BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şe­hit po­li­sin hac­da­ki ai­le­si acı ha­be­ri hâ­lâ bil­mi­yor

Şe­hit po­li­sin hac­da­ki ai­le­si acı ha­be­ri hâ­lâ bil­mi­yor

İs­ken­de­run’da te­rör ör­gü­tüy­le gir­di­ği ça­tış­ma so­nu­cu şe­hit olan po­lis me­mu­ru İb­ra­him Da­rı­cı’nın, hac için kut­sal top­rak­lar­da bu­lu­nan an­ne ve ba­ba­sı­nın ha­len acı olay­dan ha­ber­le­ri ol­ma­dı­ğı bil­di­ril­di.> Şük­rü Ci­do MEK­KE İs­ken­de­run’da te­rör ör­gü­tüy­le gir­di­ği ça­tış­ma so­nu­cu şe­hit olan po­lis me­mu­ru İb­ra­him Da­rı­cı’nın, hac için kut­sal top­rak­lar­da bu­lu­nan an­ne ve ba­ba­sı­nın ha­len acı olay­dan ha­ber­le­ri ol­ma­dı­ğı bil­di­ril­di. Di­ya­net yet­ki­li­le­ri, şe­hit po­lis Da­rı­cı’nın an­ne­si Ha­ti­ce ve ba­ba­sı Mus­ta­fa Da­rı­cı’ya, hac iba­det­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­dik­ten son­ra psi­ko­log­lar eş­li­ğin­de oğul­la­rı­nın şe­hit ha­be­ri­ni ve­re­cek. Ay­rı­ca Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Ali Bar­da­koğ­lu, İb­ra­him Da­rı­cı ve bü­tün şe­hit­ler için Mek­ke’de bay­ram gü­nü mev­lid me­ra­si­mi dü­zen­le­ne­ce­ği­ni ve ha­tim dua­sı oku­na­ca­ğı­nı açık­la­dı. Suu­di hü­kü­me­ti çok acil bir du­rum ol­ma­dı­ğı müd­det­çe hac ön­ce­si ül­ke­den çı­kış iz­ni ver­me­di­ği için şe­hit po­li­sin an­ne ve ba­ba­sı, bi­let­le­ri er­ke­ne alı­na­rak, bay­ram gü­nü Tür­ki­ye’ye gön­de­ri­le­cek.
Kapat
KAPAT