BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Top­tan’dan 7 ve­ki­le si­ga­ra iç­me ce­za­sı Top­tan’dan 7 ve­ki­le si­ga­ra iç­me ce­za­sı

Top­tan’dan 7 ve­ki­le si­ga­ra iç­me ce­za­sı Top­tan’dan 7 ve­ki­le si­ga­ra iç­me ce­za­sı

TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Mec­lis İda­re amir­le­rin­den, ka­nu­nu ih­lal et­ti­ği tes­pit edi­len 7 mil­let­ve­ki­li­ne si­ga­ra ce­za­sı uy­gu­lan­ma­sı­nı is­te­di.TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Mec­lis İda­re amir­le­rin­den, ka­nu­nu ih­lal et­ti­ği tes­pit edi­len 7 mil­let­ve­ki­li­ne si­ga­ra ce­za­sı uy­gu­lan­ma­sı­nı is­te­di. TBMM yer­leş­ke­si ve bağ­lı te­sis­ler­de si­ga­ra içil­me­si ya­sak olan ka­pa­lı me­kan­lar­da, ya­pı­lan uya­rı­la­ra rağ­men bu ya­sa­ğı ih­lal eden 7 mil­let­ve­ki­li tes­pit edil­di. Mec­lis Baş­ka­nı Top­tan, söz ko­nu­su mil­let­ve­kil­le­ri­ne ka­nu­nun ön­gör­dü­ğü pa­ra ce­za­sı­nın uy­gu­lan­ma­sı için TBMM İda­re Amir­le­ri­ne ya­zı gön­der­di. 62 YTL’lik ce­za­lar, mil­let­ve­kil­le­ri­nin maa­şın­dan ke­si­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT