BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ormanlar KASITLI yandı

Ormanlar KASITLI yandı

Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu, bu yıl meydana gelen orman yangınlarının yüzde 9.3’ünün kasıtlı çıkarıldığını yüzde 21’inin sebebinin belirlenemediğini söyledi> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu, 2008 yı­lın­da Tür­ki­ye’nin ci­ğer­le­ri­ni ya­kan or­man yan­gın­la­rı­nın yüz­de 9.3’ünün ka­sıt­lı çı­ka­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di. MHP Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Mu­rat Öz­kan’ın or­man yan­gın­la­rıy­la il­gi­li ya­zı­lı so­ru öner­ge­si­ni ce­vap­lan­dı­ran Ba­kan Eroğ­lu, 2008’de mey­da­na ge­len or­man yan­gın­la­rı­nın yüz­de 51.6’sı­nın dik­kat­siz­lik ve ka­za, yüz­de 17.2’si­nin ise yıl­dı­rım düş­me­si so­nu­cu ya­şan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ba­kan Eroğ­lu, or­man yan­gın­la­rı­nın yüz­de 21.9’unun ise se­be­bi­nin be­lir­le­ne­me­di­ği­ni kay­det­ti. AK­DE­NİZ TEH­DİT AL­TIN­DA Kü­re­sel ısın­ma ve ku­rak­lı­ğa bağ­lı ola­rak Ak­de­niz coğ­raf­ya­sı ve ik­lim ku­şa­ğın­da yer alan böl­ge­le­rin teh­dit al­tın­da ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Eroğ­lu, bu se­bep­le­rin or­man yan­gın­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı­nı söy­le­di. Ba­kan Eroğ­lu, ya­pı­lan öl­çüm­ler so­nu­cun­da 31 Tem­muz­da çı­kan yan­gın so­nu­cun­da Se­rik’te mey­da­na ge­len or­man yan­gın­la­rın­da 15 bin 795 hek­tar or­man­lık ala­nın kıs­men ve­ya ta­ma­men za­rar gör­dü­ğü­nün be­lir­len­di­ği­ni ifa­de et­ti. GE­CE MÜ­DA­HA­LE ZOR Ba­kan Eroğ­lu, or­man yan­gın­la­rıy­la ha­va­dan ya­pı­la­cak mü­ca­de­le­de ge­ce gö­rüş şart­la­rın­da fii­len yan­gı­na mü­da­ha­le ede­cek uçak ve he­li­kop­ter bu­lun­ma­dı­ğı­nı da açık­la­dı. Eroğ­lu, “Uçak ve he­li­kop­ter­ler ge­ce gö­rüş şart­la­rın­da uça­bi­lir­ler. An­cak, bu uçuş­lar sey­rü­se­fer ko­lay­lı­ğı olan ha­va alan­la­rın­dan kal­kı­la­rak ay­nı ko­lay­lı­ğa sa­hip olan ha­va alan­la­rı­na be­lir­len­miş ha­va yol­la­rın­dan in­mek su­re­tiy­le ya­pı­lan uçuş­la­rı kap­sar. Ge­ce, or­man yan­gı­nı üze­rin­de uça­rak yan­gın sön­dür­mek ne ulu­sal ne de ulus­la­ra­ra­sı si­vil ha­vac ılık mev­zu­at­la­rın­da bu­lun­ma­mak­ta­dır” de­di.
Kapat
KAPAT