BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Jeff­rey: Tür­ki­ye’ye ge­ri ­dön­mek­ten çok mut­lu­yum

Jeff­rey: Tür­ki­ye’ye ge­ri ­dön­mek­ten çok mut­lu­yum

ABD’nin ye­ni bü­yü­kel­çi­si Ja­mes Jeff­rey, An­ka­ra’ya gel­di. E­sen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı’na i­ni­şi­nin ar­dın­dan VIP Sa­lo­nu’n­da Türk­çe o­la­rak kı­sa bir a­çık­la­ma ya­pan Jeff­rey, “Ye­ni­den Tür­ki­ye’de ol­mak­tan çok çok mut­lu­yum.> ­Mü­ge Tut­ca­lı AN­KA­RA İ­HA ABD’nin ye­ni bü­yü­kel­çi­si Ja­mes Jeff­rey, An­ka­ra’ya gel­di. E­sen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı’na i­ni­şi­nin ar­dın­dan VIP Sa­lo­nu’n­da Türk­çe o­la­rak kı­sa bir a­çık­la­ma ya­pan Jeff­rey, “Ye­ni­den Tür­ki­ye’de ol­mak­tan çok çok mut­lu­yum. 31 yıl­lık ça­lış­ma ha­ya­tım­da bir kaç de­fa Tür­ki­ye’de ça­lış­tım. İlk de­fa A­da­na’da, son­ra An­ka­ra’da ve son de­fa 1999-2002 yıl­la­rı a­ra­sın­da An­ka­ra’da baş müs­te­şar o­la­rak gö­rev yap­tım. Tür­ki­ye ve ABD 1923’ten be­ri dost­lar. Ko­re ve NA­TO’da 58 yıl­dır müt­te­fik­ler. An­ka­ra ve Was­hing­ton i­çin ö­nem­li o­lan ö­zel bir it­ti­fa­kı­mız var. An­ka­ra ve Tür­ki­ye’ye ge­ri dön­mek­ten çok çok mem­nu­num” di­ye ko­nuş­tu. Da­ha ön­ce üç de­fa Tür­ki­ye’de gö­rev ya­pan ve Türk­çe bi­len Jeff­rey, Tür­ki­ye’yi çok ya­kın­dan ta­nı­yan bir dip­lo­mat.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT