BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­lam âle­mi bir­lik­te bay­ram ya­pa­cak

İs­lam âle­mi bir­lik­te bay­ram ya­pa­cak

Ali Bar­da­koğ­lu, Mek­ke’de ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di.> Meh­met Ko­ca MEK­KE Mek­ke’de bu­lu­nan Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Ali Bar­da­koğ­lu, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da 8 Ara­lık­ta bü­tün Müs­lü­man­la­rın bir­lik­te bay­ram ya­pa­ca­ğı­nı açık­la­dı. İs­lam Kal­kın­ma Ör­gü­tü’ne yap­tık­la­rı mü­râ­ca­at­ta İs­lam ül­ke­le­ri ara­sın­da or­tak bir olu­şu­mun tak­vim be­lir­le­me­si ko­nu­sun­da ça­lış­ma yap­ma­sı­nı tek­lif et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Bar­da­kog­lu, yıl­lar­dır ya­şa­nan ay­rı­lı­ğın son bul­ma­sı için ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di. Öte yan­dan, Mek­ke’de Ana­kız Türk­kan (71) isim­li bir ha­cı ada­yı da­ha ve­fat et­ti. Mek­ke’de ölen Türk ha­cı aday­la­rı­nın sa­yı­sı 23’e yük­sel­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT