BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > te­be­şir to­zu

te­be­şir to­zu

“-­Dü­şü­nen ma­ki­ne­ler­den gu­rur, dü­şü­nen in­san­lar­dan kuş­ku du­yan bir çağ­da ya­şı­yo­ruz...” (...Be­att)te­be­şir to­zu “-­Dü­şü­nen ma­ki­ne­ler­den gu­rur, dü­şü­nen in­san­lar­dan kuş­ku du­yan bir çağ­da ya­şı­yo­ruz...” (...Be­att) bi­zim­ki­ler... ­GE­LEN Mİ­SA­FİR: Ne­re­li­si­niz?... SER­DAR: Er­zu­rum­lu­yum ben... GE­LEN Mİ­SA­FİR: A­-a hem­şeh­ri­yiz ya­ni... SER­DAR: Siz ne­re­li­si­niz?... Te­mel’in ye­ri ­Kan­gu­ru­nun bi­ri­ni ya­ka­la­mış­lar ve Te­mel’in bek­çi­li­ği­ni yap­tı­ğı bah­çe­de ka­fe­se koy­muş­lar... Er­te­si sa­bah bir bak­mış­lar ki kan­gu­ru kaç­mış, dı­şa­rı­da do­la­şı­yor... ­Ya­ka­la­yıp tek­rar ge­ri koy­muş­lar. Te­mel kaç­ma­sın di­ye çi­ti bi­raz da yük­selt­miş... Bir son­ra­ki sa­bah kan­gu­ru yi­ne dı­şa­rı­da... ­Te­mel na­sıl bu ka­dar yük­se­ğe sıç­ra­ya­ca­ğı­nı dü­şü­ne­me­di­ği­ne kı­za­rak çi­ti bi­raz da­ha yük­selt­miş ve kan­gu­ru­yu ge­ri­ye koy­muş... ­Bu bir i­ki haf­ta de­vam et­miş... Gö­rev­li­ler kan­gu­ru­yu ya­ka­lı­yor, Te­mel çi­ti yük­sel­ti­yor, kan­gu­ru ge­ce ka­çı­yor, sa­bah ya­ka­la­nı­yor... ­Kan­gu­ru­nun çi­ti­nin ya­nın­da­ki ka­fes­te du­ran de­ve, bir sa­bah me­rak e­de­rek so­ru­yor; “-­Bek­çi­nin da­ha ne ka­dar yük­se­ğe çit ya­pa­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor­sun...” ­Kan­gu­ru ce­vap­lı­yor; “-­Bü­yük bir ih­ti­mal­le o­tuz met­re­ye ka­dar... Ye­ter ki ka­pı­yı ki­lit­le­me­di­ği­ni fark et­me­sin...” Ka­dın­lar & Er­kek­ler (...Ka­dın ger­çek­le­ri, Mor ve Be­ri­si’n­den) -­Su­lar ke­sik ol­du­ğun­da ya­rım a­çık bir mus­lu­ğu ka­pa­ta­bi­le­cek ka­dın sa­yı­sı çok az­dır... ... -Er­kek­ler, ka­pı ki­li­di ters is­ti­ka­me­te dö­nen bir ka­pıy­la kar­şı­laş­tık­la­rın­da ka­pı­yı aç­ma­dan ön­ce hep ki­lit­ler­ler... ... -­Ka­dın­lar si­zi sü­rek­li e­leş­ti­rir­ler, ken­di­ni­zi suç­lu his­se­de­bil­me­niz ko­nu­sun­da müt­hiş be­ce­rik­li­dir­ler... ... -­Ka­dın­la­rın, bir a­ra­ya gel­dik­le­rin­de ko­nuş­tuk­la­rı tek ko­nu er­kek­ler­dir... ... -E­ğer er­kek­ler­den ko­nuş­mu­yor­lar­sa, a­ra­la­rın­da bu­lun­ma­yan baş­ka bir ka­dı­nı çe­kiş­ti­rir­ler... ... -­Şı­mar­ma sü­re­le­ri, ye­şi­lin yan­ma­sıy­la ar­ka­da­ki­nin kor­na­ya bas­ma sü­re­sin­den da­ha kı­sa­dır... Ha­ya­ta da­ir... Her şe­yin ba­kı­ma, il­gi­ye, iz­len­me­ye ih­ti­ya­cı var­dır... Özel­lik­le ha­ya­tı­mız­da­ki en has­sas iliş­ki­le­rin... Ve ev­li­lik de bir is­tis­na de­ğil­dir... İh­mal edi­len bir şey ol­du­ğu gi­bi kal­maz, mut­la­ka bo­zu­lur... (...Ric­hard L. Evans) tuzaktan kumanda (...LİG TV - Ma­ra­ton - Er­man To­roğ­lu İn­ci­le­ri) “-Türk ka­dın­la­rı böy­le­dir, pa­ray­la yi­yip du­rur­lar, son­ra pa­ray­la za­yıf­la­ma­ya ça­lı­şır­lar...” ... “-Acı­ta­cak şe­yi ye­di­rir­ken gül­me. Ka­da­yı­fı hep sen, kol bö­re­ği­ni hep ben yer­sem ayıp olur Şan­sal...” ... “-Bu po­zis­yo­nu be­nim­le tar­tı­şa­cak ada­mın ka­fa­sı­na odu­nu ge­çi­ri­rim. Huy­suz ökü­zü ahı­ra sok­ma­ya ça­lı­şır­sın ya, Sab­ri öy­le iti­yor ra­ki­bi.” ... “Yan ha­kem çiz­gi­yi iki ba­ca­ğı­nın ara­sı­na ala­cak. Sün­net po­zis­yo­nu gi­bi. Kes­tir­di­ğin an çiz­gi­ye dü­şe­cek...” bir film di­ya­lo­ğu! “-­Ben­ce şi­ir ne­dir söy­le­ye­yim mi sa­na?... Ha­yat­ta­ki ke­sin­lik­tir... Ne za­man ve na­sıl ha­re­ket e­de­ce­ği­ni bil­mek­tir... Fik­ri­ni a­çık­ça söy­le­mek­tir...” (...Se­a Of Lo­ve) iğ­ne­lik... BUZ DAN­SI ­Bu ül­ke­yi yö­net­mek, Ev­velâ yü­rek is­ter... ­Mil­let­le bir­lik et­mek, ­Bü­kül­mez bi­lek is­ter! *** ­Mil­let­ten ko­puk o­lan, ­Ka­rış­tı­rıp dur­ma­sın... ­Söy­le­yip ya­lan do­lan, ­Bo­şa hayâl kur­ma­sın! *** ­Ya­şa­ma­lı yö­net­men, ­Tür­ki­ye’yi şah­sın­da... Ol­ma­lı bir re­kort­men, Ar­tis­tik buz dan­sın­da! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZDE Yıl­maz Öz­tu­na... Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’ne se­ne­ler­dir abo­ne­yiz. İl­gi­mi­zi yi­tir­me­den ve her gün ar­tan bir be­ğe­niy­le ta­kip et­mek­te­yiz... Özel­lik­le Yıl­maz Öz­tu­na Bey’in ma­ka­le­le­ri­ni hiç ka­çır­mı­yo­rum. Ha­ri­ka bir ta­rih­çi ve ile­ri­yi gö­re­bi­len na­dir ki­şi­ler­den bi­ri... Ken­di­si­ni teb­rik ede­rim. Ta­raf­sız, iç ka­rart­ma­yan ve olay­la­rı sap­tır­ma­dan ya­yın yap­tı­ğı­nız için ay­rı­ca kut­la­mak is­ti­yo­rum. Bu ga­ze­te­de eme­ği ge­çen her­ke­se tek tek te­şek­kür­ler. (...Hay­ri­ye Cey­lan­lı) E­Dİ­TÖR NO­TU: Yıl­maz Bey ve ga­ze­te ça­lı­şan­la­rı a­dı­na te­şek­kür e­di­yo­ruz... Kıb­rıs’a se­lam­lar... Te­mel e­ser­ler... ­Ga­ze­te­niz ÖSS’ye yö­ne­lik ki­tap der­gi ya da 100 te­mel e­ser gi­bi ya­rar­lı kay­nak­lar ve­rir­se çok mem­nun o­lu­ruz. ­Di­ğer ga­ze­te­le­rin bir kıs­mı 100 te­mel e­ser ver­me­ye de­vam e­di­yor. Ba­zı ga­ze­te­ler de ÖSS ki­tap­la­rı ve­ri­yor. Bu kam­pan­ya­lar ö­zel­lik­le öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan çok bü­yük il­gi gö­rü­yor ve ga­ze­te­nin sa­tış o­ra­nı­nı ar­tı­rı­yor... (...Bel­gin Cu­ra) E­Dİ­TÖR NO­TU: O­ku­yu­cu­muz, da­ha ön­ce yaz­dı­ğı­mız yö­net­me­lik­le il­gi­li bil­gi­len­di­ril­di... Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT