BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zil­hic­ce­nin ilk on gü­nü

Zil­hic­ce­nin ilk on gü­nü

Su­al: Zil­hic­ce­nin ilk on gü­nü­nün fa­zi­le­tin­den, oruç tu­tul­ma­sı­nın öne­min­den bah­se­di­li­yor; fa­kat onun­cu gü­nün fa­zi­le­tin­den ne­den bah­se­dil­mi­yor?Su­al: Zil­hic­ce­nin ilk on gü­nü­nün fa­zi­le­tin­den, oruç tu­tul­ma­sı­nın öne­min­den bah­se­di­li­yor; fa­kat onun­cu gü­nün fa­zi­le­tin­den ne­den bah­se­dil­mi­yor? CE­VAP: Onun­cu gü­nü bay­ram­dır. Bay­ram gü­nü oruç tu­tul­ma­ya­ca­ğı için oruç­tan el­bet­te bah­se­dil­mez. Bay­ra­mın di­ğer fa­zi­le­tin­den bah­se­di­li­yor. Ha­dis-i şe­rif­ler­de bu­yu­rul­du ki: (Ra­ma­zan ve Kur­ban bay­ra­mı­nın ge­ce­le­ri­ni ih­ya ede­nin kal­bi, kalb­le­rin öl­dü­ğü gün öl­mez.) [İ. Ma­ce] (Rah­met ka­pı­la­rı dört ge­ce açı­lır. O ge­ce­ler­de ya­pı­lan du­a, tev­be red­dol­maz. Ra­ma­zan Bay­ra­mı­nın ve Kur­ban Bay­ra­mı­nın bi­rin­ci ge­ce­le­ri, Be­rat Ge­ce­si ve Are­fe Ge­ce­si.) [İs­fe­ha­ni] (Şu beş ge­ce­de ya­pı­lan du­a ge­ri çev­ril­mez. Re­ga­ib Ge­ce­si, Be­rat Ge­ce­si, Cu­ma Ge­ce­si, Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ra­mı Ge­ce­si.) [İb­ni Asa­kir] ŞÜP­HE­Lİ ALA­CAK­LAR Su­al: Ne za­man ve­ri­le­ce­ği bi­lin­me­yen, 10 bin li­ra ka­dar ala­ca­ğı olan, bu ala­ca­ğı­nı ni­sap he­sa­bı­na ka­ta­cak mı, ze­kâ­tı­nı ve­re­cek mi, kur­ban ke­se­cek mi? CE­VAP: Se­net­li ve­ya in­kâr edil­me­yen ala­cak­lar, if­las eden­de ve fa­kir­de de ol­sa, ni­sa­ba ka­tı­lır. Ele ge­çin­ce, geç­miş yıl­la­rın ze­kâ­tı da ve­ri­lir. Eğer kur­ban ke­se­cek ka­dar pa­ra­sı var­sa, kur­ban da ke­ser. MA­Lİ­Kİ’Yİ TAK­LİT EDEN Su­al: Na­maz­da Ma­li­ki’yi tak­lit eden bir zen­gin, 10 gün kal­dı­ğı yer­de kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi? CE­VAP: Kur­ban­da tak­lit edil­mi­yor. 10 gün ka­lan Ha­ne­fi’de se­fe­ri olur, kur­ban kes­me­si ge­rek­mez. BAY­RAM NA­MA­ZI­NA GEÇ GE­LEN Su­al: Bay­ram na­ma­zı­na geç ye­ti­şen ne ya­par? CE­VAP: Di­ğer na­maz­lar­da­ki gi­bi, imam se­lam ve­rin­ce, kal­kıp kı­la­ma­dı­ğı re­kât­la­rı ta­mam­lar. İkin­ci re­kât­ta ye­tiş­tiy­se, imam se­lam ve­rin­ce kal­kıp Süb­ha­ne­ke okur. Son­ra, üç de­fa tek­bir ge­ti­re­rek el­le­ri­ni ku­lak­la­ra kal­dı­rır, bi­rin­ci ve ikin­ci­sin­de iki ya­na bı­ra­kır. Üçün­cü­sün­de, gö­bek al­tı­na bağ­lar. Fa­ti­ha ve zam­mı su­re okur, rü­kû ve sec­de­le­ri ya­pıp otu­rur ve na­ma­zı­nı ta­mam­lar. İkin­ci re­kâ­ta da ye­ti­şe­me­diy­se, yu­ka­rı­da bil­di­ril­di­ği gi­bi bi­rin­ci re­kâ­tı kı­lıp kal­kar. Fa­ti­ha ve zam­mı su­re­den son­ra, iki eli­ni üç de­fa tek­bir ge­ti­re­rek kal­dı­rır. Üçün­cü­de yan­la­ra bı­ra­kır. Dör­dün­cü tek­bir­de el­le­ri ku­lak­la­ra kal­dır­ma­yıp, rü­kû­a eği­lir. Sec­de­le­ri ya­pıp otu­rur ve na­ma­zı­nı ta­mam­lar. >> Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT