BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Git Mar­ke­ting O­ku!”

“Git Mar­ke­ting O­ku!”

Sayın Baş­ba­kan, bir za­man­lar, “Evet, Tür­ki­ye’yi pa­zar­lı­yo­rum. Eko­no­mik me­ta­la­rın pa­zar­lan­ma­sı gi­bi, si­ya­sî, sos­yal olay­la­rın, ül­ke­le­rin de pa­zar­la­ma­sı var­dır” de­miş­ti de “ül­ke­yi sa­tı­yor” yol­lu kı­ya­met­ler kop­muş­tu.Sayın Baş­ba­kan, bir za­man­lar, “Evet, Tür­ki­ye’yi pa­zar­lı­yo­rum. Eko­no­mik me­ta­la­rın pa­zar­lan­ma­sı gi­bi, si­ya­sî, sos­yal olay­la­rın, ül­ke­le­rin de pa­zar­la­ma­sı var­dır” de­miş­ti de “ül­ke­yi sa­tı­yor” yol­lu kı­ya­met­ler kop­muş­tu. Şim­di yi­ne ses ge­ti­re­cek bir ton­la, bir­ta­kım çev­re­le­re hi­ta­ben, “Tür­ki­ye’yi pa­zar­la­mak ne de­mek, an­la­maz­lar, bil­mez­ler. Git, mar­ke­ting oku, an­la!” de­di. Baş­ba­ka­nın, söz­le­ri­ne, dav­ra­nış­la­rı­na ve ba­şa­rı­la­rı­na yan­sı­yan Pa­zar­la­ma Ze­kâ­sı, pa­zar­la­ma aka­de­mis­yen­le­ri­nin de­rin de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni hak ede­cek ka­dar zen­gin. Pa­zar­la­ma ze­kâ­sı iş­let­me­ci­lik okul­la­rın­da öğ­re­ti­len­ler üze­rin­den de­ğer­le­ne­bi­lir. Çok öz ola­rak pa­zar­la­ma der ki: 1. Her ne­re­de in­san var­sa ora­da bir müş­te­ri ve bir pa­zar, bir alış­ve­riş var­dır. Dün­ya müş­te­ri­ler­den olu­şur. Her iş müş­te­riy­le baş­lar. Müş­te­ri yok­sa iş yok­tur. Müş­te­ri­si­ni ta­nı­ma­ya­nın ze­kâ­sı kıt­tır. 2. Müş­te­ri öz­gür­dür. Duy­gu­sal­dır, ras­yo­nel de­ğil­dir. Ken­di­si için ne­yin iyi ol­du­ğu­na o ka­rar ve­rir. İşin sa­hi­bi de, asıl pat­ro­nu da odur. Onu mem­nun ede­me­yen, onu tak­ma­yan, ona te­pe­den ba­ka­nın ze­kâ­sı kıt­tır. 3. Her tür­lü alış­ve­riş­te, hep alan, ka­za­nan ol­mak müm­kün de­ğil­dir. Mü­him olan ve­re­rek ka­zan­mak­tır. He­sa­bı­nı bil­me­ye­nin, ba­si­ret­siz tüc­ca­rın, hır­sı çok ala­nın ze­kâ­sı kıt­tır. 4. Müş­te­ri­nin işi­ni gör­mek için pay­daş­lar­la da­ya­nış­mak, iş bir­li­ği yap­mak ge­re­kir. Pay­daş­la­rı­nı ta­nı­ma­yan, on­lar­la pay­la­şa­ma­ya­nın ze­kâ­sı kıt­tır. 5. Müş­te­ri­ler dâ­hil pay­daş­lar, güç­lü bir li­der­lik is­ter. Fark­lı­lık, ye­ni­lik, di­na­mizm, de­ğiş­me ar­zu­su, es­ki­nin usul­le­rin­den kur­tul­ma ça­ba­sı li­der­li­ği pe­kiş­ti­rir. Risk al­ma­dan li­der­li­ğe so­yu­na­nın ze­kâ­sı kıt­tır. 6. Re­ka­bet ra­kip­ler­le ka­pı­şa­rak de­ğil, müş­te­ri kar­şı­sın­da ra­kip­siz ka­lı­na­rak aşı­lır. Re­ka­be­ti ken­di düz­le­mi­ne çe­ke­me­yen, ra­ki­biy­le ay­nı sa­ha­da, ay­nı oyun­la ya­rış­ma­ya kal­kı­şa­nın ze­kâ­sı kıt­tır. 7. Pa­zar­la­ma baş­ka şey­ler de der, an­cak yer kıt­tır. Ha­a, bir de “Be­lal­tı Pa­zar­la­ma Ze­kâ­sı” var­dır ki, giz­li açık ajan­lar­la, içe­ri­den sa­tı­nal­ma­lar­la, çir­kef­lik­le so­nuç al­ma­ya ba­kan, bu gü­zel ül­ke­yi he­def se­çip, bel­den aşa­ğı oyun­lar­la mem­le­ke­ti sa­tı­nal­ma­ya kal­kan­lar kar­şı­sın­da Sa­yın Baş­ba­ka­nın gös­te­re­ce­ği per­for­man­sı mil­let­çe me­rak­la bek­li­yor, ken­di­si­ne ko­lay­lık­lar di­li­yo­ruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT