BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Ni­ne­si pi­şir­di­ği çor­ba­dan bir tas ha­zır­la­yıp kü­çük Te­mel’e de­miş ki; “-Uşa­ğım al bu çor­ba­yı da, has­ta olan Fa­di­me tey­ze­ne gö­tür... Dik­kat et de dök­me...” Te­mel çor­ba­yı al­mış ve ka­pı­dan çık­tık­tan bir sü­re son­ra dı­şa­rı­dan bir gü­rül­tü du­yul­muş... Ni­ne­si evin için­den Te­mel’e ses­len­miş; -Uşa­ğım düş­tün mü?... “-Yok ne­ne aha kal­kı­yo­rum...” -Ah kaz ka­fa­lım, yok­sa çor­ba­yı mı dök­tün?... “-Yo­ok ne­ne çor­ba ku­ca­ğım­da, ta­sı arı­yo­rum...Ni­ne­si pi­şir­di­ği çor­ba­dan bir tas ha­zır­la­yıp kü­çük Te­mel’e de­miş ki; “-Uşa­ğım al bu çor­ba­yı da, has­ta olan Fa­di­me tey­ze­ne gö­tür... Dik­kat et de dök­me...” Te­mel çor­ba­yı al­mış ve ka­pı­dan çık­tık­tan bir sü­re son­ra dı­şa­rı­dan bir gü­rül­tü du­yul­muş... Ni­ne­si evin için­den Te­mel’e ses­len­miş; -Uşa­ğım düş­tün mü?... “-Yok ne­ne aha kal­kı­yo­rum...” -Ah kaz ka­fa­lım, yok­sa çor­ba­yı mı dök­tün?... “-Yo­ok ne­ne çor­ba ku­ca­ğım­da, ta­sı arı­yo­rum...” tu­zak­tan ku­man­da (...KA­NAL­TÜRK-Te­le­gol) MU­HA­BİR: Lig­de 3 go­lün var ve sü­rek­li ay­nı yer­ler­den, ar­tık se­nin için ön­lem alır­lar... SEL­ÇUK ŞA­HİN: Al­maz­lar­sa se­vi­nirim... Alır­lar­sa da baş­ka tür­lü ata­rız ar­tık... te­be­şir to­zu “-Pay­la­şa­cak dost­la­rı­nız yok­sa, iyi şey­le­re sa­hip ol­ma­nın bir an­la­mı da yok­tur...” (...Se­ne­ca) bir film di­ya­lo­ğu! -As­lan­lar­la in­san­lar ara­sın­da an­laş­ma ol­maz... -Evet... Ne ya­zık ki sa­vaş; ölen genç­ler ve ko­nu­şan ih­ti­yar­lar de­mek­tir... (...Troy fil­min­den) bi­zim­ki­ler... (...Ha­run Ye­re­ba­kan ha­tı­ra se­ri­si -3-) Bir ke­re­sin­de ale­la­ce­le işe çı­kı­yor... Ka­pı­da bi­zim­ki­le­re ben­zer bir be­yaz şa­hin var... Dü­şün­me­den at­lı­yor gi­de­ce­ği ye­ri söy­lü­yor... Ada­mı bek­le­ti­yor, işi­ni bi­ti­rip dö­nü­yor... Şo­för üc­re­ti söy­le­yin­ce “Sen ye­ni­sin her­hal­de” di­yor, “Git aşa­ğı­dan fi­şi­ni al...” Adam­ca­ğız ulaş­tır­ma­ya gi­di­yor “Ne fi­şi” di­yor­lar, “Hem sen de kim­sin?” Me­ğer ga­ri­bim kor­san tak­si­ci­lik ya­pı­yor­muş. Ha­run abi ne bil­sin?... ha­ya­ta da­ir... De­ği­şim­den ko­ru­na­cak şey­ler de var... Bun­lar­dan bi­ri ai­le­nin ya­pı­sı­dır... Bu­gün, ba­zı kim­se­ler ai­le fert­le­ri­nin gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ni­den yo­rum­la­mak ve ai­le kav­ra­mı­nı ye­ni­den ta­nım­la­mak is­ti­yor­lar... Ai­le­nin bir­li­ği­ni, gü­cü­nü yık­mak­la, ai­le fert­le­ri­nin rol­le­ri­ni de­ğiş­tir­mek, ye­ni­den ta­nım­la­mak eş an­lam­lı­dır... Böy­le bir dav­ra­nış, top­lu­mun ya­pı­sı ba­kı­mın­dan çok teh­li­ke­li­dir... Çün­kü, ai­le­yi par­ça­la­mak, top­lu­mu par­ça­la­mak de­mek­tir... (...Pat Me­si­ti) iğ­ne­lik... > TÜRK BİR­Lİ­Ğİ Uyan­dık biz ni­hâ­yet, Bir­li­ği arı­yo­ruz... Güç­le­ni­yo­ruz gâ­yet Çem­be­ri ya­rı­yo­ruz! Ay­rı­lı­ğa ver­dik son, Kur­mak için dir­li­ği... Ne muh­te­şem bir viz­yon, Türk dev­let­ler bir­li­ği! Or­ta As­ya Tür­ki­ye, En ha­sı­dır kar­de­şin... Bağ­la­nıp bu ül­kü­ye, Bü­tün Türk­ler bir­le­şin! (...Se­fa Ko­yun­cu) dü­zelt­mek... Ana mu­ha­le­fet li­de­ri “3 yıl­da eko­no­mi­yi dü­zel­ti­rim” de­miş... Oy­sa bu kı­dem­li li­der, 20 yıl­dır par­ti­si­nin ba­şın­da ve bir tür­lü ik­ti­da­ra ge­le­mi­yor... Dü­zel­ti­le­cek­se, ön­ce do­la­nan çar­şaf­lar ütü­le­nip dü­zel­til­sin... Ta­bii “yes” ve “no” tuş­la­rı­nı ka­rış­tı­ran­lar gi­bi, ütü­yü ma­sa üs­tün­de unut­ma­dan... Yok­sa... Ateş çı­kar... Yan­gın olur... (...Mus­ta­fa Koç-Okur/Ya­zar) SÖZ SİZ­DE Ya­vuz Bü­lent Bâ­ki­ler... Sev­gi­li Tür­ki­ye Ga­ze­te­si ai­le­si; Ku­ru­lu­şu­nun ilk gü­nün­den iti­ba­ren ga­ze­te­ni­zi alı­yor zevk­le ve gu­rur­la oku­yo­ruz... Bu ka­dar va­ta­nı­nı, mil­le­ti­ni dü­şü­nen bir ga­ze­te da­ha yok Tür­ki­ye’de... Ga­ze­te­mi­ze “Söz Siz­de” kö­şe­sin­de ya­pı­lan ge­rek­siz eleş­ti­ri­le­re an­lam ve­re­mi­yo­ruz... Siz­den ri­ca­mız Ya­vuz Bü­lent Bâ­ki­ler’in kö­şe ya­zı­sı­nın haf­ta­da bir­kaç gün çık­ma­sı... Bü­tün ya­zar­la­rı­nı­zı teb­rik edi­yor, bu ka­dar se­vi­ye­li bir ga­ze­te­yi seç­tik­le­ri için hep­si­ne te­şek­kür edi­yo­ruz... (...Ha­cı Er) Ha­yır Çar­şı­sı... Kim­se Yok mu Der­ne­ği’nin Bah­çe­li­ev­ler Ye­ni­bos­na’da­ki fa­ali­ye­ti­nin an­la­tıl­dı­ğı “Fa­ki­re Ha­yır Çar­şı­sı” baş­lık­lı ha­be­ri­niz, bir­kaç gün ön­ce yi­ne ga­ze­te­de benzer şe­kil­de yer almıştı... Bu tür benzerliklere dik­kat et­me­niz ge­re­kir... (...Ser­dar Ko­yun­cu) Gü­nün film­le­ri... 30 Ka­sım 2008 Pa­zar gü­nü ga­ze­te­ni­zin TV say­fa­sın­da “Gü­nün film­le­ri” bö­lü­mün­de “The Fog” (sis) isim­li fil­min kün­ye­sin­de 1980 yı­lın­da çe­ki­len “The Fog”un kad­ro­su var... Bu 2 Ekim sa­yı­sın­da da ol­du... Hâl­bu­ki TV’de ya­yın­la­nan 2005 ver­si­yo­nu. Fil­min asıl kad­ro­su ise şöy­le; Yö­net­men Ru­pert Wa­in­wrigt... Se­nar­yo: Coo­per Lay­ne... Ya­pım: 2005, A.B.D... Oyun­cu­lar: Tom Wel­ling (Nick Cast­le), Mag­gi­e Gra­ce (Eli­za­beth Wil­li­ams) , Sel­ma Bla­ir (Ste­vi­e Way­ne), De­Ray Da­vis (Spoo­ner) (...Fa­tı­ma İs­ken­de­roğ­lu) Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT