BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hillary Clinton göreve başlıyor

Hillary Clinton göreve başlıyor

ABD Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack Oba­ma’nın, baş­kan aday­lı­ğı ya­rı­şın­da­ki de­mok­rat ra­ki­bi Se­na­tör Hil­lary Clin­ton’ı dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­na ge­tir­di­ği­ni bu­gün açık­la­ya­ca­ğı bil­di­ril­di.ABD Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack Oba­ma’nın, baş­kan aday­lı­ğı ya­rı­şın­da­ki de­mok­rat ra­ki­bi Se­na­tör Hil­lary Clin­ton’ı dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­na ge­tir­di­ği­ni bu­gün açık­la­ya­ca­ğı bil­di­ril­di. De­mok­rat yet­ki­li­ler, Oba­ma’nın, New York se­na­tö­rü Clin­ton’ın dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­nı Chi­ca­go’da dü­zen­le­ye­ce­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la açık­la­ma­yı plan­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Kapat
KAPAT