BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gaziantep modeli

Gaziantep modeli

Mo­dern sa­na­yi­si, iç ve dış ti­ca­ret hac­mi ve di­ğer e­ko­no­mik po­tan­si­ye­li i­le yıl­dız­la­şan şeh­ri­miz Ga­zi­an­tep; g­lo­bal k­ri­ze rağ­men, dün­ya­nın dört­bir kö­şe­si­ne ih­ra­cat ya­pa­rak, başarıya imza atıyorMemleketten HABER VAR -1- HAZIRLAYAN: Behçet FAKİHOĞLU - İrfan ÖZFATURA Mo­dern sa­na­yi­si, iç ve dış ti­ca­ret hac­mi ve di­ğer e­ko­no­mik po­tan­si­ye­li i­le yıl­dız­la­şan şeh­ri­miz Ga­zi­an­tep; g­lo­bal k­ri­ze rağ­men, dün­ya­nın dört­bir kö­şe­si­ne ih­ra­cat ya­pa­rak, başarıya imza atıyor SUNUŞ İn­sa­nı­mız ka­bı­na sığ­mı­yor. Pom­pa­la­nan on­ca ka­ram­sar ha­va­ya ve fe­la­ket tel­lal­la­rı­na rağ­men ça­lı­şı­yor, ü­re­ti­yor, dün­ya­nın her kö­şe­sin­de mal­la­rı­nı pa­zar­lı­yor. ­Şe­hir­le­ri­miz ka­buk de­ğiş­ti­ri­yor, şir­ket­le­ri­miz dev­le­şi­yor. Ül­ke baş­tan ba­şa ye­ni­le­ni­yor... İs­te­dik ki, bü­tün bu gü­zel­lik­le­ri ye­rin­de gö­re­lim; de­ta­ya gir­me­den, siz­le­ri sık­ma­dan say­fa­la­rı­mı­za ak­ta­ra­lım. ­Hep ça­lış­mak­la meş­gul o­lan, se­si­ni çı­kar­ma­ya fır­sat bu­la­ma­yan kit­le­le­rin de se­si o­la­lım de­dik. İ­şe Ga­zi­an­tep i­le baş­la­dık. Ö­bür­le­ri de ge­le­cek... Tür­ki­ye’nin ba­tı­sın­da­ki sa­na­yi şe­hir­le­ri ile gü­ne­yin ir­ti­ba­tı­nı sağ­la­yan, Gü­ney ile Do­ğu’nun bir­çok ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan Ga­zi­an­tep, 2007 yı­lın­da 2 mil­yar 295 mil­yon 297 bin do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­re­rek, en faz­la ih­ra­cat ya­pan 7. il ve ih­ra­cat faz­la­sı ve­ren 3 il­den bi­ri ko­nu­mu­na gel­di. Sa­na­yi si­te­le­ri, alış­ve­riş mer­kez­le­ri, fab­ri­ka­la­rı ile dur­gun­lu­ğa ve kri­ze mey­dan oku­yan Ga­zi­an­tep, Tür­ki­ye’ye ve dün­ya­ya ör­nek olu­yor. YE­Nİ PA­ZAR­LAR VE KA­Lİ­TE Eko­no­mik kri­zin ye­ni fır­sat­lar do­ğu­ra­ca­ğı­nı söy­le­yen Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ga­zi­an­tep Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı Ne­jat Ko­çer, mar­ka­laş­ma, ka­li­te, ve­rim­li­lik ve ye­ni pa­zar­lar­la bü­tün zor­luk­la­rın üs­te­sin­den ge­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Pi­ya­sa­lar­da gü­ven or­ta­mı­nın tam sağ­lan­ma­sıy­la, arz-ta­lep den­ge­si­nin, li­ki­di­te ve gü­ven kri­zi­nin or­ta­dan kal­ka­ca­ğı­nı söy­le­yen Ko­çer, sa­na­yi­nin it­hal et­ti­ği ara­ma­llar­dan alı­nan %3 KKDF ver­gi­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı, Exim­bank’a ye­ter­li kay­nak­lar ak­ta­rı­la­rak, Exim­bank kre­di­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Ko­çer, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “De­ği­şen pa­ri­te­nin bi­ze ye­ni bir iv­me ka­zan­dı­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Ye­ni bir çı­kı­şı da baş­la­ta­bi­lir, kâr­lı­lı­ğı ve re­ka­bet gü­cü­mü­zü art­tı­ra­bi­lir. 2009’un ilk çey­re­ğin­de kri­zin et­ki­le­ri­nin aza­la­ca­ğı­nı, yük­se­len kur­lar­la teks­ti­lin tek­rar ca­zip ha­le ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Re­ka­bet gü­cü­mü­zü ar­tı­ra­rak bu sı­kın­tı­la­rı fır­sa­ta çe­vi­re­bi­li­riz. Ga­zi­an­tep’in bu­nu ba­şa­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Dö­viz­de­ki is­tik­rar­sız­lık, ala­cak­la­rın tah­sil edi­le­me­me­si ve ye­ni si­pa­riş alı­na­ma­ma­sı sa­na­yi­ci­yi zor du­ru­mda bı­ra­kı­yor. Glo­bal et­ki­ler he­nüz bit­me­di. Pa­ra­yı tah­sil ede­me­me, si­pa­riş ala­ma­ma gi­bi se­bep­ler­le olu­şa­cak öde­me­ler den­ge­sin­de­ki bo­zuk­luk, li­ki­di­te kri­zi ve gü­ven kri­zi ön­len­me­li­dir.” 2009’dan iti­ba­ren, ham mad­de ve pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş­ler ile kur­lar­da­ki yük­sel­me­nin, ken­di­le­ri­ne ye­ni iv­me ve fır­sat­lar ka­zan­dı­ra­ca­ğı­na inan­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ko­çer, mar­ka­laş­ma­nın ya­tı­rım di­ren­ci­ni art­tı­ra­ca­ğı­nı be­lirt­ti.. Ye­ni in­san­la­ra aş ve iş ver­me­nin kut­sal bir ey­lem ol­du­ğu­nu, sa­na­yi­ci­mi­zin bu şu­ur­la so­nu­na ka­dar kri­ze kar­şı di­re­ne­ce­ği­ne, ele­man çı­kar­ma­da ace­le et­me­ye­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­yen Ne­jat Ko­çer, “Mo­ra­li­mi­zi boz­ma­dan ye­ni fır­sat­lar, ye­ni­lik­çi ürün­ler, fark­lı ürün­ler, fark­lı­laş­ma ve mar­ka­ya ya­tı­rı­mı yap­ma­lı­yız, ma­lı­mı­zın ta­nı­tı­mı­na ya­tı­rım yap­ma­lı­yız ve ele­ma­nı­mı­za sa­hip çık­ma­lı­yız. He­men çı­ka­ra­ca­ğı­mız ka­li­fi­ye ele­ma­nı bir da­ha zor ye­tiş­ti­ri­riz” de­di. Ta­ri­hi, el sa­nat­la­rı, tat­lı­la­rı ve ya­mek­le­riy­le de ün­lü olan Ga­zi­an­tep, tu­rizm için de id­di­alı olan bir ken­ti­miz­dir. KRİZ DE­ĞİL, TE­DİR­GİN­LİK Türk eko­no­mi­si­nin en can­lı il­le­rin­den Ga­zi­an­tep’in es­na­fı kriz la­fın­dan pek haz­zet­mi­yor. Her za­man­ki mo­ral­le işi­ne baş­la­yan, da­ha çok üret­mek için di­di­nen tüc­car-es­naf­lar, ha­la dün­ya­nın dört bir kö­şe­si­ne ih­ra­cat yap­ma­ya de­vam et­tik­le­ri­ni ve iş­le­ri­nin ke­sin­ti­ye uğ­ra­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. Ha­lı ima­la­tı-top­tan­cı­lı­ğı ve ih­ra­ca­tı ile uğ­ra­şan Ömer Ke­çe­ci, İş­le­ri­nin ve si­pa­riş­le­ri­nin bü­tün hı­zıy­la de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di. Or­ta­do­ğu’ya ha­lı ih­raç et­tik­le­ri­ni, si­pa­riş­le­ri ye­tiş­tir­mek için ge­ce gün­düz ça­lış­tık­la­rı­nı ifa­de eden Ömer Ke­çe­ci, şu an­da bir kri­zin de­ğil, te­dir­gin­li­ğin ya­şan­mak­ta ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ba­sı­lan kriz ha­va­sı se­be­biy­le, ce­bin­de pa­ra­sı ol­du­ğu hal­de, öde­me­le­ri­ni ge­cik­ti­ren es­naf ve tüc­car­la­rın bu­lun­du­ğu­nu, asıl kor­kul­ma­sı ge­re­ke­nin bu yer­siz te­dir­gin­lik­ler ol­du­ğu­nu, bu şe­kil­de dav­ran­mak­la zin­cir­le­me ola­rak öde­me sı­kın­tı­sı­na yol açıl­dı­ğı­nı an­lat­tı. Kriz ede­bi­ya­tı­nı bı­ra­kıp üret­me­miz, ça­lış­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan, Ömer Ke­çe­ci, ken­di­si­nin kriz­den çok fe­la­ket tel­lal­la­rın­dan kork­tu­ğu­nu ifa­de et­ti. Ga­zi­an­tep’te çok sa­yı­da ha­lı üre­tim te­si­si bu­lun­du­ğu­nu, bun­la­rın hep­si­nin de ge­ce gün­düz ça­lı­şa­rak, iç pa­zar ve ih­ra­cat için mal ye­tiş­tir­me der­din­de ol­duk­la­rı­nı açık­la­yan Ömer Ke­çe­ci, kriz söy­len­ti­le­ri­ne ku­lak­la­rın tı­ka­na­rak, her­ke­sin öde­me­le­ri­ni za­ma­nın­da yap­ma­sı ha­lin­de hiç­bir sı­kın­tı­la­rı­nın kal­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti... EL SA­NAT­LA­RI TEH­Lİ­KE­DE Ta­ri­hi bir şe­hir olan Ga­zi­an­tep’te bir­çok el sa­nat­la­rı hâ­lâ var­lı­ğı­nı sür­dü­re­bi­li­yor. Ta­ri­hin de­rin­lik­le­rin­den ge­len bu na­di­de sa­nat­la­rın us­ta­la­rı tek ra­kam­la­ra in­miş va­zi­yet­te. Bun­lar da yok ol­ma teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya. Bir da­ha ka­za­nıl­ma­sı müm­kün ol­ma­ya­cak bu kül­tür mi­ra­sı­mı­za sa­hip çı­kı­la­mı­yor. Ba­kır iş­le­me us­ta­la­rı, ye­me­ni­ci­ler, ağaç ve taş oy­ma us­ta­la­rı; tek­no­lo­ji­nin ka­çı­nıl­maz so­nu­cu ola­rak olu­şan fab­ri­kas­yon üre­tim­le re­ka­bet ede­me­dik­le­ri­ni, da­ha faz­la di­ren­me­le­ri­nin de müm­kün ola­ma­ya­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor... Ata­dan gö­re­rek, öğ­re­ne­rek, se­ne­ler­ce dir­sek çü­rü­te­rek bu sa­na­tın in­ce­lik­le­ri­ni öğ­ren­miş; bin bir zor­luk­la mes­le­ği­ni de­vam et­tir­mek için di­re­nen us­ta­la­rın kar­şı­sı­na bir gün bi­ri­si di­ki­le­bi­li­yor; “biz bu işin pa­ten­ti­ni al­dık, ar­tık bu işi ya­pa­maz­sı­nız” di­ye­bi­li­yor... El­le­rin­de ka­pı gi­bi bel­ge­yi gös­te­ren bu ki­şi­ler kar­şı­sın­da o us­ta­la­ra sa­hip çı­kan bi­ri­le­ri de yok... Bu fa­ci­adan yet­ki­li­le­rin ha­be­ri var mı, bi­lin­mez; ama ta­ri­hi­mi­ze, kül­tü­rü­mü­ze ve sa­na­tı­mı­za bü­yük dar­be vu­ra­cak, na­di­de ta­ri­hi el sa­nat­la­rı­mı­zı bi­ti­re­bi­le­cek bu prob­le­me birilerinin el at­ma­sı ge­re­ki­yor... İç ve dış pa­zar­la­ra si­pa­riş­ ye­tiş­tir­mek­te zor­lan­dık­la­rı­nı söy­le­yen ha­lı ü­re­ti­ci­si ve top­tan­cı­sı Ö­mer Ke­çe­ci ve dük­kan kom­şu­su, a­sıl p­rob­le­min te­dir­gin­lik ol­du­ğu­nu an­lat­tı. ‘EN’LERİN ŞEHRİ >> Tür­ki­ye’nin en faz­la ma­kar­na ü­re­tim ka­pa­si­te­si­ne sa­hip i­li (326.477 ton ü­re­tim ka­pa­si­te­si, TOBB ve­ri­ta­ba­nı­na gö­re top­lam i­çin­de­ki pay %31,6) >> An­do­lu’nun en faz­la nü­fus ar­tı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren i­li (Ad­re­se Da­ya­lı Nü­fus Ka­yıt sis­te­mi bil­gi­le­ri­ne gö­re %21 ar­tış) >> ­Tür­ki­ye’nin İs­tan­bul’dan son­ra en faz­la nü­fus ar­tı­şı­na sa­hip 2. İ­li >> ­Tür­ki­ye’nin en faz­la mar­ka baş­vu­ru­su ya­pan 6. İ­li (Ey­lül 2008 ra­ka­mı: 1.387) >> ­Tür­ki­ye’nin en faz­la ih­ra­cat ya­pan 7. İ­li (Ey­lül 2008 ra­ka­mı: 2 mil­yar 436 mil­yon do­lar) >> ­Tür­ki­ye’nin en faz­la nü­fu­su­na sa­hip 9. İ­li (2007 ra­ka­mı: 1.560.023) >> ­Tür­ki­ye’nin en faz­la vi­la­yet nü­fu­su­na sa­hip 7. İ­li (2007 ra­ka­mı: 1.342.518) >> ­Tür­ki­ye’nin en faz­la ha­lı ih­ra­ca­tı ya­pan i­li (2007 ra­ka­mı: 634 mil­yon do­lar) >> ­Tür­ki­ye’nin en faz­la ha­lı ü­re­ti­ci­si­ne sa­hip i­li (2008 ra­ka­mı: 197 ü­re­ti­ci) >> ­Tür­ki­ye’nin en faz­la do­kun­ma­mış ku­maş ih­ra­ca­tı ya­pan i­li (2008 pa­yı: %78,2) >> ­Tür­ki­ye’nin en faz­la ha­lı ü­re­tim ka­pa­si­te­si (118.426.136 m2, TOBB ve­ri­ta­ba­nı­na gö­re top­lam i­çin­de­ki pay %88) >> ­­Böl­ge­le­re gö­re ih­ra­cat­ta en faz­la pay sa­hi­bi il (Böl­ge i­çin­de­ki pa­yı %81,3) >> A­na­do­lu’da böl­ge­le­re gö­re ih­ra­cat­çı fir­ma sa­yı­sın­da en faz­la pay sa­hi­bi il (Böl­ge i­çin­de­ki pa­yı %73,42) >> ­Tür­ki­ye’nin en faz­la ih­ra­cat­çı fir­ma­ya sa­hip 5. İ­li (Ey­lül 2008 ra­ka­mı: 873) >> ­Tür­ki­ye’de dış ti­ca­ret den­ge­si­ni sağ­la­ya­bi­len ve ih­ra­cat faz­la­sı ve­re­bi­len 3 il­den bi­ri­si Ga­zi­an­tep O­kul­laş­mada yüz­de yü­z başarı Ga­zi­an­tep’in Or­ta­do­ğu’nun ve Tür­ki­ye’nin en önem­li kent­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Va­li Sü­ley­man Kam­çı, eği­tim­de okul­laş­ma­da yüz­de yüz ora­nı­nı ya­ka­la­dık­la­rı­nı, sağ­lık­ta ar­tık kom­şu ül­ke­le­re bi­le hiz­met sun­duk­la­rı­nı an­lat­tı. En çok göç alan il­le­rin ba­şın­da ge­len Ga­zi­an­tep’in bir hu­zur ken­ti ol­du­ğu­nu, asa­yiş prob­le­mi­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı ve bu kent­te üre­ti­len mal­la­rın dün­ya­nın her ta­ra­fı­na ih­raç edil­di­ği­ni söy­le­yen Va­li Sü­ley­man Kam­çı, ta­ri­hi ve kül­tü­rel mi­ra­sıy­la, sa­na­yi ve ti­ca­ret­te­ki ba­şa­rı­sıy­la bu ken­tin Tür­ki­ye’nin ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne gel­di­ği­ni ifa­de et­ti. Su­ri­ye’nin Ha­lep ken­ti ile iş­bir­li­ği ha­lin­de ba­zı or­tak pro­je­ler yap­tık­la­rı­nı, Ha­lep­li­le­rin sağ­lık hiz­me­ti al­mak için Ga­zi­an­tep’i ter­cih et­tik­le­ri­ni açık­la­yan Sü­ley­man Kam­çı, tu­rizm için de ca­zi­be mer­ke­zi ol­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. GÖÇE RAĞMEN HUZURLUYUZ Ga­zi­an­tep Va­li­si Sü­ley­man Kam­çı, a­lı­nan yo­ğun gö­çe rağ­men, ken­tin hu­zu­ru­nun bo­zul­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. BAŞKAN GÜZELBEY: Ga­zi­an­tep’e ha­fı­za­sı­nı ka­zan­dı­rı­yo­ruz Ga­zi­an­tep Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı A­sım Gü­zel­bey, so­lu­ğu­nu kes­me­den yap­tık­la­rı­nı an­la­tı­yor. Ge­ce gün­düz uğ­ra­şa­rak ba­şar­dık­la­rı­nı bü­tün Tür­ki­ye’nin bil­me­si­ni is­ti­yor. ­Ga­zi­an­tep’in sa­de­ce ke­bap-­lah­ma­cun­la a­nıl­ma­ma­sı­nı, bu­ra­nın ilk yer­le­şim yer­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu ve de­ği­şik me­de­ni­yet­le­re ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı­nı, bu yüzden şeh­re kim­li­ği­ni ka­zan­dır­mak i­çin so­luk­suz ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­yen Baş­kan A­sım Gü­zel­bey, çok e­mek ver­di­ği Kül­tür Yo­lu P­ro­je­si’ni he­ye­can­la an­la­tı­yor: “5 se­ne ön­ce ka­le­nin et­ra­fın­da gez­mek yü­rek is­ter­di. Ti­ner­ci­le­rin, ba­rın­dı­ğı yer­ler­di. ­Be­le­di­yemiz e­ko­no­mik sı­kın­tı­lar çe­ki­yor­du, AB Ma­sa­sı kurup, AB Fon­la­rı­na mü­ra­ca­at et­tik, res­to­ras­yo­n i­çin ge­rek­li pa­ra­nın ta­ma­mı­nı hi­be o­la­rak al­dık.” 18 han, 10 ca­mi, 4 ha­mam ve baş­ka sa­yı­sız e­ser gün yü­zü­ne çı­ka­rı­lı­yor, Bu muh­te­şem ta­ri­hi han­lar şim­di tek­rar es­naf, tüc­car, tu­rist­ler­le şen­le­ni­yor... P­ro­je se­be­biy­le Gü­zel­bey, Ta­ri­hi Kent­ler Bir­li­ği’nin Me­tin Sö­zen ö­dü­lü­ne la­yık gö­rül­müş. Bo­ta­nik Park, Hay­va­nat Bah­çe­si, Ma­sal Park ve baş­ka p­ro­je­le­ri­ni so­luk­suz şe­kil­de an­la­tan Baş­kan A­sım Gü­zel­bey, 6. bü­yük şeh­ri­miz Ga­zi­an­tep’i ye­ni­den kur­duk­la­rı­nı ve her çe­şit in­sa­nın zevk a­la­bi­le­ce­ği bir hu­zur ken­ti ha­li­ne ge­ti­re­cek­le­ri­ni; Ze­ug­ma An­tik Ken­ti, Dü­lük An­tik Ken­ti, Rum­ka­le, Til­men Hö­yük, Ga­zi­an­tep Ka­lesi ve di­ğer ta­ri­hi e­ser­le­riy­le bu şeh­re E­fes’ten da­ha muh­te­şem bir ta­ri­hi kent hü­vi­ye­ti­ni ka­zan­dı­ra­cak­la­rı­nı göz­le­ri par­la­ya­rak an­la­tı­yor. > YARIN: ŞEHRİN RENKLERİ VE SESLERİ
Kapat
KAPAT