BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Daniel Güiza kendine geldi

Daniel Güiza kendine geldi

Ok­çu’nun Be­şik­taş’ı yı­kan go­lü at­ma­sı İs­pan­ya’da man­şet ol­duOk­çu’nun Be­şik­taş’ı yı­kan go­lü at­ma­sı İs­pan­ya’da man­şet ol­du ZA­FE­RİN Mİ­MA­RI Fe­ner­bah­çe’yi ya­kın­dan ta­kip eden İs­pan­yol med­ya­sı, sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin Be­şik­taş ile yap­tı­ğı der­bi­ye ge­niş yer ayır­dı. “Güi­za, Fe­ner­bah­çe’ye za­fer ka­zan­dır­dı” baş­lı­ğı­nı atan AS Ga­ze­te­si, “Ara­go­nes’in Be­şik­taş ga­li­bi­ye­ti ile 7 haf­ta­dır ye­nil­me­ye­rek lig­de 3. sı­ra­ya yük­sel­di­ği­ni yaz­dı. Ga­ze­te, ge­ce­nin ada­mı seç­ti­ği Güi­za’nın at­tı­ğı muh­te­şem gol­le ma­çın gi­di­şa­tı­nı de­ğiş­tir­di­ği­ni vur­gu­la­dı.”Güi­za, Fe­ner­bah­çe’nin omuz­la­rı­nı şi­şir­di” di­yen Mar­ca ise Ok­çu’nun 3 mut­lak go­lü ka­çır­dı­ğı­nın da al­tı­nı çi­zer­ken, “Güi­za par­la­dı ve ga­li­bi­yet ge­ti­ren go­lü at­tı” yo­ru­mu­nu yap­tı. H­L ÇOK PA­HA­LI! El Pa­is ga­ze­te­si, “Güi­za, Ara­go­nes’i ra­hat­lat­tı” baş­lı­ğı al­tın­da İs­pan­yol fut­bol­cu­nun at­tı­ğı bu gol­le, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nden ele­nen Ara­go­nes’e ne­fes al­dır­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Öte yan­dan Güi­za’nın at­tı­ğı gol ka­dar, ka­çır­dık­la­rı da olay ol­du. İna­nıl­maz po­zis­yon­la­rı har­ca­yan İs­pan­yol, gol sa­yı­sı­nı 3’e çı­ka­rıp ta­kım ar­ka­daş­la­rı Sel­çuk ve Lu­ga­no’yu ya­ka­la­dı. An­cak Güi­za, 13 haf­ta so­nun­da maç ba­şı­na ya­ka­la­dı­ğı 0.23’lük gol or­ta­la­ma­sıy­la bek­le­nin çok ge­ri­sin­de. Ok­çu’nun al­dı­ğı pa­ra­ya gö­re he­sap­lan­dı­ğın­da 1 res­mi go­lü­nün ma­li­ye­ti şu an 6.28 mil­yon eu­ro.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT