BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yanal’dan revizyon

Yanal’dan revizyon

Trabzonspor’un hocası, ce­za­lı E­ge­men’in ye­ri­ne Gi­ray’ı, Col­man’ın ye­ri­ne de Cey­hun’u mon­te e­de­cekTrabzonspor’un hocası, ce­za­lı E­ge­men’in ye­ri­ne Gi­ray’ı, Col­man’ın ye­ri­ne de Cey­hun’u mon­te e­de­cek MEC­BU­Rİ DE­Ğİ­ŞİM Trab­zons­por’da Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal, Kay­se­ris­por kar­şı­sın­da sa­rı kart gö­rüp ce­za­lı du­ru­ma dü­şen Col­man ile, kır­mı­zı kart gö­ren Ege­men’in yok­lu­ğun­da ta­kım­da mec­bu­ri de­ği­şi­me gi­di­yor. Bu iki isim­den se­zon ba­şın­dan be­ri vaz­geç­me­yen tec­rü­be­li tek­nik adam, haf­ta so­nu oy­na­na­cak olan Ko­ca­elis­por kar­şı­laş­ma­sın­da Col­man’ın ye­ri­ne Cey­hun Gül­se­lam’ı mon­te ede­cek. De­fans oyun­cu­su Ege­men’in ye­ri­ne de, for­ma şan­sı bul­mak­ta zor­la­nan Gi­ray for­ma gi­ye­cek. ‘KA­YIP İS­TE­Mİ­YO­RUM’ Trab­zons­por’da iki gün­lük izin bu­gün so­na eri­yor. Bor­do-ma­vi­li­ler bu ak­şam Ko­ca­elis­por ma­çı ha­zır­lık­la­rı­na M.Ali Yıl­maz Te­sis­le­ri’nde ya­pa­ca­ğı id­man­la baş­la­ya­cak. F.Bah­çe’nin Be­şik­taş’ı yen­me­siy­le, ikin­ciy­le ara­da­ki üç pu­an far­kı ko­ru­yan Ya­nal’ın oyun­cu­la­rın­dan ilk ya­rı­da ka­lan son üç maç­ta ha­ta­la­rı­nı mi­ni­mum dü­ze­ye in­dir­me­le­ri­ni is­te­di­ği öğ­re­nil­di. Ya­nal’ın oyun­cu­la­rı­na, “İlk ya­rı­yı li­der bi­tir­me­miz öz gü­ve­ni­miz açı­sın­dan çok önem­li. Üç maç­ta pu­an kay­bı is­te­mi­yo­rum” de­di­ği be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT