BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eko­no­mik pa­ket için ha­zır­lık­lar son vi­ra­ja gir­di

Eko­no­mik pa­ket için ha­zır­lık­lar son vi­ra­ja gir­di

Baş­ba­kan Er­do­ğan, ye­ni bir eko­no­mik ted­bir pa­ke­ti­nin ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­mak üze­re ol­duk­la­rı­nı, bu pa­ke­tin de kri­zin et­ki­le­ri­ni azalt­mak nok­ta­sın­da her ke­si­me, özel­lik­le re­el sek­tö­re önem­li des­tek­ler sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı bil­dir­di.Baş­ba­kan Er­do­ğan, ye­ni bir eko­no­mik ted­bir pa­ke­ti­nin ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­mak üze­re ol­duk­la­rı­nı, bu pa­ke­tin de kri­zin et­ki­le­ri­ni azalt­mak nok­ta­sın­da her ke­si­me, özel­lik­le re­el sek­tö­re önem­li des­tek­ler sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı bil­dir­di. Şu an iti­ba­riy­le, kri­zin te­pe nok­ta­sı­na ulaş­mış ve ini­şe geç­miş du­rum­da ol­du­ğu­nu tah­min et­ti­ği­ni ifa­de eden Er­do­ğan, “Son de­re­ce dik­kat­li bir şe­kil­de ted­bir­le­ri­mi­zi alı­yo­ruz. Kriz ede­bi­ya­tı yap­ma­dan, ka­ram­sar­lı­ğa ka­pıl­ma­dan, el birliğiyle çalışmalıyız” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT