BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fakire Ha­yır ­Çar­şı­sı!

Fakire Ha­yır ­Çar­şı­sı!

Kim­se Yok Mu Der­ne­ği, yar­dım­se­ver­ler­den ge­len gi­yim eş­ya­la­rı­nı muh­taç­la­ra ulaş­tır­mak için “Ha­yır Çar­şı­sı” kur­du. Ye­ni­bos­na’da bir iş ye­rin­de fa­ali­ye­te ge­çen ha­yır çar­şı­sın­da, eko­no­mik du­ru­mu iyi ol­ma­yan va­tan­daş­lar ço­luk ço­cuk be­da­va gi­yi­ne­bi­li­yor­lar.> İr­fan Öz­fa­tu­ra İS­TAN­BUL Kim­se Yok Mu Der­ne­ği, yar­dım­se­ver­ler­den ge­len gi­yim eş­ya­la­rı­nı muh­taç­la­ra ulaş­tır­mak için “Ha­yır Çar­şı­sı” kur­du. Ye­ni­bos­na’da bir iş ye­rin­de fa­ali­ye­te ge­çen ha­yır çar­şı­sın­da, eko­no­mik du­ru­mu iyi ol­ma­yan va­tan­daş­lar ço­luk ço­cuk be­da­va gi­yi­ne­bi­li­yor­lar. Kim­se Yok Mu Der­ne­ği Ba­sın Da­nış­ma­nı İs­ma­il Kı­lınç, bu hiz­me­tin Kur­ban Bay­ra­mı­na ka­dar sü­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Ka­rı­şık­lık ol­ma­ma­sı için her gün 300 ki­şi­ye yar­dım ya­pı­yo­ruz. Kur­ban bay­ra­mı­na ka­dar bu sa­yı 5 bin ki­şi­yi bu­la­cak” de­di. Bu ara­da ‘Ha­yır Çar­şı­sı’ndan fay­da­la­nan va­tan­daş­lar, böy­le bir ye­rin hiz­me­te gir­me­si­ni mem­nu­ni­yet­le kar­şı­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT