BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hizmetlerimiz teröre tokattır

Hizmetlerimiz teröre tokattır

Dev­le­tin Do­ğu’ya yap­tı­ğı her ya­tı­rım­la te­rör ör­gü­tü­ne ağır dar­be­ler in­dir­di­ği­ni be­lir­ten Er­do­ğan, “Ra­hat­sız­lık­la­rı, pa­nik­le­ri ve in­saf­sız ey­lem­le­re te­ves­sül et­me­le­ri bun­dan­dır” de­diBaş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, dev­le­tin Do­ğu’ya yap­tı­ğı her ya­tı­rım­la te­rör ör­gü­tü PKK’nın ağır dar­be­ler al­dı­ğı­nı söy­le­di. Er­do­ğan, te­le­viz­yon­lar­da ya­yım­la­nan “Ulu­sa Ses­le­niş” ko­nuş­ma­sın­da, ar­tık dev­let ola­rak da­ha ön­ce gi­dil­me­yen ya da gi­di­le­me­yen yer­le­re gi­dil­di­ği­ni, ora­da­ki in­san­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­na adım adım ce­vap ve­ril­di­ği­ni, ül­ke­de­ki de­ği­şim rüz­gâr­la­rı­nın ora­lar­da da es­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Er­do­ğan, “Dev­le­ti­mi­zin hiz­met san­ca­ğı bu­gün Do­ğu­sun­dan, Ba­tı­sı­na, Ku­ze­yin­den Gü­ne­yi­ne ül­ke­mi­zin her kö­şe­sin­de ay­nı coş­kuy­la dal­ga­la­nı­yor” de­di. BİZ KA­RAR­LI­YIZ... Bu ül­ke­nin her bir kö­şe­si­ni imar et­mek­te, dev­le­tin şef­kât eli­ni, hiz­met ve im­kân­la­rı­nı bu va­ta­nın her ka­rış top­ra­ğı­na gö­tür­mek­te ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sı­nı şöy­le ta­mam­la­dı: “Yıl­lar yı­lı böl­ge hal­kı­nı is­tis­mar eden te­rör ör­gü­tü, bi­zim bu yurt kö­şe­le­rin­de aç­tı­ğı­mız her okul­la, her has­ta­ney­le, in­şa et­ti­ği­miz her yol, her köp­rüy­le ağır dar­be­ler al­mak­ta­dır. Ra­hat­sız­lık­la­rı, pa­nik­le­ri, in­sa­fın, vic­da­nın ala­ma­ya­ca­ğı men­fur plan­la­ra te­ves­sül et­me­le­ri de bun­dan­dır.” Er­do­ğan, AK Par­ti İs­ti­şa­re ve De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı’nın ar­dın­dan yap­tı­ğı ka­pa­nış ko­nuş­ma­sın­da, par­ti­si­nin be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı, en geç 15 ocak 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar açık­la­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı bil­dir­di. DÜN­YA­YA ÖR­NEK OLA­CA­ĞIZ Par­ti­li­le­re ses­le­nen Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di: “Biz­ler, her alan­da ol­du­ğu gi­bi, şe­hir­ci­lik ve mi­mar­lık ala­nın­da da dün­ya­ya ör­nek teş­kil eden bir me­de­ni­ye­tin men­sup­la­rı­yız. İs­tan­bul ka­dar şa­ira­ne, New York ka­dar mo­dern, Bur­sa ka­dar hu­zur­lu, Lon­dra ka­dar çağ­daş, Kon­ya ka­dar hoş­gö­rü­lü, Pa­ris ka­dar gö­za­lı­cı şe­hir­ler imar et­mek gi­bi bir uf­kun sa­hip­le­ri ol­mak zo­run­da­yız.” KRİZ­LE BES­LE­NEN­LER VAR “Ge­ri­lim üret­mek is­te­yen­le­re, kriz ve ka­os­lar­dan bes­le­nen­le­re, ka­ra­la­ma kam­pan­ya­la­rı­na al­dır­ma­dan bil­di­ği­miz inan­dı­ğı­mız yol­da yü­rü­ye­ce­ğiz” di­yen Er­do­ğan, de­mok­ra­si için­de, si­ya­si ne­za­ket ve hu­kuk içe­ri­sin­de mü­ca­de­le­le­ri­ne de­vam ede­cek­le­ri­ni bil­dir­di. Par­ti­si­nin de­mok­ra­si­nin ve kal­kın­ma­nın ye­rel yö­ne­tim­ler­de baş­la­dı­ğı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, be­le­di­ye­ci­li­ğin bir viz­yon ve sev­da işi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Be­le­di­ye­ci­li­ğin AK Par­ti’nin işi ol­du­ğu­nu” söy­le­di. OKU­MA YAZ­MA SE­VİN­Cİ... AK Par­ti’nin Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pı de­vam eder­ken, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’ın eşi Emi­ne Er­do­ğan, Kı­zıl­ca­ha­mam Halk Eği­tim Mer­ke­zi ve Ak­şam Sa­nat Oku­lu’nun açı­lı­şı­nı yap­tı. Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu, ba­kan ve mil­let­ve­ki­li eş­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı açı­lış tö­re­nin­de, Emi­ne Er­do­ğan oku­ma-yaz­ma öğ­re­nen 40 kur­si­ye­re dip­lo­ma­la­rı­nı ver­di. Emi­ne Er­do­ğan da­ha son­ra ba­kan eş­le­riy­le bir­lik­te açı­lış kur­de­le­si­ni ke­se­rek oku­lu gez­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT