BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban e­ti­ni tak­sim e­der­ken

Kur­ban e­ti­ni tak­sim e­der­ken

Su­al: Bir ev­de, bü­tün ai­le fert­le­ri için or­tak kur­ban ke­sil­se, kur­ban eti eve gel­dik­ten son­ra, tak­sim edil­me­den, her­kes his­se­si­ni he­di­ye et­se, tak­si­me ge­rek ka­lır mı?Su­al: Bir ev­de, bü­tün ai­le fert­le­ri için or­tak kur­ban ke­sil­se, kur­ban eti eve gel­dik­ten son­ra, tak­sim edil­me­den, her­kes his­se­si­ni he­di­ye et­se, tak­si­me ge­rek ka­lır mı? CE­VAP: Böy­le yap­mak fa­iz olur, ha­ram olur. Her par­ça­nın ya­nı­na ayak, baş ve de­ri ko­nur­sa tart­ma­dan tak­sim ya­pıl­ma­sı ca­iz olur. Me­se­la 7 or­tak var­sa, dört ki­şi­nin his­se­si­ne bi­rer ayak ko­nur, bi­ri­nin ya­nı­na baş ko­nur, bi­ri­nin­ki­ne de­ri ko­nur, bi­ri de öte­ki­ler­den fark­lı olur ya­ni boş olur. Eğer or­tak dört ki­şi ise bi­rer ayak koy­mak da ye­ter­li­dir, beş ki­şiy­se bi­ri­ne de baş ve­ya de­ri ko­nur. ADAK KUR­BA­NA D­HİL EDİ­LİR Su­al: Bi­ri adak, bi­ri aki­ka, bi­ri va­cib olan bay­ram kur­ba­nı, bi­ri na­fi­le, bi­ri ölü için, bi­ri de Pey­gam­ber efen­di­miz için ol­mak üze­re kur­ban kes­mek is­ten­se, bir inek ke­si­le­bi­lir mi? CE­VAP: Evet, ke­si­le­bi­lir. Ye­di ki­şi­ye ka­dar or­tak ol­mak ca­iz­dir. KA­SA­BA PA­RA VER­MEK Su­al: Kur­ba­nı ke­sen ka­sa­ba üc­ret ve­ri­li­yor. Bu pa­ra­yı bir ki­şi­nin öde­me­sin­de ve son­ra her­ke­sin pa­yı­nı öde­me­sin­de, ya da bu pa­ra­yı ve­ren ki­şi­nin ek­sik ya da faz­la, ön­ce ve­ya son­ra kur­ban sa­hip­le­rin­den al­ma­sın­da ve­ya al­ma­ma­sın­da bir mah­zur olur mu? CE­VAP: Hep­si ca­iz­dir. Bir ki­şi öde­yip, di­ğer­le­rin­den ala­bi­lir, is­ter­se al­ma­ya­bi­lir. KUR­BAN­DA OR­TAK SA­YI­SI Su­al: Kur­ban­lık ine­ğe en az ve en çok kaç ki­şi or­tak gi­re­bi­lir? CE­VAP: Bir ine­ğe ye­di his­se­ye ka­dar gi­ri­lir. Ya­ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ki­şi gi­re­bi­lir. 3 ki­şi gi­rer­se inek üç his­se­ye bö­lü­nür. 4 ki­şi gi­rer­se dör­de bö­lü­nür. AKİ­KA DA KUR­BA­NA D­HİL EDİ­LİR Su­al: Alı­nan kur­ban­lık da­na­ya, aki­ka da dâ­hil edi­le­bi­lir mi? CE­VAP: Aki­ka, va­cib, adak hep­si ka­tı­lır. An­cak ilk sa­tın alır­ken, ye­di ki­şi­ye ka­dar or­tak ol­mak ni­ye­tiy­le hay­van alın­ma­lı­dır. Sırf ken­di­si için alıp da, son­ra­dan baş­ka­sı­nı or­tak et­mek mek­ruh olur. Dİ­LEN­Cİ­YE ET VER­MEK Su­al: Or­tak kur­ba­nın ba­şı­nı ve­ya ci­ğe­ri­ni or­tak­la­rın müş­te­re­ken di­len­ci­ye ver­me­le­ri ca­iz mi­dir? CE­VAP: Evet, ca­iz­dir. SE­FE­Rİ OLAN VE­KİL Su­al: Se­fe­ri olan ve­kil, ve­kâ­le­ten kur­ban ke­se­bi­lir mi? CE­VAP: Ke­se­bi­lir, ve­ki­lin se­fe­ri ol­ma­sı­nın öne­mi yok­tur. >> Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT