BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KIR­ŞE­HİR’DE CİN­NET: E­şi ve 2 kü­çük kı­zı­nı öl­dü­rüp in­ti­har et­ti

KIR­ŞE­HİR’DE CİN­NET: E­şi ve 2 kü­çük kı­zı­nı öl­dü­rüp in­ti­har et­ti

Cin­net ge­ti­ren ba­ba, e­şi ve bi­ri 3 ya­şın­da di­ğe­ri 8 ay­lık i­ki kızı­nı bı­çak­la öl­dür­dük­ten son­ra ken­di­ni tavana kabloyla a­stıKır­şe­hir’in Ka­man il­çe­sin­de cin­net ge­ti­ren Bi­lal Ka­ra (32) isim­li şa­hıs, eşi Alev (23) ve bi­ri 3 ya­şın­da­ki kı­zı Ce­ren ile di­ğe­ri 8 ay­lık kı­zı Cey­lan’ı bı­çak­la öl­dür­dük­ten son­ra ken­di­ni asa­rak in­ti­har et­ti. Po­lis ekip­le­ri, vü­cu­du­na al­dı­ğı 11-12 bı­çak dar­be­siy­le öl­dü­rü­len Alev Ka­ra’nın ce­se­di­ni evin bah­çe­sin­de, Ce­ren’i otur­ma oda­sın­da, 8 ay­lık Cey­lan’ı be­şik­te, Bi­lal Ka­ra’yı ise kö­mür­lük­te ta­va­na bağ­la­dı­ğı kab­loy­la asıl­mış hal­de bul­du. Ev­len­me­den ön­ce, an­ne­si ce­za­evi­ne gir­di­ği için bir sü­re ye­tiş­tir­me yur­dun­da ka­lan Alev Ka­ra’nın Ka­man Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­de hiz­met­li ola­rak ça­lış­tı­ğı öğ­re­nil­di. Bi­lal Ka­ra’nın ise bir şir­ket bün­ye­sin­de park­met­re gö­rev­li­si ola­rak ça­lış­tı­ğı, şid­det­li ge­çim­siz­lik yü­zün­den da­ha ön­ce eşin­den ay­rıl­mak is­te­di­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT