BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­nın­dan ko­nu­şan ta­kım...

Kar­nın­dan ko­nu­şan ta­kım...

Sa­ha­ya sü­rü­len kad­ro bel­li bir inat­laş­ma­nın ese­ri. Me­ta­list ma­çı­nın bu on bi­ri bu­lup ye­ni­len kad­ro­su, bu ma­çın ilk 11’i olu­ver­miş­ti.Sa­ha­ya sü­rü­len kad­ro bel­li bir inat­laş­ma­nın ese­ri. Me­ta­list ma­çı­nın bu on bi­ri bu­lup ye­ni­len kad­ro­su, bu ma­çın ilk 11’i olu­ver­miş­ti. Ora­da doğ­ru kad­ro­yu seç­ti­ği­ni bu ge­ce­nin ba­şa­rı­lı so­nu­cuy­la gös­te­re­cek­ti Skib­be. Ben­fi­ca’ya dep­las­man­da ön­de iki gol­cü, Ha­cet­te­pe’ye Ali Sa­mi Yen’de tek for­vet... Bi­ri­ne mek­tup ya­zı­yor Skib­be ama ki­me?.. Se­yir­ci her şe­yin far­kın­da ve “Me­tin Ok­tay bu­ra­ya” di­ye­rek fut­bol­cu­la­ra mek­tup ya­zı­yor. On­la­ra Me­tin Ok­tay ye­te­ri ka­dar an­la­tıl­dı mı aca­ba?.. Ço­ğu da­ha ba­ba­la­rın­da fi­kir bi­le de­ğil­di, ef­sa­ne kral­lık­la­ra am­bar­go ve kay­bol­mak üze­re olan kav­ram­la­rın al­tı­na adı­nı koy­du­ğun­da. Son­ra “en­gel­li as­lan­lar”, sa­ha­da­ki “sağ­lam­lar­dan” da­ha çok te­za­hü­rat alı­yor tri­bün­ler­den... Her­kes bi­ri­le­ri­ne bir şey­ler söy­lü­yor­du di­ğe­ri­ne mek­tup­lar ya­za­rak... Ga­la­ta­sa­ray ve Ga­la­ta­sa­ray­lı kar­nın­dan ko­nu­şu­yor an­la­ya­ca­ğı­nız... Oyun ise ka­fa üs­tün­lü­ğü ol­ma­yan ada­ma atı­lan yük­sek top­lar, ka­nat­lar­dan ine­me­yen bir ta­kım, hiç şut ve hay­be­ye ko­şuş­tur­ma ile ta­bii ki kro­nik sa­vun­ma ha­ta­sın­dan ye­ni­len bir gol. Ga­la­ta­sa­ray’a gol ata­ma­ya­nın li­san­sı ip­tal olur za­ten. Son­ra tu­ha­fı­ma gi­den bir kır­mı­zı kart. Re­cep‘in he­di­ye­si bir pla­se ve ni­ha­yet Ba­ros ile be­ra­ber­lik. Bel­ki de bek­le­nen “bir­lik-be­ra­ber­lik”. Re­cep‘in ki ise tam “ive­di­lik”. İkin­ci ya­rı Ga­la­ta­sa­ray’ın hiç de eği­tim­li ol­ma­dı­ğı üç­lü de­fans mo­de­liy­le ve ka­çan bir çu­val gol­le baş­la­dı. Ar­dın­dan Ga­la­ta­sa­ray­lı oyun­cu­la­rın bi­le ya­ka­la­ya­ma­dı­ğı bir pe­nal­tı­yı mü­kem­mel ya­ka­la­dı Sü­ley­man Abay. Ba­ros‘dan dub­le... Maç ora­da çö­zül­dü... Son­ra­sı uzak­tan şut­lar, to­puk pas­la­rı, rö­ve­şa­ta fi­lan ve süs­lü bir oyun. Ken­di­ne oy­na­ma­ya baş­la­yan­lar da ca­ba­sı. Ay­rı­ca bi­ze Mei­ra‘sız Mei­ra‘lı­dan da­ha iyi oy­nan­dı­ğı­nı da gös­ter­dik­le­ri an­da Ka­ran‘ın vo­le­si ve şap­ka­dan kuş çı­kar­tan Ba­ros... Kar­nın­dan ko­nu­şan ta­kım ma­çı sert bir nu­tuk­la ta­mam­la­dı kı­sa­ca­sı. Tav­rı­nı, tep­ki­si­ni ve des­te­ği­ni ola­ğa­nüs­tü ko­yan Ga­la­ta­sa­ray se­yir­ci­si ise dün ge­ce­nin en muh­te­şem ta­ra­fı­nı oluş­tur­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT