BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Bil­se­ler, böy­le yap­maz­lar!..”

“Bil­se­ler, böy­le yap­maz­lar!..”

Şam ev­li­yâ­sın­dan Ah­met Kâ­di­rî haz­ret­le­ri, bir gün de­niz ke­na­rın­da bir­kaç ta­le­be­siy­le otu­ru­yor­du ki, bir ge­mi gö­rün­dü uzak­tan.Şam ev­li­yâ­sın­dan Ah­met Kâ­di­rî haz­ret­le­ri, bir gün de­niz ke­na­rın­da bir­kaç ta­le­be­siy­le otu­ru­yor­du ki, bir ge­mi gö­rün­dü uzak­tan. Yol­cu­lar, çal­gı ça­lıp eğ­le­ni­yor­lar­dı. Ta­le­be­ler, on­la­rı gös­te­rip; - Ho­cam, bir bed­du­â edin de, de­niz yut­sun on­la­rı, de­di­ler. - Ne­den? bu­yur­du. - Ba­kın, na­sıl da gü­nah iş­li­yor­lar ho­cam! - Ha­yır. Bed­du­â ye­ri­ne du­â ede­lim. Genç­ler şa­şır­dı: - Du­â mı ede­lim ho­cam? - Evet. Çün­kü bil­mi­yor­lar. Bil­se­ler böy­le yap­maz­lar, bu­yur­du. Ve el­le­ri­ni açıp; - Yâ Rab­bî! Bu kul­la­rı­nı dün­yâ­da böy­le neş’elen­dir­di­ğin gi­bi âhi­ret­te de neş’elen­dir! di­ye du­a et­ti. O böy­le der de­mez, ge­mi­de­ki­ler eğ­len­ce­yi bı­rak­tı­lar. Saz­la­rı­nı kı­rıp de­ni­ze at­tı­lar. Az son­ra ge­mi sa­hi­le ya­naş­tı. O çal­gı ça­lıp eğ­le­nen yol­cu­lar, ge­mi­den çı­kıp doğ­ru­ca bu zâ­tın ya­nı­na koş­tu­lar. Hu­zu­run­da töv­be edip, ta­le­be­si ol­du­lar bu bü­yük ve­lî­nin. SA­ADE­TE ER­MEK İÇİN Bir gün de bâ­zı genç­ler bu zâ­ta ge­le­rek; - Efen­dim, dün­yâ­da ve âhi­ret­te sa­ade­te ka­vuş­mak ne­ye bağ­lı­dır? di­ye sor­du­lar. Ce­va­bın­da; - Mu­ham­med aley­his­se­lâ­ma tâ­bi ol­ma­ya bağ­lı­dır, bu­yur­du. - Ona tâ­bi ol­mak için ne yap­mak lâ­zım efen­dim? - Ön­ce “doğ­ru îman” lâ­zım­dır. Son­ra da İs­lâ­mi­ye­ti öğ­re­nip, ge­re­ği­ni yap­ma­lı­dır. Sor­du­lar yi­ne: - Doğ­ru îma­nın alâ­me­ti ne­dir efen­dim? - Kâ­fir­le­ri düş­man bi­lip, on­la­ra mah­sus olan ve kâ­fir­lik alâ­me­ti olan şey­le­ri yap­ma­mak­tır, bu­yur­du. Ve îzah et­ti: - Çün­kü “İs­lâm” ile “kü­für”, bir­bi­ri­nin ak­si­dir, zıd­dı­dır. Bun­lar­dan bi­ri­si­ne kıy­met ver­mek, di­ğe­ri­ni ha­kâ­ret ve kö­tü­le­mek olur. >> www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT