BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HENKEL, sa­tış­la­rı ar­tı­rdı

HENKEL, sa­tış­la­rı ar­tı­rdı

Kâr mar­jı­nı 2012’de yüz­de 14’e yük­selt­me­yi he­def­le­yen Hen­kel, global krize rağmen yı­lın ü­çün­cü çey­re­ğin­de sa­tış­la­rı­nı yüz­de 12, kâ­rı­nı yüz­de 6.3 artırmayı bildiKi­şi­sel ba­kım ürün­le­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren Hen­kel, 2008 yı­lı­nın üçün­cü çey­re­ğin­de top­lam sa­tış­la­rı­nı yüz­de 12 ar­tı­ra­rak 3 mil­yar 760 mil­yar eu­ro­ya çı­kar­dı. Hen­kel’den ve­ri­len bil­gi­ye gö­re, ça­ma­şır ve ev ba­kım ürün­le­ri iş bi­ri­mi­nin ger­çek­leş­tir­di­ği or­ga­nik sa­tış­lar, yüz­de 3.4 gi­bi bek­le­ne­nin üze­rin­de oran­da ar­tar­ken, koz­me­tik ve ki­şi­sel­ba­kım ürün­le­ri bi­ri­mi, yüz­de 3.4 bü­yü­me ile çey­re­ği ta­mam­la­dı. Hen­kel CE­O’su Kas­per Rors­ted, de­vam eden zor­lu pi­ya­sa şart­la­rı­na rağ­men üçün­cü çey­rek­te iyi bir bü­yü­me ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lirtti. Ve­ri­len bil­gi­ye gö­re Hen­kel, yüz­de 3-5 or­ga­nik bü­yü­me bek­li­yor. 2007 yı­lı­nı 13 bil­yar 74 mil­yon eu­ro­luk sa­tış ve 1.3 mil­yar eu­ro fa­ali­yet kâ­rı ile ka­pat­tı. OR­GA­NİK BÜ­YÜ­ME Hen­kel CE­O’su Rors­ted, 3.7 mil­yar eu­ro­luk or­ga­nik bü­yü­me­nin Na­ti­onal Starch fir­ma­sı­nın il­gi­li iş­bi­rim­le­ri­nin sa­tı­na­lın­ma­sı sa­ye­sin­de ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ürün­le­ri­miz açı­sın­dan Ge­liş­miş pi­ya­sa­lar­da per­for­mans can­sız­dı. Fa­ali­yet kâ­rı (EBIT), üçün­cü çey­rek­te ye­ni­den ya­pı­lan­ma mas­raf­la­rın­dan et­ki­le­ne­rek, 191 mil­yon eu­ro­ya ge­ri­le­di” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT