun he­ye­ca­nı­nı bir ara­ya ge­ti­ren Ye­ni Me­ga­ne Hatc­hback “baş­tan çı­kar­ma­yı” ve “gü­ven ver­me­yi” amaç­lı­yor. Ye­ni Me­ga­ne Cou­pe ise gü­ven­li ve yük­sek per­for­mans­lı ger­çek bir cou­pe ola­rak ta­sar­lan­dı. Mo­del ka­ro­ser ke­sim­le­rin­de, boş­luk­la­rın­da ve mal­ze­me se­çim­le­rin­de yük­sek bir de­tay iş­çi­lik ka­li­te­si su­nu­yor. İs­pan­ya’da üre­ti­len Ye­ni Me­ga­ne’lar çok ge­niş bir mo­tor yel­pa­ze­si­ne sa­hip ise de Tür­ki­ye’ye 1.6, 16 valf ben­zin­li ve 1.5 di­zel mo­tor­lar­la it­hal edi­le­cek. 1.5 dCİ 1750 de­vir­de sun­du­ğu 240Nm’lik tork ile ara­cı güç­lü ve çe­vik kı­lı­yor. 100 ki­lo­met­re­de sa­de­ce 4.6 lit­re ya­kan araç eko­no­mik ol­du­ğu ka­dar, çev­re­ci özel­lik­le­ri ile öne çı­kı­yor. İSO 14001 onay­lı bir fab­ri­ka­da üre­ti­len Ye­ni Me­ga­ne’lar da “eco2” im­za­sı ta­şı­yor, dü­şük emis­yon oran­la­rı ve ge­ri dö­nü­şüm­lü mal­ze­me­le­ri ile dik­kat çe­ki­yor. Ye­ni Me­ga­ne’lar las­tik ba­sın­cı kon­trol, oto­ma­tik far ve cam si­le­cek, bi -xe­non far­lar­la do­na­tıl­dı, ABS ve Acil Fren des­te­ği stan­dart. Vi­raj­da ön­den sav­rul­ma kon­tro­lü ve ESC ara­cın den­ge­li yol tut­ma­sı­nı sağ­lı­yor. PA­RO­LA ‘KON­FOR’ Her iki ara­cın da iç me­kân­la­rın­da er­go­no­mi ve kon­fo­ra ön­ce­lik ve­ril­di. Renk­li ani­mas­yon­lu, oku­ma­yı ko­lay­laş­tı­ran ana­lo­jik ve di­ji­tal ek­ran­lı gös­ter­ge, oto­ma­tik park fre­ni, ser­best anah­tar, mo­tor ça­lış­tır­ma kar­tı ve Car­mi­nat Blu­eto­oth DVD na­vi­gas­yon sis­te­mi gi­bi üst seg­ment­ten ge­len çok sa­yı­da do­na­nım ba­rın­dı­rı­yor. Özel ta­sa­rım­lı ‘3D So­und by Ar­kamys’ ses sis­te­mi de ilk kez bu iki mo­del­de kul­la­nıl­mış. Ye­ni Re­na­ult Me­ga­ne Hatc­hback ve Cou­pe dCi ve TCe mo­tor yel­pa­ze­si ile su­nu­lu­yor. Bu mo­tor­lar kul­la­nım şart­la­rı ne olur­sa ol­sun, en dü­şük de­vir­ler­den iti­ba­ren ve ge­niş bir kul­la­nım ara­lı­ğın­da yük­sek tork ve güç re­zer­vi ve­ri­yor. Hep­si bir ya­na sa­hip­le­ri araç­la­rı­nı di­le­dik­le­ri gi­bi ki­şi­sel­leş­ti­re­bi­li­yor­lar. SYMBOL KADAR İDDİALIYIZ Mad­rid’de dü­zen­le­nen Ba­sın De­ne­me Sü­rü­şü’nde ko­nuş­tu­ğu­muz Re­na­ult Ma­is Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Ay­bar “Re­na­ult Symbol’den son­ra Tür­ki­ye’de en çok sa­tan mo­de­li­miz olan Me­ga­ne’ın iki üye­si­ni ye­ni­le­ye­rek pi­ya­sa sun­duk. Bun­la­rın çok tu­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Araç­la­rın fi­yat­la­rı kri­ze gö­re be­lir­len­me­di. Sa­nı­rım yaklaşık 40 bin YTL ci­va­rın­da ola­cak. Ver­gi­ler­den do­la­yı 2 lit­re­lik araç­la­rı Tür­ki­ye’ye ge­tir­me­yi ter­cih et­mi­yo­ruz” de­di. Son gün­ler­de­ki ban­ka­lar ile ya­şa­nan ger­gin­lik üze­ri­ne “Ban­ka­lar hâ­lâ kre­di ver­me­mek­te ıs­rar edi­yor­lar. Biz eko­no­mi sek­tö­rü­nün lo­ko­mo­ti­fi­ni tem­sil edi­yo­ruz. Ben kim­se­de art ni­yet ara­mı­yo­rum. So­nuç­ta bir or­ta yol bu­lun­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Show­ro­om­lar­da bir­çok müş­te­ri­nin ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ay­bar, fa­kat kre­di bu­la­ma­dık­la­rı için is­te­dik­le­ri araç­la­rı ala­mı­yor­lar. Do­na­nım­lı La­gu­na için bi­ze uğ­ra­yan müş­te­ri­le­ri­miz onun ye­ri­ne ta­sar­ruf ya­pıp Me­ga­ne alı­yor­lar” de­di. 1 mİl­yo­nun­cu Pun­to üretim bandından indi Fi­at’ın kü­çük sı­nıf­ta yer alan tem­sil­ci­si Fi­at Gran­de Pun­to’nun 1 mil­yo­nun­cu­su, İtal­yan üre­ti­ci­nin Mel­fi Fab­ri­ka­sı’nda geç­ti­ği­miz gün­ler­de üre­tim ban­dın­dan in­di­ril­di. İlk ola­rak 2005 yı­lın­da ta­nı­tı­lan Pun­to ai­le­si­nin 3. nes­li­nin 1 mil­yo­nun­cu­su 1.4 lit­re 120 bey­gir­lik T-Jet mo­tor­la, kır­mı­zı göv­de ren­gi ve Sport do­na­nı­ma sa­hip ola­rak üre­til­di. 2006 yı­lın­dan iti­ba­ren ül­ke­miz­de sa­tı­şa su­nu­la­rak Ekim ayı so­nu­na ka­dar 23 bin ade­te ya­kın sa­tı­lan Fi­at Gran­de Pun­to son ola­rak 2008 Ağus­tos ayın­da ye­ni do­na­nım ver­si­yon­la­rı­nı da içe­ren bir mak­yaj ope­ras­yo­nuy­la ye­ni­len­miş­ti. H­yun­dai i30 şan­sı ­baş­ka ba­ha­ra kal­dı Hyun­da­i’nin ana spon­sor­lu­ğun­da dü­zen­le­nen Türk-Ko­re Dost­luk Golf Tur­nu­va­sı, Hyun­da­i As­san Baş­ka­nı Kwang-He­um Um’un kı­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti. Ko­re Cum­hu­ri­ye­ti Baş­kon­so­lo­su Se­ong-Ta­ek Ba­ek, Kla­sis’in ye­ni kap­ta­nı Tev­fik Gür ve es­ki kap­ta­nı Hü­se­yin Alp’in yer al­dı­ğı ta­kım ka­zan­dı. Bir­çok ül­ke­den 86 oyun­cu­nun ka­tıl­dı­ğı tur­nu­va­ya Ka­ya Çi­lin­gi­roğ­lu, Ra­if Bi­lir, İs­met Gül­çi­men, Al­per Alp, Ya­vuz Çe­kir­ge ve Ta­nıl Ese­men­li gi­bi Tür­ki­ye’nin ve gol­fün ön­de ge­len isim­le­ri de ka­tıl­dı. Tur­nu­va­nın bü­yük ödülü “Ho­le In One” isim­li vu­ruş­la to­pu tek se­fer­de çu­ku­ra gön­de­re­ne ve­ri­le­cek olan bir adet Hyun­da­i i30 1.6 CRDi-VGT Style Plus Oto­ma­tik’ti. Fa­kat Hyun­da i30 için oyun­cu­lar­dan hiç­bi­ri bu atı­şı ger­çek­leş­ti­re­me­di ve bu şans da­ha son­ra­ki tur­nu­va­la­ra kal­dı. Alfa Mi­To en güvenlilerden Eu­ro NCAP, ger­çek­leş­tir­di­ği son çar­pış­ma test­le­ri son­ra­sın­da Alfa Mi­To’nun en yük­sek de­ğer­len­dir­me kri­te­ri olan 5 yıl­dız al­dı­ğı­nı açık­la­dı. Al­fa Romeo’nun başarılı aracı olan Mi­To, böy­le­ce sı­nı­fı­nın en gü­ven­li oto­mo­bil un­va­nı­nı da el­de et­miş ol­du. Shell en bü­yük te­da­rik­çi ol­du Kli­ne & Com­pany ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len araş­tır­ma­ya gö­re, Shell 2007 yı­lın­da da, dün­ya­nın en bü­yük ma­de­ni yağ te­da­rik­çi­le­ri sı­ra­la­ma­sın­da 1 nu­ma­ra­ya yer­leş­ti. Sa­tış ar­tış hı­zın­da yüz­de 10 se­vi­ye­si­ni ya­ka­la­yan Shell pa­zar­da bü­yü­me hı­zı­nın da üs­tün­de bir bü­yü­me ger­çek­leş­tir­di. ­Pe­u­ge­ot yıl­dız­lar top­lu­lu­ğun­da E­u­ro N­CAP ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yan­dan ve ön­den çar­pış­ma test­le­rin­de al­dı­ğı 36 pu­an top­la­mıy­la, Pe­u­ge­ot 308 CC sağ­lam ta­sa­rı­mı­nı ve yol­cu­lar i­çin en üst dü­zey­de ko­ru­ma sağ­la­dı­ğı­nı ispatladı. 308 CC böylece Pe­u­ge­ot’nun 5 yıl­dız­lı­lar ku­lü­bü­ne gi­ren 8. mo­de­li ol­du. BMW’de Eş­ref Bir­yıl­dız dö­ne­mi Eş­ref Bir­yıl­dız Bo­ru­san Oto­mo­tiv BMW Gro­up Dis­tri­bü­tör­lü­ğü Şir­ke­ti’nin Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve Yön­len­dir­me Ko­mi­te­si Üye­li­ği gö­re­vi­ne ge­ti­ril­di. A­u­di müş­te­ri­le­ri çok mem­nun ­Do­ğuş O­to­mo­tiv - A­u­di, sa­tış son­ra­sı hiz­met­ler­de ger­çek­leş­tir­di­ği ça­lış­ma­lar­la a­ta­ğa geç­ti. İlk 10 ay­da 75 bin ser­vis gi­ri­şi ger­çek­leş­ti­ren A­u­di, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 20’lik bir ar­tış sağ­la­dı. Sa­tı­lan her 100 a­ra­cın 79’u ha­len A­u­di yet­ki­li ser­vis­le­ri­ni ter­cih e­di­yor. Maz­da’nın KA­AN’ı­na ta­sa­rım ödü­lü Maz­da KA­AN, Los An­ge­les Oto­mo­bil Fua­rın­da, “2025 Spor Oto­mo­bil­le­ri” ödü­lü­ne la­yık gö­rül­dü.
Kapat
KAPAT