BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­GÖK­HAN-­ZA­PO ­FE­NA KA­PIŞ­TI

­GÖK­HAN-­ZA­PO ­FE­NA KA­PIŞ­TI

Sezon başında kaptanlarının kavgasıyla sarsılan Beşiktaş’ta bir vukuat daha... F.Bahçe maçında yenilen gollerin ardından Zapotocny ve Gökhan birbirine girdiSezon başında kaptanlarının kavgasıyla sarsılan Beşiktaş’ta bir vukuat daha... F.Bahçe maçında yenilen gollerin ardından Zapotocny ve Gökhan birbirine girdi DEV­RE ARA­SIN­DA KAV­GA F.Bah­çe der­bi­sin­den boy­nu bü­kük ay­rı­lan Be­şik­taş’ta iki de­fans oyun­cu­su Gök­han Zan ile Za­po­tocnyn’nin so­yun­ma oda­sın­da kav­ga et­ti­ği or­ta­ya çık­tı. Maç­ta po­zis­yon ha­ta­sı yap­tık­la­rı ge­rek­çe­siy­le ön­ce sa­ha içe­ri­sin­de laf da­la­şı­na gi­ren iki fut­bol­cu he­sap­laş­ma­yı ko­ri­dor­lar­da da sür­dür­dü. Za­po­tocny’nin yap­tı­ğı el kol ha­re­ket­le­ri­ne si­nir­le­nen Gök­han Zan, ko­ri­dor­da Çek fut­bol­cu­ya “Se­nin­le gö­rü­şe­ce­ğiz” şek­lin­de işa­ret yap­tı. Söz­lü tar­tış­ma kı­sa za­man­da kav­ga­ya dö­nüş­tü. Za­po­tocny’yi du­va­ra sü­rük­le­yen Gök­han, Çek fut­bol­cu­nun bo­ğa­zı­nı sık­ma­ya kal­kın­ca ta­kım ar­ka­daş­la­rı ara­ya gi­re­rek iki fut­bol­cu­yu da so­yun­ma oda­sı­na sü­rük­le­di. DE­NİZ­Lİ ZOR YA­TIŞ­TIR­DI So­yun­ma oda­sı­na gir­di­ğin­de fut­bol­cu­la­rın bağ­rış­tı­ğı­nı gö­ren Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li, “Siz na­sıl pro­fes­yo­nel­si­niz? Be­nim der­dim baş­ka, si­zin der­di­niz baş­ka. Maç so­nun­da iki­niz de ya­nı­ma ge­le­cek­si­niz, me­se­le­niz ney­se ora­da hal­le­de­ce­ğiz” di­ye­rek sert çık­tı. Si­yah-be­yaz­lı ta­kım, se­zon ba­şın­da da kap­tan­la­rın kav­ga­sı yü­zün­den ka­rış­mış­tı. Söz­leş­me­sin­de en az 20 maç oy­na­ma­sı ha­lin­de pa­ra­sı­nın ta­ma­mı­nı al­ma ga­ran­ti­si bu­lu­nan Gök­han Zan’ın, ya­şa­dı­ğı sa­kat­lık­lar se­be­biy­le ger­gin ol­du­ğu ve maç ön­ce­sin­de ken­di­si­ni sey­ret­me­ye ge­len An­der­lecth’li yö­ne­ti­ci­le­rin gö­zü önün­de ye­ni­len ha­ta­lı gol­le­rin ar­dın­dan si­nir­le­ri­ne ha­kim ola­ma­dı­ğı ifa­de edildi. > Bilgehan Can Er­do­ğan e­leş­tir­di ­Yap­tı­ğı a­çık­la­ma­lar­la il­gi o­da­ğı o­lan Be­şik­taş As­baş­ka­nı Le­vent Er­do­ğan, F.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­ti­ni Be­şik­taş’ın sa­ha­ya te­dir­gin dü­şün­ce­ler­le çık­ma­sı­na bağ­la­dı. Cis­se’nin o­yun­dan a­lın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de sa­vu­nan Er­do­ğan, “Cis­se kart gör­mek­ten kork­mu­yor. İlk sa­rı­dan son­ra o­yun­dan a­lın­ma­lıy­dı. A­lın­ma­yın­ca böy­le­si­ne ö­nem­li bir ma­çı u­zun sü­re 10 ki­şi oy­na­mak zo­run­da kal­dık” de­di. Taraftar destek verdi ­Be­şik­taş ta­raf­ta­rı F.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­ti­ne rağ­men Mus­ta­fa De­niz­li ve fut­bol­cu­la­ra sa­hip çık­tı. Yö­ne­ti­min ve ba­zı çev­re­le­rin e­leş­ti­ri­le­ri­ni an­lam­sız bu­lan si­yah-­be­yaz­lı­lar, ken­di in­ter­net si­te­le­rin­de “Ho­ca­mız bir st­ra­te­ji uy­gu­la­dı. Be­lir­li bö­lüm­ler­de ba­şa­rı­lı da ol­du. 4-3 ka­zan­dı­ğı­mız maç­ta bi­le bu ka­dar i­yi oy­na­ma­mış­tık. Ca­nı­mız sağ ol­sun” şek­lin­de gö­rüş be­lirt­ti­ler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT