BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seriyi Fener bitirdi

Seriyi Fener bitirdi

F.Bah­çe Ül­ker, li­gin na­mağ­lup li­de­ri Türk Te­le­kom’u 75-73 ye­ne­rek i­ki haf­ta son­ra ga­li­bi­yet­le ta­nış­tıF.Bah­çe Ül­ker, li­gin na­mağ­lup li­de­ri Türk Te­le­kom’u 75-73 ye­ne­rek i­ki haf­ta son­ra ga­li­bi­yet­le ta­nış­tı SA­KAT­LAR DÖN­DÜ Av­ru­pa Li­gi yor­gu­nu F.Bah­çe Ül­ker, BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde Türk Te­le­kom’u 75-73 yen­di. Ma­ça iyi baş­la­yan F.Bah­çe Ül­ker, Vid­mar ve Oğuz iki­li­siy­le po­ta al­tın­dan sa­yı­lar bu­lup bir an­da öne fır­la­dı: 25-11. İkin­ci çey­rek­te Gi­ri­cek, Se­mih ve Ömer Onan gi­bi sa­kat­lık­tan ye­ni dö­nen oyun­cu­la­rın per­for­man­sı­nı gör­mek is­te­yen Tan­je­vic, bu ka­ra­rın­dan ça­buk vaz­geç­ti. Bu bö­lüm­de Wright’ın sü­rük­le­di­ği Te­le­kom, hız­lı hü­cum­lar­la far­kı 5 sa­yı­ya in­dir­di ve dev­re 44-39 ev sa­hi­bi le­hi­ne ge­çil­di. FE­NER UN­VAN SİL­Dİ İkin­ci ya­rı­ya bu de­fa Türk Te­le­kom iyi baş­la­dı. Wright ile 9-0’lık se­ri ya­ka­la­yan Baş­kent eki­bi, F.Bah­çe’yi ya­ka­la­dı ve öne geç­ti: 48-44. İyi sa­vun­ma kar­şı­sın­da sa­de­ce Oğuz’dan ya­rar­la­na­bi­len sa­rı-la­ci­vert­li­ler, bu çey­rek­te 13 sa­yı bu­lur­ken 6’sı­nı Oğuz kay­det­ti. Üçün­cü çey­rek ise 63-57 Te­le­kom le­hi­ne so­nuç­lan­dı. Son bö­lüm­de Te­le­kom’u po­ta­dan uzak tu­tan F.Bah­çe, bi­ti­me 22 sa­ni­ye ka­la öne geç­ti: 74-71. Be­kir, bi­ti­me 3 sa­ni­ye ka­la far­kı 1’e in­dir­di an­cak son sö­zü Gre­en söy­le­di: 75-73. ­SA­LON: Ab­di İ­pek­çi HA­KEM­LER: Meh­met Ke­se­ra­tar *** Al­per Öz­gök *** M.Ser­dar Ü­nal *** F.BAH­ÇE ÜL­KER: G­re­en * 3 Ö­mer O­nan * 2 Mir­sad *** 11 P­reld­zic *** 6 Vid­mar *** 8 Mr­siç ** 5 O­ğuz *** 17 S­mith *** 13 Se­mih * 2 G­ri­cek ** 8 ­TÜRK TE­LE­KOM: Tut­ku ** 5 Ser­kan *** 11 Wis­ton ** 6 Lang * 4 Dud­ley ** 8 Be­kir ** 9 B­lak­ney ** 7 A­sım * 3 W­right *** 20 Ba­rış * ­İLK YA­RI: 44-39 F.Bah­çe Ül­ker le­hi­ne PE­Rİ­YOT­LAR: 25-11, 19-28, 13-24, 18-10
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT