BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bombay ger­gin­li­ği

Bombay ger­gin­li­ği

200’e yakın ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği sal­dı­rı­nın fa­il­le­ri­nin Pa­kis­tan­lı çık­ma­sı Hin­dis­tan ve Pa­kis­tan ara­sın­da soğuk rüzgarlar esmesine yol açtı> Dış Ha­ber­ler Ser­vi­si Yaklaşık 200 kişinin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği Bom­bay sal­dı­rı­la­rı, Hin­dis­tan ve Pa­kis­tan ara­sın­da so­ğuk rüz­gar­lar es­me­si­ne se­bep ol­du. Sal­dır­gan­la­rın Pa­kis­ta­n’­da fa­ali­yet gös­te­ren Leş­ker-i Tay­ba ör­gü­tü üye­si çık­ma­sı­nın ar­dın­dan Hin­dis­tan, Pa­kis­ta­n’­a yö­ne­lik sert açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Pa­kis­tan Dev­let Baş­ka­nı Asıf Ali Zer­da­ri, mi­li­tan­la­rın böl­ge­yi bir sa­va­şa sü­rük­le­me gü­cü­ne sa­hip ol­duk­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı. Fi­nan­ci­al Ti­mes ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Zer­da­ri, dev­let dı­şı ör­güt­len­me­le­rin pro­vo­kas­yon­la­rı­na ge­lin­me­me­si­ni, ak­si tak­dir­de iki ül­ke­nin ye­ni­den sa­va­şın eşi­ği­ne ge­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lun­du. Zer­da­ri, Pa­kis­ta­n’ın da söz­ko­nu­su grup­la­ra kar­şı mü­ca­de­le et­ti­ği­ni ha­tır­la­ta­rak sal­dı­rı­lar­dan do­la­yı ül­ke­si­nin ce­za­lan­dı­rıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Hin­dis­ta­n’­ın ye­ni İçiş­le­ri Ba­ka­nı Pa­la­ni­ap­pan Chi­dam­ba­ram yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Hü­kü­me­tin, Hin­dis­ta­n’­a yö­nel­miş ağır teh­di­de ka­rar­lı­lık­la kar­şı­lık ve­re­ce­ğin­den in­san­la­rın emin ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Bu ara­da, ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Con­do­le­ez­za Ri­ce, yarın böl­ge­ye gi­de­rek ger­gin­li­ği azalt­ma­ya ça­lı­şa­cak. Zi­ya­ret­le il­gi­li ola­rak bir açık­la­ma ya­pan Be­yaz Sa­ray söz­cü­sü Da­na Pe­ri­no, Ri­ce­’ın ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bus­h’­un ta­li­ma­tı ile Hin­dis­ta­n’­a gi­de­ce­ği­ni be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101429
  % 1.29
 • 5.2734
  % -0.32
 • 5.9792
  % -0.77
 • 6.8799
  % -0.32
 • 217.242
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT