BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Za­bı­ta­la­ra fal bak­mak is­te­di­ler ce­za­yı ye­di­ler

Za­bı­ta­la­ra fal bak­mak is­te­di­ler ce­za­yı ye­di­ler

Pen­dik Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, fal bak­ma ba­ha­ne­siy­le ço­cuk­la­rı kan­dı­ra­rak, okul harç­lık­la­rı­nı alan fal­cı­la­ra göz aç­tır­mı­yorPen­dik Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü’nü ara­yan çok sa­yı­da ve­li, ço­cuk­la­rı­nın fal­cı­lar ta­ra­fın­dan kan­dı­rı­la­rak, okul harç­lık­la­rı­nın alın­dı­ğı ih­ba­rın­da bu­lun­du. Bu­nun üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen za­bı­ta, bi­ri ba­yan iki si­vil za­bı­ta me­mu­ru­nu, Pen­dik sa­hi­lin­de dev­ri­ye ola­rak gö­rev­len­dir­di. Me­mur­la­ra yak­la­şan N.G. ad­lı fal­cı ka­dın, iki­li­yi bir müd­det ta­kip et­tik­ten son­ra fa­lı­na bak­ma­ya ik­na et­ti(!) Bu ara­da ba­yan za­bı­ta me­mu­ru­nun söz­de fa­lı­na ba­kan N.G., bir müd­det son­ra, za­bı­ta­la­rın kim­li­ği­ni açık­la­ma­sı­na rağ­men, şa­ka yap­tık­la­rı­nı dü­şün­dü ve inan­mak is­te­me­di. Çok geç­me­den du­ru­mun cid­di­ye­ti­nin far­kı­na va­ran N.G. fa­lı­na bak­tı­ğı za­bı­ta me­mu­ru­na, “Ben sa­na kö­tü bir şey söy­le­me­dim ki, hep gü­zel şey­ler söy­le­dim. Ne­den be­ni gö­tü­rü­yor­sun” di­ye di­ren­me­ye ça­lış­tı. Ça­ba­la­rı so­nuç­suz ka­lan ka­dın bu de­fa ken­di­ni yer­den ye­re ata­rak, kalp has­ta­sı ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti ama ne yap­tıy­sa 62 YTL’lik pa­ra ce­za­sın­dan kur­tu­la­ma­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT