BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YIKILMADIM AYAKTAYIM

YIKILMADIM AYAKTAYIM

F.Bah­çe’de Luis A­ra­go­nes i­le bir­lik­te en çok e­leş­ti­ri­len i­sim o­lan Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım baş­kan­lı­ğı bı­ra­ka­ca­ğı ha­ber­le­ri­ne sert çık­tıF.Bah­çe’de Luis A­ra­go­nes i­le bir­lik­te en çok e­leş­ti­ri­len i­sim o­lan Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım baş­kan­lı­ğı bı­ra­ka­ca­ğı ha­ber­le­ri­ne sert çık­tı DER­Bİ SE­VİN­Cİ­NİN ÜZE­Rİ­NE Fe­ner­bah­çe ca­mi­ası Be­şik­taş ga­li­bi­ye­tiy­le mo­ral bu­lur­ken, Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın ku­lü­bün in­ter­net si­te­sin­den yap­tı­ğı açık­la­ma gün­de­me bom­ba gi­bi düş­tü. Dü­ne ka­dar hak­kın­da­ki ha­ber­le­ri iki ke­li­me­lik ifa­de­ler­le ya­lan­la­yan Baş­kan Yıl­dı­rım, bir ga­ze­te­de yer alan “Ma­yıs ayın­da­ki kon­gre­de aday ol­ma­ya­cak” ha­be­ri­ne çok sert tep­ki ver­di. Yıl­dı­rım’ın bu çı­kı­şı, son gün­ler­de Ara­go­nes’ten bi­le çok eleş­ti­ri al­dı­ğı için yap­tı­ğı yo­rum­la­nır­ken, Baş­kan “Der­bi ga­li­bi­ye­ti­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şar­ken or­ta­ya atı­lan bu san­sas­yon­lar çok üzü­cü. Her gün be­nim ağ­zım­dan çık­mış gi­bi ya­zı­lan ifa­de­ler­den ya­zan­lar adı­na uta­nı­yo­rum” de­di. ŞEVK İLE HİZ­MET EDİ­YO­RUM Baş­kan­lı­ğı bı­rak­mak bir ya­na bü­yük bir ke­yif ve şevk­le hiz­met et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Yıl­dı­rım, “Bı­ra­ka­ca­ğı­ma da­ir id­di­alar ya­lan­dır. Be­nim baş­kan­lı­ğı bı­rak­ma ya da de­vam et­me yö­nün­de bu­gün­den alın­mış bir ka­ra­rım ya da yap­tı­ğım bir açık­la­mam yok­tur. Aday olup ol­ma­ya­ca­ğı­ma da­ir ka­ra­rı da ma­yıs ayın­dan ön­ce gü­nün şart­la­rı­na ve F.Bah­çe’nin men­fa­at­le­ri­ne uy­gun ola­rak ve­re­ce­ğim. Ay­rı­ca bu tarz ya­lan ha­ber­ler­de be­nim ar­tık yıl­dı­ğı­mı ve yo­rul­du­ğu­mu id­di­a eden­ler şu­nu çok net ola­rak bil­me­li­dir­ler ki; ben ve yö­ne­ti­mi­miz Fe­ner­bah­çe’ye bü­yük bir şevk ile hiz­met edi­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. > M. Emin ULUÇ FE­NER HIZ KES­Mİ­YOR Be­şik­taş der­bi­sin­den de za­fer­le ay­rı­lan F.Bah­çe, De­niz­li ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Der­bi­ye ilk 11’de çı­kan­lar sa­lon­da re­je­na­ras­yon ya­par­ken di­ğer fut­bol­cu­lar dar alan­da maç oy­na­dı. Ha­fif sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Em­re din­len­di, bo­ğa­zın­da so­run olan Ön­der ise te­da­vi­nin ar­dın­dan ça­lış­ma­ya da­hil ol­du. Tü­mer ile der­bi­de 39 de­re­ce ateş­le oy­na­yan Alex’in te­da­vi­si­ne de­vam edil­di SEMİH BIÇAK ALTINDA F.Bah­çe’nin gol­cü yıl­dı­zı Se­mih’in ame­li­yat ol­ma­sı ke­sin­leş­ti. Sağ di­zin­de ke­mik öde­mi tes­pit edi­len mil­li oyun­cu­ya bu­gün Ba­kır­köy Acı­ba­dem Has­ta­ne­si’nde ar­tros­ko­pi ya­pı­la­cak. Se­mih’in ope­ras­yo­nun ar­dın­dan se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nı ka­pat­ma­sı bek­le­ni­yor. Bu ara­da Alex’in eşi Da­ian­ne’ye de sol di­zi­ne ar­tros­ko­pi uy­gu­la­na­cak. F.BAHÇE NOTLARI Za­fe­rin per­de ar­ka­sı G.Sa­ray’ın ar­dın­dan Be­şik­taş’ı da de­vi­ren F.Bah­çe’de za­fer şar­kı­la­rı söy­le­nir­ken, der­bi­nin per­de ar­ka­sı da gün yü­zü­ne çık­tı. G.Sa­ray der­bi­si­ne “Aşk Tu­tul­ma­sı” fil­mi­ni iz­le­ye­rek mo­ti­ve olan fut­bol­cu­la­rın, Be­şik­taş der­bi­si­ne ise Sa­man­dı­ra’da­ki kamp mer­ke­zi­nin du­var­la­rı­na ası­lan dev pan­kart­lar­la mo­ti­ve edil­di­ği öğ­re­nil­di. Derbider F.Bahçe! F.Bah­çe’nin der­bi ka­bu­su bit­mek bil­mi­yor!. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler ta­ri­hi ra­kip­le­ri­ni ye­ni­yor an­cak olan Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’na olu­yor. G.Sa­ray ma­çın­da ol­du­ğu gi­bi Be­şik­taş kar­şı­laş­ma­sın­da da mi­sa­fir ta­kım ta­raf­tar­la­rı çok sa­yı­da kol­tu­ğu kı­rıp, tu­va­let­le­ri kul­la­nıl­maz ha­le ge­tir­di. F.Bah­çe Ku­lü­bü, ha­sar tes­pi­ti­ni Fe­de­ras­yon’a bil­dir­di. FENERLİLER FB’de­ki her ha­be­ri öğ­ren­mek için ABO­NE TUR­KI­YE yaz 35 20’ye gön­der, ha­ber ce­bi­ne gel­sin
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT