BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Müthiş mücadele

Müthiş mücadele

Gi­ri­cek ile Se­mih‘in dö­nü­şüy­le kad­ro­su­nu de­rin­leş­ti­ren F.Bah­çe Ül­ker çok iyi sa­vun­ma ya­pa­rak ve hü­cum­da da to­pu çok iyi pay­la­şa­rak üs­tün­lü­ğü­nü kı­sa sü­re­de ka­bul et­tir­di. Tem­po­lu oy­nu­yor­lar­dı, an­cak set hü­cu­mun­da pi­vot­la­rı­nı kul­lan­ma­yı unut­mu­yor­lar­dı. Her za­man­ki yük­sek yüz­de­li üç­lük­le­ri ata­ma­sa­lar da, den­ge­li ve doğ­ru oy­na­ya­rak far­kı çift ha­ne­li ra­kam­la­ra ka­dar aç­tı­lar.Gi­ri­cek ile Se­mih‘in dö­nü­şüy­le kad­ro­su­nu de­rin­leş­ti­ren F.Bah­çe Ül­ker çok iyi sa­vun­ma ya­pa­rak ve hü­cum­da da to­pu çok iyi pay­la­şa­rak üs­tün­lü­ğü­nü kı­sa sü­re­de ka­bul et­tir­di. Tem­po­lu oy­nu­yor­lar­dı, an­cak set hü­cu­mun­da pi­vot­la­rı­nı kul­lan­ma­yı unut­mu­yor­lar­dı. Her za­man­ki yük­sek yüz­de­li üç­lük­le­ri ata­ma­sa­lar da, den­ge­li ve doğ­ru oy­na­ya­rak far­kı çift ha­ne­li ra­kam­la­ra ka­dar aç­tı­lar. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de oyu­na her gi­rip çı­ka­nın ve­rim­li ol­ma­sı bi­raz da Tan­je­vic‘in us­ta­lı­ğıy­dı. Tec­rü­be­li co­ach da­ki­ka­la­rı çok iyi pay­laş­tı­ra­rak her­kes­ten kat­kı alı­yor­du, bir yan­dan da çe­tin ge­çe­bi­le­cek son da­ki­ka­lar için di­ri tu­tu­yor­du oyun­cu­la­rı­nı. En önem­li­si ke­na­ra çı­ka­cak oyun­cu­nun ha­ta yap­ma­sı­nı bek­le­me­me­siy­di; ül­ke­miz­de pek uy­gu­lan­ma­yan bu yak­la­şım, oyun­dan çı­ka­nın yük­sek mo­ral­le ke­na­ra otu­rup, ge­ri dön­dü­ğün­de kal­dı­ğı yer­den de­vam et­me­si­ni sağ­lı­yor­du. Vid­mar‘ın mü­kem­mel bir smaç­tan son­ra ke­na­ra alın­ma­sı gi­bi... Te­le­kom da iyi yö­ne­ti­li­yor­du. Er­cü­ment Sun­ter ge­ri­ye düş­tük­ten son­ra ra­ki­bi­ni ya­ka­la­ya­bil­mek için tak­tik de­ğiş­tir­di. İki oyun ku­ru­cu­ya ve kı­sa bir be­şe dön­dü, hız­lı oyun res­ti­ni gö­rüp, set hü­cu­mun­da da top­la­rı po­ta al­tın­da Wright‘a in­dir­di­ler. Oyu­nu den­ge­si­ni de­ğiş­ti­ren isim de F.Bah­çe po­ta­sı al­tın­da epey­ce tah­ri­bat ya­pan Mic­ha­el Wright ol­du. Sa­ha­da­ki çok ka­li­te­li oyun­cu­lar ve de­rin kad­ro­lar oy­na­nan bas­ket­bo­lun se­vi­ye­si­ni yük­selt­miş­ti, ka­zan­ma­nın her iki ta­raf için de çok önem­li ol­ma­sı, mü­ca­de­le di­ren­ci­ni ar­tır­dı. Çok he­ye­can­lı, ka­li­te­li, ne­fes ke­sen bir kar­şı­laş­ma ol­du; iki ta­kım da o ka­dar iyiy­di ki, kay­be­den kim olur­sa ol­sun ger­çek­ten ya­zık ola­cak­tı. Te­le­kom için ikin­ci ya­rı­da iş­ler F.Bah­çe’ye kı­yas­la bi­raz da­ha iyi gi­di­yor­du an­cak stre­sin art­tı­ğı son da­ki­ka­lar­da ma­çı kıl pa­yı kay­bet­me­le­ri­nin se­be­bi biz­ce tek­le­yen sa­ha içi ida­re­le­ri ol­du. Ka­zan­ma şans­la­rı­nı yi­ne de son sa­ni­ye­de­ki son atı­şa ka­dar sür­dür­dü­ler, an­cak ile­ri­de bu tür zor maç­la­rın ben­zer­le­ri­ni ka­zan­ma­la­rı için, son da­ki­ka­lar­da da­ha iyi bir oyun ku­ru­cu per­for­man­sı ge­re­ke­cek­tir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT